• Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Stanovy svazu

Stanovy ke stažení

PRO-BIO
Svaz ekologických zemědělců, z.s.
STANOVY SPOLKU

Preambule:

MY- rolníci, zpracovatelé, obchodníci, zástupci škol, nevládních organizací, spotřebitelé, přátelé přírody, cítící odpovědnost za budoucnost zdravého životního prostředí, jehož jsme všichni součástí, a usilujíce o prosperitu své práce, jsme se rozhodli sdružit ve svazu PRO-BIO.

Naším cílem je trvale udržitelným ekologickým zemědělstvím chránit životní prostředí, přírodu a její zdroje, produkovat kvalitní biopotraviny a spoluvytvářet harmonickou kulturní krajinu. Pečovat o pestrost života, vytvářet slušné životní podmínky pro člověka a chovaná zvířata a tím udržet zemědělství jako tradiční obor lidské činnosti.

 

Článek I

Název spolku

Název spolku zní:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s. (dále jen „svaz“),

Sídlo spolku: Šumperk, Nemocniční 1852/53, PSČ 787 01

 

Článek II

Účel spolku

Svaz je celostátní nevládní nezisková organizace sdružující fyzické i právnické osoby za účelem vytváření podmínek pro produkci biopotravin formou podpory rozvoje ekologického zemědělství (dále také EZ). Svaz PRO-BIO respektuje mezinárodní produkční směrnice světové organizace IFOAM. Svaz hájí zájmy svých členů.

 

Článek III

Předmět činnosti

 1. Svaz vytváří podmínky pro spolupráci mezi producenty, zpracovateli, obchodníky a spotřebiteli biopotravin.
 2. Svaz formuluje a obhajuje společenské, produkční, obchodní a ekonomické zájmy svých členů.
 3. Spolupracuje s Ministerstvem zemědělství při vytváření a kontrole produkčních směrnic a certifikaci podniků i výrobků. Svaz spolupracuje i s ostatními státními i nevládními organizacemi (domácími i zahraničními), právnickými i fyzickými osobami, sponzory a nadacemi za účelem realizace cílů svazu, vyjádřených v preambuli. Tomu jsou podřízeny i činnosti svazu.
 4. Činnosti svazu jsou zejména:
 1. Na realizaci těchto úkolů svazu se podílejí členové, funkcionáři a zaměstnanci svazu společně s externími spolupracovníky – poradci v ekologickém zemědělství.

 

Článek IV

Členství, práva a povinnosti členů

Formy členství

 1. řádné členství
  • individuální – fyzické a právnické osoby
  • kolektivní – právnické osoby

Řádní členové platí členské příspěvky podle příspěvkového řádu, mají hlasovací právo, mohou volit a mohou být voleni do orgánů svazu

 1. čestné členství

Čestnými členy mohou být jmenovány významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj EZ v ČR. Čestní členové neplatí členské příspěvky, nemohou být voleni do orgánů svazu, mohou volit a mají hlasovací právo.

 1. členství v odborné sekci

Členy odborných sekcí svazu, zřizovaných dle článku XIV. stanov, mohou být fyzické i právnické osoby. Členové odborných sekcí hlasují prostřednictvím delegátů a nemohou být voleni do orgánů svazu.

Vznik členství

 1. Členem svazu může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která se aktivně podílí na rozvoji EZ v ČR, za předpokladu, že o jejím přijetí za člena rozhodne Rada svazu. Svaz vede evidenci nových členů přijatých za členy svazu rozhodnutím Rady svazu.
 2. Fyzická osoba se může stát členem svazu, je-li starší 15-ti let (do 18-ti let je nutný souhlas zákonného zástupce) bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, rasy a smýšlení.
 3. Členství ve svazu vzniká podáním písemné přihlášky do svazu a zaplacením členského příspěvku na daný rok. Součástí přihlášky je písemné doporučení členství dle odst. 1.
 4. Řádní členové – zemědělci, zpracovatelé a obchodníci s biopotravinami musí do jednoho roku od vzniku členství splnit podmínky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v aktuálně platném znění.

Práva a povinnosti členů

Člen svazu má právo

 1. účastnit se jednání a akcí svazu, zejména prostřednictvím poboček svazu,
 2. předkládat návrhy, podněty a vznášet připomínky k činnosti svazu,
 3. podílet se na činnosti a řízení svazu, zejména volit jeho orgány a být do nich volen,
 4. být informován o činnosti svazu a jeho finanční situaci,
 5. na základě doporučení rady svazu využívat finanční prostředky ze Svépomocného fondu svazu.

