Kdo hledá, najde...

O svazu

Stanovy svazu
Struktura svazu
Výroční zprávy
Členství
Poradenství
Vzdělávání
Svépomocný fond
Fotogalerie
Videogalerie
Loga svazu


PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.

Hlavní sídlo Svazu PRO-BIO se nachází v Šumperku na severní Moravě. Pobočky máme po celé České republice. Spotřebitelskými tématy se zabývá PRO-BIO Liga se sídlem v Praze (www.lovime.bio). Pro výzkum, vzdělávání a přenos výsledků vědy do praxe Svaz PRO-BIO zřídil Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci (www.bioinstitut.cz).

Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců, členů Svazu PRO-BIO, kteří tento obor v ČR rozvíjejí a prosazují již od roku 1990.

V rámci naší činnosti vždy prosazujeme rovný přístup, zabýváme se i tématy souvisejícími se zaměstnaností ve venkovských oblastech, rozvíjíme témata jako jsou sociální inkluze, sociální podnikání – to vše pochopitelně v souvislosti s hospodařením na ekofarmách, protože ekologické zemědělství a sociální podnikání mají mnoho společného (viz. např. studijní cesty, vzdělávání a konference Bioakademie, realizované projekty apod.).

Svaz PRO-BIO dbá na to, aby v ČR fungovala transparentní a nezávislá kontrola ekologického zemědělství (www.abcert.czwww.biokont.czwww.kez.czwww.bureauveritas.cz,   www.gäa.de) a aby bylo pro přírodu i zdraví prospěšné hospodaření ekozemědělců státem dostatečně kompenzováno.

Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí a také s významnými zahraničními svazy (www.bioland.dewww.bioaustria.at, www.gäa.de), výzkumnými ústavy (www.fibl.org) a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU (www.ifoam.org). Svaz PRO-BIO je registrován jako zapsaný spolek (nestátní nezisková organizace), každoročně o své činnosti vydává veřejně přístupnou výroční zprávu. Jsme členy Zeleného kruhu, aktivně participujeme na rozvoji občanské společnosti a transparentnosti NNO.