Kdo hledá, najde...

Služby členům – zpracovatelům, obchodníkům, podnikům služeb a poradcům, PRO-BIO Liga

Svaz PRO-BIO není pouze sdružením ekologických zemědělců, ale i podniků, které zpracovávají bioprodukci a obchodují s bioprodukty. Ekologické zemědělství je mladý, dynamicky se rozvíjející obor,  který vyžaduje specifické odborné poradenství a služby. Svaz PRO-BIO umožňuje a podporuje aktivní spolupráci  zemědělců se zpracovateli, obchodníky, poradci a podniky služeb.

V rámci řádného členství Svaz PRO-BIO pro tyto subjekty zajišťuje:

Poradci se mohou stát smluvními regionálními i specializovanými poradci Svazu PRO-BIO.

Členství zemědělských škol a výzkumných ústavů

Hlavním cílem spolupráce Svazu PRO-BIO s členskými zemědělskými školami je zvyšování obecného povědomí o ekologických formách hospodaření a zvyšování odborných znalostí u nastupující generace zemědělských odborníků. Spolupráce s výzkumnými ústavy je založena hlavně na možnosti spolupráce na projektech, grantech a vzdělávacích akcích.

V rámci řádného členství Svaz PRO-BIO pro školy a výzkumné ústavy zajišťuje:

Členství prodejen

Prodejny biopotravin registrované Svazem PRO-BIO jsou sdruženy v odborné Sekci prodejců, kterou vede správce sekce. Hlavním cílem spolupráce mezi Svazem PRO-BIO a členskými prodejnami je společná propagace ekologického zemědělství a biopotravin, odbyt bioprodukce členů Svazu PRO-BIO a zvyšování povědomí spotřebitelské veřejnosti o ekologickém zemědělství, jeho přínosech pro životní prostředí a jeho produktech. Prodejny se zavazují řídit se svazovými směrnicemi pro prodejce biopotravin. K dosažení tohoto cíle se zavazují prodejny i Svaz PRO-BIO smlouvou o spolupráci, která specifikuje povinnosti obou stran.

V rámci řádného členství Svaz PRO-BIO pro prodejny zajišťuje:

Členství v PRO-BIO Lize ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

PRO-BIO LIGA byla založena jako pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců s vlastní právní subjektivitou a vlastními stanovami. Její snahou je informovat a chránit spotřebitele potravin, přispívat k celoživotnímu vzdělávání a zvyšovat všeobecnou ekogramotnost.

Cíle: informovat a vzdělávat širokou veřejnost o možnostech a souvislostech trvale udržitelné spotřeby v oblasti potravin, přispět k pozitivní změně spotřebitelských návyků, sdružovat spotřebitele biopotravin a vytvořit silnou spotřebitelskou organizaci. Chcete-li podpořit činnost PRO-BIO LIGY, můžete čerpat tyto výhody.