Člen svazu má povinnost

 1. podílet se podle svých možností na prosazení základních myšlenek a principů ekologického zemědělství a jeho realizaci v praxi,
 2. řídit se závaznými směrnicemi a metodikami pro kontrolované ekologické zemědělství v ČR, určí-li si rada svazu, pak i zvláštními vnitrosvazovými směrnicemi upravujícími produkci biopotravin,
 3. poskytovat řádné a objektivní informace a podklady pro svazovou poradenskou službu stejně jako pro nezávislou kontrolu EZ a certifikaci bioproduktů,
 4. přispívat určenými prostředky (formou členských příspěvků – výši stanovuje valná hromada) řádně a pravidelně na činnost svazu,
 5. informovat vedení svazu o všech skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy EZ, svazu nebo jeho členů,
 6. aktivně naplňovat ustanovení stanov svazu a usnesení valných hromad.

Hlasovací právo

Každý řádný i čestný člen má rovné hlasovací právo – každý člen má jeden hlas. Členové odborných sekcí hlasují na valné hromadě prostřednictvím správců odborných sekcí, přičemž každý správce odborné sekce má na valné hromadě jeden hlas na každých započatých 50 členů odborné sekce.

Pozastavení členství

V případě nesplnění členských povinností zejména při závažném porušení produkčních směrnic EZ, neplacení členských příspěvků, nerespektování platných stanov svazu či jednání proti zájmům svazu nebo proti principům EZ, může být na základě rozhodnutí rady Svazu členovi svazu pozastaveno členství. Člen, jehož členství bylo pozastaveno, nepožívá do vyřešení daného problému nebo do rozhodnutí valné hromady o vyloučení, členská práva.

Ukončení členství

 1. Členství zaniká:
  • na základě vlastní žádosti člena písemným oznámením radě svazu,
  • zánikem člena – právnické osoby,
  • úmrtím
  • vyloučením,
  • zánikem svazu.
 2. Důvodem vyloučení je zejména závažné porušení stanov svazu nebo principů ekologického zemědělství, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve svazu.
 3. Za závažné porušení stanov svazu je považováno
  • neodstranění nedostatků, pro které bylo pozastaveno členství ve svazu,
  • závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve svazu,
  • jednání proti principům EZ nebo proti zájmům svazu,
  • ohrožení nebo porušení dobré pověsti svazu.
 4. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen svazu s uvedením důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá.
 5. O vyloučení rozhoduje valná hromada. Vyloučení musí být členovi oznámeno písemně s uvedením důvodů. Člen, o jehož vyloučení se jedná, musí být přizván na jednání valné hromady o vyloučení.
 6. Člen, kterému zaniklo členství vystoupením nebo vyloučením, nemá právo na vrácení členských příspěvků a ani žádný nárok na majetek svazu. Neprovádí se s ním žádné majetkové vypořádání.
 7. Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat, splní-li předpoklady pro vznik členství.
 8. Právo člena na soudní ochranu není tímto dotčeno.

Evidence členů

Článek V

Hospodaření svazu

 1. Příjmy svazu tvoří zejména:
  • členské příspěvky sloužící k úhradě nákladů spojených s činností svazu. Výši členských příspěvků navrhuje rada svazu a jsou schvalovány valnou hromadou,
  • dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob z tuzemska i ze zahraničí,
  • výnosy z vlastní činnosti svazu.
 2. Výdaje svazu tvoří zejména:
  • náklady na plánované akce a činnost svazu v souladu se stanovami,
  • náklady na režie svazových orgánů,
  • mzdy a ostatní osobní výdaje,
  • výdaje do fondu svazu na základě rozhodnutí rady svazu.
 3. Cílem svazu není vytváření zisku, nýbrž získané finanční prostředky použít na prosazování cílů EZ.
 1. Finanční hospodaření i nakládání s ostatním majetkem svazu nejméně jedenkrát ročně kontroluje kontrolní komise, která o výsledku informuje radu a na valné hromadě předkládá členské základně kontrolní zprávu.

 

Článek VI

Orgány svazu

 1. Orgány svazu jsou:
  • valná hromada,
  • rada svazu,
  • kontrolní komise.
 2. Statutárním orgánem svazu je rada svazu.

 

