Kdo hledá, najde...

Přihláška

Více o soutěži
Historie
Porota
Pravidla


Do soutěže může být přihlášen pouze potravinářský výrobek určený k přímé konzumaci, který je v roce podání přihlášky dodáván do maloobchodní síti v České republice nebo jinak uváděn na trh. Přihlášený výrobek musí splňovat platné právní předpisy pro potraviny. Zároveň přihlášený výrobek musí splňovat podmínky zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, tj. být správně označen příslušnými logy. Pokud nebude tato podmínka splněna, bude nominovaný výrobek vyloučen z hodnocení bez nároku na refundaci nákladů spojených s přihlášením do soutěže.

Přihlašovatel musí přiložit kopii platného Osvědčení o původu biopotraviny, vydaného kontrolní organizací na každý přihlášený výrobek.

Potravinářský výrobek přihlášený do soutěže musí být vyroben na území České republiky. Tuto skutečnost je třeba doložit čestným prohlášením.

Přihlášky do soutěže se přijímají  do 8. 8. 2024 v zalepené obálce s označením „Nejlepší biopotravina“ na adrese:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 1852/53, vchod B
787 01 Šumperk

Na stejnou adresu je třeba doručit i 5 ks vzorků, steaková masa v počtu 3 ks vzorků, a to nejpozději do 8. 8. 2024.

Vzorky výrobků čerstvých nebo vyžadujících delší tepelnou úpravu (vaření, pečení atp.) a použití přísad (rozuměj výrobky ne instantní) je nutné dodat v poživatelné formě spolu s neporušeným obalem nejpozději do 8:00 dne 22. 8. 2024 na adresu zasedání poroty v sídle Inspektorátu SZPI v Praze, Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5. Přihlášku výrobku vyžadujícího delší tepelnou úpravu, popř. použití přísad, je nutné doplnit Čestným prohlášením o shodě použitých surovin a postupu přípravy uvedeným na obale produktu (Příloha Závazné přihlášky č. 2). V případě nejasností, neváhejte kontaktovat centrálu PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, Vaše otázky rádi zodpovíme.

Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu .pdf  nebo .doc níže.

Přihláška.doc

Přihláška.pdf

BIOVÍNO

Účastnit se mohou všechna vína z České republiky, která splní podmínky tohoto statutu a jsou vyrobená z ekologicky pěstovaných hroznů, mimo vín stolních.

Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejících předpisů Evropských společenství.
Přihláška musí být odevzdána včetně dokladu Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zatřídění vína. Preferujeme on-line přihlášky na www.elwis.cz.

Dokladem o původu suroviny pro výrobu zemského vína z ČR se rozumí:

STATUT BIO VÍNO