Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.12.2016

Semináře Finalizace bioprodukce – sborníky

Cyklus vzdělávacích seminářů zaměřený na přenos know-how mezi zemědělci, kteří již zpracují- finalizují svou vlastní produkci napomohl prostřednictvím příkladů dobré praxe k motivaci sedláků rozšířit výrobní programy, zejména mikro, malých a středních podniků o zpracovatelské kapacity.

Semináře přinesly i důležité informace týkající se jak legislativy, tak dotačních možností, které jsou podstatné při zahájení, popř. rozšíření výroby biopotravin.

Nedílnou součástí všech seminářů byly exkurze na farmy zabývající se výrobou biopotravin (popř. k výrobcům), které doplnily teoretický základ o praktický pohled na problematiku.

Setkávání na farmách, které byly pečlivě vybírány, mělo další pozitivní efekt – networking. K výměně zkušeností a kontaktů docházelo, jak mezi účastníky vzájemně, tak mezi přednášejícími. Vždy byl dán prostor pro interakci, a tudíž dotazy z pléna doplňovali jak odborníci, tak účastníci s vlastní zkušeností.

Kromě navázání kontaktů vyplývajících z povahy seminářů – tedy pro vzdělávání či informace, došlo i k zahájení několika nových obchodních vztahů. Na semináře dorazilo celkem  193 osob.

Zpracování mléka 

Úvodem do problematiky byl vhled do legislativy a zaměření na možnosti financování výrobních kapacit (možnosti podpor). Součástí teoretického základu byla i problematika označování biomléčných výrobků a kontrola ekologického zemědělství. Kromě toho vzdělávání obsahovalo i praktické návody. Účastnici se dozvěděli, jak vytvořit plán kontroly rizikových bodů, které podmínky splnit z hlediska hygieny, získali marketingové tipy a při tom všem ještě se naučili vyrábět sýr druhu majorero. Součástí byla i exkurze do faremní mlékárny společnosti BIO&CEEPORT členky svazu Ludmily Podzimkové.

SBORNÍK zpracování mléka

Zpracování masa

Úvodem do problematiky byl vhled do praxe faremních jatek, bourárny a zpracovny. Součástí bylo školení ohledně zajištění hygienické bezpečnosti potravinářského provozu masné výroby a vhled do správného nastavení systému HCCAP. Součástí vzdělávání byla také problematika balení produktů a správného informování spotřebitele dle zákonných nařízení. Řízeně se diskutovaly marketingové strategie a témata odbytu. Významná část obsahu byla věnována technologii zapracování masa. Součástí byly i exkurze na dvoje faremní jatka s bourárnou a do provozu zpracování masných výrobků.

SBORNÍK zpracování masa.compressed

Zpracování ovoce a zeleniny 

Vhled do problematiky byl zahájen praktickými ukázkami zpracoven určených pro výrobu produktů rostlinného původu. Součástí školení byly obdobně jako v případě zpracování masa a mléka také otázky zajištění hygienické bezpečnosti potravinářského provozu a vhled do správného nastavení systému HCCAP a problematika balení produktů a správného informování spotřebitele, přičemž byl kladen důraz také na marketingové hledisko a problematiku odbytu. Vhled do systému a kontroly ekologického zemědělství byl rovněž součástí seminářů.

SBORNÍK zpracování ovoce a zeleniny

Zpracování obilnin 

Faremní zpracování obilnin v biokvalitě není v České republice zatím příliš rozšířené. Exkurze na farmu, která disponuje potřebnou technologií, byla významným inspiračním zdrojem pro účastníky. Součástí školení byla i problematika balení odbytu, cenotvorby. Nad rámec zemědělce zaujaly také bezorebné metody pěstování plodin, které farma provozuje. Nedílnou součástí semináře byla problematika pěstování minoritních plodin a přiblížení systému kontrol ekologického zemědělství.

SBORNÍK zpracování obilnin


Balení biopotravin 

Problematika balení biopotravin zahrnovala jak informace týkající se legislativy, technicko-praktického řešení, marketingu, ale i estetiku. Součástí byla exkurze do podniku, který řeší jak vlastní výrobu potravin, ale také veřejné stravování. Balení biopotravin je zde řešeno jednak pro samotné výrobky, ale také pokrmy. Jako aktuální téma zde bylo zahrnut i zavádění elektronické evidence tržeb, což úzce souvisí s odbytem a prodejem biovýrobků.

SBORNÍK balení

Sdružování zemědělců jako cesta ke konkurenceschopnosti

Semináře se zaměřovaly na sdružování zemědělců ve funkční celky, které jsou schopné efektivněji využívat zdrojů (vlastní kapacity, dotace). Zároveň bylo poukázáno na možnosti podpor pro spolupracující organizace, případně i na zlepšení vyjednávacích pozic zemědělců, kteří se dokážou domluvit na jednotném postupu. Byly představeny možnosti spolupráce ekologického zemědělce, zpracovatele  – výrobce biopotravin a spotřebitele. Bylo poukázáno na pozitivní efekty zkrácení distribučních cest i udržení místní ekonomické stability. Příkladem dobré praxe propojení výrobce a spotřebitele byla představena výrobna masných produktů spolufinancovaná zákazníky a příklady z komunitou podporovaného zemědělství, fungující zejména v oblasti rostlinné produkce. Zazněly informace týkající se moderního pohledu na družstevnicví, včetně komparace se zahraničím. Během semináře v Mitrově byla představena myšlenka založení odbytového družstva, které by se mělo zabývat zlepšením možnosti odbytu českého biomasa.

SBORNÍK sdružování zemědělců