Článek VII

Valná hromada svazu1

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazu.
 2. Jednání valné hromady se může zúčastnit každý člen svazu, a to osobně nebo prostřednictvím jiného člena, kterého písemně zmocní. Každý člen svazu má jeden hlas, s výjimkou členů odborných sekcí, kteří hlasují prostřednictvím delegátů (viz článek IV. stanov).
 3. Valná hromada se schází minimálně jednou ročně. Požádá-li alespoň jedna třetina členské základny o svolání mimořádné valné hromady, svolá tuto rada svazu a to do dvou měsíců ode dne doručení písemného požadavku do sídla svazu.
 4. Valnou hromadu svolává rada svazu nejméně jeden měsíc před stanoveným dnem jejího konání. Členové svazu oznámí nejméně 14 dnů přede dnem konání valné hromady radě svazu, zda se valné hromady účastní osobně nebo prostřednictvím uvedeného jimi zmocněného člena.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové osobně nebo prostřednictvím zástupců v počtu vyšším než 50% členů svazu registrovaných ke dni konání valné hromady.
 6. Není-li valná hromada usnášeníschopná do 30 minut od doby uvedené na pozvánce jako počátek valné hromady, zahájí se po uplynutí této doby náhradní valná hromada, jednající s nezměněným pořadem jednání. Ta je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných či zastoupených nadpoloviční většinou platných hlasů.
 7. Svolání valné hromady, průběh jednání a usnášení upravuje jednací řád valné hromady.
 8.  jednání valné hromady je pořizován zápis, který podepisují dva ověřovatelé – členové svazu. Na závěr valné hromady je formulováno usnesení, o jehož platnosti účastníci valné hromady hlasují.
 9. Valné hromadě zejména přísluší:
  • volit členy orgánů rady svazu a kontrolní komise,
  • schvalovat základní vnitřní předpisy svazu (organizační řád, jednací řád valné hromady, volební řád, pravidla pro placení členských příspěvků a jejich výši),
  • schvalovat plán práce svazu a jeho rozpočet
  • projednávat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření svazu a jeho orgánů,
  • rozhodovat o vyloučení člena.

 

Článek VIII

Rada svazu

 1. Rada svazu je kolektivním statutárním orgánem svazu a jeho statutárním orgánem.
 2. Rada svazu řídí svaz mezi jednáními valné hromady.
 3. Funkční období členů rady svazu je dvouleté.
 4. Radu svazu tvoří správci poboček svazu z titulu své funkce a další členové volení přímo volební valnou hromadou svazu. Počet členů rady svazu volených valnou hromadou činí 6 osob.
 5. Členem rady svazu nemůže být člen kontrolní komise.
 6. Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedy svazu. Předseda svazu, respektive právnická osoba, jejímž je zástupcem, musí být před svým zvolením do funkce minimálně dva roky řádným členem svazu PRO-BIO. Funkční období předsedy a místopředsedů svazu je shodné s funkčním obdobím rady svazu.
 7. Zasedání rady svazu se konají nejméně čtyřikrát ročně. Jednání rady svazu se může zúčastnit kterýkoliv člen svazu, nemá však právo hlasovat. Z jednání rady je pořizován zápis, který ověřují dva předem určení ověřovatelé.
 8. Rada svazu zejména:
  • navrhuje plán práce svazu i jeho rozpočet,
  • schvaluje roční účetní závěrku svazu,
  • svolává valnou hromadu,
  • rozhoduje o přijetí nového člena svazu
  • rozhoduje o pozastavení členství ve svazu,
  • podává návrhy na vyloučení ze svazu,
  • vydává potřebné vnitrosvazové směrnice, nestanoví-li tyto stanovy jinak,
  • navrhuje výši členských příspěvků,
  • uděluje souhlas k prodeji či zastavení nemovitého majetku svazu nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku,
  • uděluje souhlas k prodeji, zastavení nebo pronájmu na dobu delší jeden rok movitého majetkem svazu, jehož cena je vyšší než 500.000,- Kč,
  • rozhoduje o zřízení poradních orgánů svazu,
  • volí správní radu svépomocného fondu.
 9. Rada svazu je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Člen rady může pro jednání rady svazu zmocnit pro zastupování své osoby jiného člena rady svazu. Rada svazu rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rady svazu, v jeho nepřítomnosti zastupujícího místopředsedy rady svazu.
 10. Při hlasování má každý člen rady svazu jeden hlas.
 11. V případě nutnosti může rada svazu jednat per rollam (korespondenčně). Rozhodovat per rollam však nelze o rozpočtu svazu a o roční účetní závěrce.
 12. Rozhodování per rollam se provádí v období mezi jednáními rady formou doporučené listovní zásilky jednotlivým členům rady, případně e-mailem. Rozhodnutí per rollam nabývá platnosti kladným vyjádřením posledního člena rady, kterým bylo dosaženo potřebné většiny a podpisem předsedy nebo místopředsedy rady.
 13. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, rozhoduje předseda svazu mezi zasedáními rady svazu o zásadních otázkách souvisejících s činností a financováním svazu. Místopředseda svazu zastupuje předsedu svazu v jeho nepřítomnosti. O svých rozhodnutích informuje předseda resp. místopředseda svazu radu svazu na jejím nejbližším zasedání.
 14. Členům rady svazu může být přiznána rozhodnutím valné hromady svazu odměna v závislosti na rozsahu činností v radě svazu.

 

Článek IX

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise kontroluje hospodaření svazu.
 2. Nejméně 1x ročně provádí kontrolu hospodaření svazu a předkládá valné hromadě kontrolní zprávu, která je součástí výroční zprávy svazu.
 3. Komise je tříčlenná, její členové jsou voleni valnou hromadou a jejich funkční období je dvouleté.

