Svaz PRO-BIO není pouze sdružením ekologických zemědělců, ale i podniků, které zpracovávají bioprodukci a obchodují s bioprodukty. Ekologické zemědělství je mladý, dynamicky se rozvíjející obor,  který vyžaduje specifické odborné poradenství a služby. Svaz PRO-BIO umožňuje a podporuje aktivní spolupráci  zemědělců se zpracovateli, obchodníky, poradci a podniky služeb.

V rámci řádného členství Svaz PRO-BIO pro tyto subjekty zajišťuje:

 • Informační servis – pozvánky na svazové propagační akce (Biojarmarky, výstavy atp.), odbornou literaturu a propagační materiály
 • Vzdělávací akce – semináře, exkurze, konference (u poradců pravidelné vzdělávání)
 • Propagaci výrobků a služeb členů (internet, katalogy, média, výstavy) a osvětu na poli ekologického zemědělství
 • Marketingovou podporu (letáky, propagační předměty, pomoc při výrobě etiket, obalů, propagace jednotného grafického stylu), kontakty na dodavatele a odběratele bioproduktů a biopotravin v ČR i zahraničí
 • Označení podniku zapůjčením členské tabule
 • Možnost prezentace a spoluúčasti na veletrzích a výstavách (např. BioFach, Harmonie)
 • Přístup do on-line databází Svazu PRO-BIO (např. adresářekozemědělců)
 • Možnost využívat knihovnu  a informační středisko Svazu PRO-BIO v Šumperku
 • Elektronické zasílání členského zpravodaje
 • Zpracovatelé a velkoobchodníci s biopotravinami uzavírají se Svazem PRO-BIO smlouvu o spolupráci, která specifikuje kooperaci se zemědělci (např. zajištění surovin od členů Svazu PRO-BIO, cenové podmínky atd.) vzájemnou podporu v propagaci a reklamě a označování produktů.

Poradci se mohou stát smluvními regionálními i specializovanými poradci Svazu PRO-BIO.

Členství zemědělských škol a výzkumných ústavů

Hlavním cílem spolupráce Svazu PRO-BIO s členskými zemědělskými školami je zvyšování obecného povědomí o ekologických formách hospodaření a zvyšování odborných znalostí u nastupující generace zemědělských odborníků. Spolupráce s výzkumnými ústavy je založena hlavně na možnosti spolupráce na projektech, grantech a vzdělávacích akcích.

V rámci řádného členství Svaz PRO-BIO pro školy a výzkumné ústavy zajišťuje:

 • Informační servis: pozvánky na svazové, propagační a odborné akce, odbornou literaturu a propagační materiály
 • Přístup do on-line databází svazu (např. adresář ekozemědělců)
 • Možnost využívat knihovnu  a informační středisko Svazu PRO-BIO
 • Elektronické zasílání členského zpravodaje
 • Pomoc při zajišťování výuky ekologického zemědělství formou výukových materiálů (odborné publikace), přednášek a praxí na ekofarmách
 • Konzultace pro studenty členských škol při zadávání a řešení studentských odborných, bakalářských a diplomových prací
 • Informační servis o možnostech odborných praxí a exkurzí v EZ v ČR i v zahraničí
 • Úvodní poradenství pro školní statky při jejich konverzi na ekologické zemědělství
 • Označení škol a ústavů členskou tabulí Svazu PRO-BIO
 • Informační servis o grantových a dotačních programech pro NNO, vzdělávání a výzkum zaměřené na ekologické zemědělství
 • Školy a výzkumné ústavy jsou zároveň řádnými členy regionálních center Svazu PRO-BIO podle své polohy.
 • S regionálními centry také spolupracují, kromě odborného vzdělávání a spolupráce na projektech zejména pak při pořádání osvětových akcí.

Členství prodejen

Prodejny biopotravin registrované Svazem PRO-BIO jsou sdruženy v odborné Sekci prodejců, kterou vede správce sekce. Hlavním cílem spolupráce mezi Svazem PRO-BIO a členskými prodejnami je společná propagace ekologického zemědělství a biopotravin, odbyt bioprodukce členů Svazu PRO-BIO a zvyšování povědomí spotřebitelské veřejnosti o ekologickém zemědělství, jeho přínosech pro životní prostředí a jeho produktech. Prodejny se zavazují řídit se svazovými směrnicemi pro prodejce biopotravin. K dosažení tohoto cíle se zavazují prodejny i Svaz PRO-BIO smlouvou o spolupráci, která specifikuje povinnosti obou stran.

V rámci řádného členství Svaz PRO-BIO pro prodejny zajišťuje:

 • Informační servis: pozvánky na svazové, propagační a odborné akce, odbornou literaturu a propagační materiály
 • Konzultace a poradenství v maloprodeji, pomoc při organizování propagačních akcí
 • Účast na vzdělávacích akcích Svazu PRO-BIO – semináře, exkurze, kurzy
 • Internetové prezentace prodejních míst, označení prodejních míst členskou tabulí Svazu PRO-BIO
 • Zhotovení propagačních materiálů a reklamních předmětů – letáky, samolepky, tašky atp.
 • Kontakty na producenty a zpracovatele bioproduktů a biopotravin v ČR i zahraničí
 • Možnost prezentace a spoluúčasti na veletrzích a výstavách (např. BioFach, Harmonie)
 • Přístup do on-line databází Svazu PRO-BIO (např. adresář členů Svazu PRO-BIO)
 • Elektronické zasílání členského zpravodaje

Členství v PRO-BIO Lize ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství
PRO-BIO LIGA byla založena jako pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců s vlastní právní subjektivitou a vlastními stanovami. Její snahou je informovat a chránit spotřebitele potravin, přispívat k celoživotnímu vzdělávání a zvyšovat všeobecnou ekogramotnost.

Cíle: informovat a vzdělávat širokou veřejnost o možnostech a souvislostech trvale udržitelné spotřeby v oblasti potravin, přispět k pozitivní změně spotřebitelských návyků, sdružovat spotřebitele biopotravin a vytvořit silnou spotřebitelskou organizaci. Chcete-li podpořit naši činnost, staňte se členy PRO-BIO LIGY.