Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.12.2020

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – JAK ZAEVIDOVAT KRAJINNÉ PRVKY NA SVÉ PARCELE?

V Praze dne 3. prosince 2020

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakých se na nich nachází:
1. skupina – krajinný prvek evidovaný jako ekologicky významný prvek („EVP“)
= skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad
(který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny)
– musí být součástí evidovaného zemědělsky užívaného pozemku, nebo k tomuto evidovanému zemědělsky užívanému pozemku přiléhat
– evidence EVP se neřídí katastrálními parcelami, tudíž ne vždy musí být celá výměra parcely zahrnuta do prvku EVP
2. skupina – příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž (poplatník tyto prvky prokazuje dle skutečného stavu – nejsou zahrnuty mezi EVP)
– musí být na pozemku zaevidovaném v katastru nemovitostí jako ostatní plocha
– musí se nacházet mimo zastavěné území obce a nesmí být užíván k podnikání

Celé znění ZDE