 Článek X

Manažer svazu

 1. Manažer svazu je jmenován radou Svazu. Radě svazu je podřízen, zodpovídá se jí a může jí být odvolán. Manažer je v pracovně právním vztahu ke svazu.
 2. Rada svazu vymezí rozsah pravomoci manažera svazu.
 3. Manažer svazu řídí každodenní činnost svazu a jeho kanceláře a je zodpovědný za hospodaření svazu.

 

Článek XI

Jednání svazu navenek

 1. Jménem svazu jedná navenek předseda a místopředsedové svazu každý z nich samostatně ve věcech s majetkovým závazkem svazu do 100.000,- Kč.
 2. Ve věcech s majetkovým závazkem svazu od 100.000,- do 500.000,- Kč jednají navenek předseda a alespoň jeden místopředseda svazu společně.
 3. Ve věcech s majetkovým závazkem svazu nad 500.000,- Kč, jakož i v právních jednáních, kterými dochází k nabytí, zcizení či zatížení nemovitostí, jedná předseda svazu nebo místopředseda svazu pouze po předchozím souhlasu rady svazu.
 4. Ve věcech běžných jedná v rámci stanovené pravomoci manažer svazu.
 5. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazu připojí podepisující se svůj podpis.

 

Článek XII

Sídlo svazu

Sídlem svazu je Šumperk, Nemocniční 1852/53.

 

Článek XIII

Zánik svazu

 1. Svaz může být rozpuštěn pouze rozhodnutím valné hromady.
 2. V případě zániku svazu bude provedeno vypořádání majetku. Zůstatek bude převeden na jiný neziskový subjekt, který je založen ke stejným nebo obdobným účelům.

 

Článek XIV

Pobočky svazu

 1. Svaz vytváří pobočky svazu jako pobočné spolky ve smyslu § 219 občanského zákoníku, a to formou:
  • regionálních center nebo
  • odborných sekcí.
 2. O zřízení pobočných spolků rozhoduje rada svazu. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
 3. Pobočný spolek (dále i jen jako „pobočka“) vydá do 30 dnů po svém zřízení stanovy pobočného spolku, které vycházejí ze stanov svazu, s nimiž nesmějí být v rozporu. Své stanovy předá pobočný spolek v jednom výtisku svazu.
 4. V názvu pobočného spolku musí být na prvním místě PRO-BIO, mimo pobočku sdružující prodejce a výrobce biopotravin. V názvu pobočného spolku musí být vyjádřeno, že je pobočným spolkem svazu jako hlavního spolku.
 5. Svaz metodicky řídí pobočky. Pobočky jsou povinny poskytovat svazu informace, které svaz vyžaduje z důvodů zpracování materiálů o činnosti svazu jako celku nebo zastupování zájmů svazu jako celku.
 6. Členové poboček volí výbor pobočky.
 7. Výbor pobočky volí na základě návrhů členů pobočky správce pobočky.
 8. Správce pobočky je statutárním zástupcem pobočky. Správce pobočky spolupracuje s příslušnými orgány a pracovníky svazu.
 9. Svaz jako hlavní spolek ručí za dluhy pobočky jako pobočného spolku do výše 1.000,- Kč.
 10. Svaz vede evidenci poboček, v níž je uvedeno:
  • Název pobočky,
  • Sídlo pobočky,
  • IČO pobočky,
  • jména, příjmení a bydliště členů výboru pobočky,
  • jméno, příjmení a bydliště správce pobočky,
  • datum zvolení správce pobočky.
 11. Pobočka je povinna oznamovat svazu bez zbytečného odkladu změnu skutečností, které jsou vedeny v evidenci poboček.
 12. Rada svazu může rozhodnout o zrušení pobočky, pokud
  • pobočka vyvíjí činnost, která je v rozporu s principy EZ či s účelem svazu,
  • stanovy pobočky jsou v rozporu se stanovami svazu a tento rozpor není ve lhůtě stanovené radou svazu odstraněn,
  • pobočka ohrožuje dobré jméno svazu.
 13. Je-li pobočka svazu zrušena, provede se likvidace pobočky. Likvidátora jmenuje rada svazu. Likvidační zůstatek a členská základna se převede na jinou pobočku podle rozhodnutí rady svazu. Členové zrušené pobočky zůstávají členy svazu a rada svazu rozhodne o jejich přiřazení k jiné pobočce.
 14. Zrušením svazu se zrušují i pobočky. Svaz však nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočky.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

 1. Svaz je zřízen jako spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Tyto stanovy byly schváleny dne 12.4.2017 a nahrazují po své registraci rejstříkovým soudem v plném rozsahu stanovy svazu registrované dne 23.6.2015.