Kdo hledá, najde...

Zpřesnění pravidel pro dotační titul 20D

20.D.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu, Poznámky, strana 310

Původní text 

Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti.

Dokumentaci o používání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM vede chovatel ve stájové evidenci.

Žadatel je povinen použít přípravky uvedené na Seznamu DDD schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, které jsou uvedené na internetové adrese http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/biocidy/seznam-ddd.

Lze používat pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními předpisy a konkrétně pro dané hospodářství či stáj uvedené v „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“, potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem. Tento program ošetřování je součástí stájové evidence o podávání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM.

Pro účely tohoto dotačního podprogramu se letním obdobím rozumí doba od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019.

se mění takto:

Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti.

Žadatel je povinen používat pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními předpisy a konkrétně pro dané hospodářství či stáj uvedené v „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“, potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem před obdobím plnění podmínek. Tento program ošetřování je součástí stájové evidence o podávání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM.

Pokud jsou chovy zapojeny do systému ekologického zemědělství, je třeba používat přípravky, které jsou pro systém ekologického zemědělství povoleny.“

Dokumentaci o používání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM vede chovatel ve stájové evidenci.

Pro účely tohoto dotačního podprogramu se letním obdobím rozumí doba od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019.

20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka, Výše dotace, strana 311

Původní text

Do 223 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v období od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

se mění takto

Do 233 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v období od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Využijte prosím této možnosti – Zásady (tedy pravidla, podle kterých se žádost podává najdete zde).