Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.11.2022

Připravuje se – revidovaná směrnice o průmyslových emisích – pro podniky s více než 150 VDJ

Evropská komise předložila návrh revize směrnice o průmyslových emisích, zpřísnila pravidla pro větší zemědělské podniky zaměřené na živočišnou produkci.

Pokud by návrh prošel, proti čemuž se snažíme intenzivně vystupovat – i ve spolupráci s dalšími organizacemi na národní a mezinárodní úrovni, týkal by se všech podniků s více než 150 VDJ.

Níže přeložené stanovisko IFOAM EU. Originál v AJ ZDE.

Prohlášení IFOAM Organics Europe ke směrnici o průmyslových emisích

Zemědělství je zodpovědné za přibližně 55 % emisí metanu v EU a za více než 90 % emisí amoniaku v EU.  Přestože je třeba emise urychleně snížit, trend posledních let ukazuje, že se tyto emise nesnížily, ale zůstaly na stejné úrovni. Je zřejmé, že je třeba jednat a snížit emise, které urychlují změnu klimatu a mají negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

V dubnu 2022 zveřejnila Evropská komise návrh revize směrnice o průmyslových emisích. Ta reguluje emise znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy, skleníkových plynů) z průmyslových zařízení a vyžaduje, aby byla provozována v souladu s povolením. Revize směrnice navrhuje zahrnout do ní chovy prasat, drůbeže a skotu, které přesahují prahovou hodnotu 150 VDJ, což by podle Evropské komise zahrnovalo 13 % chovatelů skotu, prasat a drůbeže v EU.

IFOAM Organics Europe vítá návrh Evropské komise a cíl snížit emise z chovu hospodářských zvířat v EU. Ekologické odvětví podporuje cíl snížit znečištění z odvětví živočišné výroby, které má negativní dopad na lidské zdraví, životní prostředí a klima. Různé zemědělské systémy však nepřispívají ke znečištění životního prostředí stejnou měrou.

Potřeba diferenciace

Důrazně žádáme, aby se tato legislativa zaměřila na největší znečišťovatele a řešila průmyslový tovární chov se škodlivými dopady na klima, biologickou rozmanitost a dobré životní podmínky zvířat. Cílem směrnice by nemělo být zaměřit se na zemědělské systémy, jako je extenzivní pastevectví a ekologické zemědělství, které fungují v souladu s přírodními cykly. Je proto nezbytné uznat a zohlednit prostorový rozměr a význam hustoty chovu hospodářských zvířat. Nejde jen o celkové snížení počtu zvířat, ale také o řešení dopadů zvýšené koncentrace chovů hospodářských zvířat. Proto je ve směrnici zapotřebí dimenze, která zohlední hustotu, rozlohu a typ chovu. Velmi důležité je rozlišovat, zda mají zvířata v daném systému chovu přístup k venkovním plochám a možnost pastvy.

Význam uzavření koloběhu živin

Zemědělci, kteří hospodaří podle pravidel ekologické produkce, používají agroekologické postupy nebo pracují s extenzivními pastevními systémy, nejsou hlavním zdrojem znečištění z odvětví živočišné výroby. Ve skutečnosti zlepšují životní podmínky zvířat díky vhodnému chovu, přispívají ke zvýšení biologické rozmanitosti na travních porostech a orné půdě, zvyšují zásoby uhlíku v půdě a snižují emise skleníkových plynů tím, že snižují počty zvířat a přiměřenou hustotu chovu, nepoužívají syntetická hnojiva a zajišťují minimální podíl krmiva pocházejícího z regionu. Jedinou cestou k omezení znečišťování životního prostředí hospodářskými zvířaty může být snížení celkového počtu zvířat a uplatňování agroekologických postupů, které zohledňují kapacitu půdy a spolupracují s přírodou uzavřením koloběhu živin.

Ekologické zemědělství má systémový přístup, který je v protikladu k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat. Skutečnost, že zvířata na ekologických farmách mají přístup do venkovních prostor, znemožňuje použití stejných technik snižování emisí jako v uzavřených stájích. Kromě toho je v ekologickém zemědělství hnůj zdrojem, který přispívá k budování úrodnosti půdy, zatímco v průmyslových zemědělských systémech je považován za odpad.

Směrnice o průmyslových emisích se musí zaměřit na intenzivní průmyslové farmy.

Ekologické hnutí proto žádá, aby se jasně rozlišovalo mezi továrními zemědělskými systémy a zemědělskými systémy, kde mají zvířata přístup na venkovní plochy a mohou se přednostně pást. Směrnice o průmyslových emisích by se měla zaměřit na snižování emisí z intenzivní živočišné výroby bez půdy, nikoliv z extenzivních pastevních systémů. Rozměr plochy a hustoty je při řešení emisí z chovu hospodářských zvířat zásadní a nelze jej zanedbat. Směrnice o průmyslových emisích musí jednoznačně vytvořit vazbu na území a na to, zda jsou zvířata chována v hospodářství s volnou plochou, a tedy rozlišovat mezi extenzivní a intenzivní výrobou.