Kdo hledá, najde...

Program rozvoje venkova

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA na období 2014 – 2020

Cílem tohoto opatření je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.


PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců plánuje zrealizovat během léta 2024 cyklus 4 vzdělávacích akcí na téma „Dotační podpora pro zemědělce na zlepšení stavu krajiny a biodiverzity“.

Tyto vzdělávací akce jsou vhodné pro všechny zemědělce nebo vlastníky půdy, kteří chtějí na své farmě zlepšit péči o krajinu, travní porosty, zadržet vodu v krajině nebo třeba zřídit krajinné prvky a nevědí, jak na to, kde získat podporu, informace či jaká legislativa se s výše uvedeným pojí. Vzdělávací akce budou zaměřeny na přehled možných dotačních podpor na realizaci opatření, která mohou zlepšit stav přírody, krajiny, zadržení vody v krajině, biodiverzitu atd.

Hlavní cílová skupina beneficientů: vlastníci půdy a ekologičtí podnikatelé (farmáři, zpracovatelé a výrobci bio produktů, a další).


PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců zrealizoval v období leden – duben 2024 cyklus 21 vzdělávacích akcí na téma „Změny v legislativě a dotacích od roku 2024“.

Vzdělávací akce „Změny v legislativě a dotacích od roku 2024“ byly zaměřeny na vzdělávání stávajících ekologických podnikatelů a snahu pomoci jim s lepší orientací v oblasti legislativy, dotací a nových pravidel, která jistě v rámci implementace v roce 2023 doznají mnoho změn. Od roku 2024 dojde k modifikacím, které musí ekologičtí zemědělci být schopni reflektovat. Jedině tak mohou svým hospodařením plnit cíle Akčního plánu pro EZ do roku 2027 a zároveň nebudou ohroženi sankcemi za neplnění některých nových legislativních či dotačních podmínek od roku 2024. V roce 2024 navíc předpokládáme modifikace v NV, jak k DZES a ekoschématům, tak k dalším dotačním titulům, včetně změn z hlediska erozní ohroženosti.

Hlavní cílová skupina beneficientů: ekologičtí podnikatelé (farmáři, zpracovatelé a výrobci bio produktů, a další).

Výukové materiály zde.


PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců realizoval v období leden – březen 2023 cyklus 25 vzdělávacích akcí na téma „Ekologické zemědělství – legislativa, dotace a novinky v roce 2023“ a „Společná zemědělská politika od roku 2023 – od Gaeců přes ekoschémata až po EZ, AEKO a investice“.

Vzdělávací akce „Ekologické zemědělství – legislativa, dotace a novinky v roce 2023″ byly zaměřeny na vzdělávání stávajících ekologických podnikatelů a snahu pomoci jim lepší orientací v oblasti legislativy, dotací a nových pravidel od roku 2023 s tím, aby byli schopni svým udržitelným hospodařením plnit cíle Akčního plánu pro EZ do roku 2027 a zároveň nebyli ohroženi sankcemi za neplnění některých nových legislativních či dotačních podmínek od roku 2023 o kterých by bez potřebného vzdělání ani nemuseli vědět.

Vzdělávací akce „Společná zemědělská politika od roku 2023 – od Gaeců přes ekoschémata až po EZ, AEKO a investice“ byly zaměřeny na Společnou zemědělskou politiku. SZP je nejvýznamnější politikou rozpočtu EU, s téměř fatálním dopadem pro zemědělce, kteří jsou, zejména v ČR, velmi ovlivněni nastavením a výší jednotlivých dotačních podpor. SZP od roku 2023 bude mít 10 cílů a nově se zaměřuje nejen na samotné zemědělství a zajišťování potravinové bezpečnosti, ale i na probíhající změny klimatu, kvalitu půdy, vody, nakládání s pesticidy atd. V rámci nové SZP pro roky 2023-2027 došlo ke sloučení poskytovaných podpor do jediného Strategického rámce SZP (SP SZP), podle kterého budou poskytovány přímé platby, podpory pro rozvoj venkova (PRV) i sektorové intervence. Tento projekt by se měl zaměřit na jednotlivé oblasti podpory a nabídnout je formou vzdělání všem ekologickým podnikatelům „do hloubky“.

Hlavní cílová skupina beneficientů: ekologičtí podnikatelé (farmáři, zpracovatelé a výrobci bio produktů, a další).

Výukové materiály zde.


Kontaktní osoba: Klára Kantorková, klara.kantorkova@pro-bio.cz, 583 216 609

Více informací k Programu rozvoje venkova zde: https://commission.europa.eu/select-language?destination=/node/2023