Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.5.2017

Pro školy a studenty: Přihlaste svou práci do soutěže Věda pro zemi

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. vyhlašuje druhý ročník soutěže  „Věda pro Zemi“ o nejlepší bakalářské, diplomové a disertační práce. Soutěží se ve třech kategoriích (bakalářská, diplomová, disertační práce) a ve 12 okruzích s agrárně historickou tematikou. Cílem soutěže je ocenit tvůrčí aktivitu studentů a zvýšit jejich zájem o zveřejňování výsledků svého bádání. Práce musí být v českém jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a řešit problematiku vyhlášených tematických okruhů.

 • Muzeologie
 • Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
 • Rozvoj venkova a regionální rozvoj
 • Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
 • Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství a lesnictví
 • Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby
 • Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Venkov a zemědělství v umění
 • Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů

Hodnocení přihlášených prací provádí komise složená z členů Vědecké rady NZM. Každá práce, která splní základní požadavky na účast v soutěži, bude přidělena hodnotiteli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo byla již obhájena. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání jako odborná publikace postupují do finále. V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Nejlépe vyhodnoceným pracím zajistí Národní zemědělské muzeum, s.p.o. vydání v podobě odborné publikace nebo odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie. Vybraným autorům bude přináležet i finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (od 1 000 Kč do 10 000 Kč).

Uzávěrka přihlášek včetně odevzdání prací je do 30. června 2017. Slavnostní vyhlášení bude v říjnu 2017. Přesné znění podmínek soutěže najdete na www.vedaprozemi.cz. Pro více informací se obracejte na paní Jitku Balcarovou

Podrobné informace o soutěži najdete zde: http://nzm.cz/veda-pro-zemi/

Pravidla _ Věda pro zemi