Kdo hledá, najde...

Program rozvoje venkova

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců realizuje v období leden – březen 2023 cyklus 25 vzdělávacích akcí na téma „Ekologické zemědělství – legislativa, dotace a novinky v roce 2023“ a „Společná zemědělská politika od roku 2023 – od Gaeců přes ekoschémata až po EZ, AEKO a investice“.

Všechny tyto vzdělávací akce jsou realizované s podporou PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA na období 2014 – 2020 – Opatření M01 Předávání znalostí a informační akce – Operace 1.1.1. Vzdělávací akce – Záměr 2A Konkurenceschopnost zemědělství.

Cílem tohoto opatření je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

Více informací k Programu rozvoje venkova zde: https://commission.europa.eu/select-language?destination=/node/2023


Vzdělávací akce „Ekologické zemědělství – legislativa, dotace a novinky v roce 2023″ jsou zaměřeny na vzdělávání stávajících ekologických podnikatelů a snahu pomoci jim lepší orientací v oblasti legislativy, dotací a nových pravidel od roku 2023 s tím, aby byli schopni svým udržitelným hospodařením plnit cíle Akčního plánu pro EZ do roku 2027 a zároveň nebyli ohroženi sankcemi za neplnění některých nových legislativních či dotačních podmínek od roku 2023 o kterých by bez potřebného vzdělání ani nemuseli vědět.

Vzdělávací akce „Společná zemědělská politika od roku 2023 – od Gaeců přes ekoschémata až po EZ, AEKO a investice“ jsou zaměřeny na Společnou zemědělskou politiku. SZP je nejvýznamnější politikou rozpočtu EU, s téměř fatálním dopadem pro zemědělce, kteří jsou, zejména v ČR, velmi ovlivněni nastavením a výší jednotlivých dotačních podpor. SZP od roku 2023 bude mít 10 cílů a nově se zaměřuje nejen na samotné zemědělství a zajišťování potravinové bezpečnosti, ale i na probíhající změny klimatu, kvalitu půdy, vody, nakládání s pesticidy atd. V rámci nové SZP pro roky 2023-2027 došlo ke sloučení poskytovaných podpor do jediného Strategického rámce SZP (SP SZP), podle kterého budou poskytovány přímé platby, podpory pro rozvoj venkova (PRV) i sektorové intervence. Tento projekt by se měl zaměřit na jednotlivé oblasti podpory a nabídnout je formou vzdělání všem ekologickým podnikatelům „do hloubky“.

Hlavní cílovou skupinou beneficientů budou ekologičtí podnikatelé (farmáři, zpracovatelé a výrobci bio produktů, a další).


Kontaktní osoba: Klára Kantorková, klara.kantorkova@pro-bio.cz, 583 216 609