Kdo hledá, najde...

OP LZZ Novinky z projektu zvýšení adaptability zaměstnanců

25.11.2016

Zpráva o průběhu projektu

Dnem 30.11.2013 byla ukončena realizace projektu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků Svazu PRO-BIO“, číslo projektu CZ.1.04/1.1.06/52.00147. Do projektu byli zapojeni zaměstnanci členů Svazu PRO-BIO (bioprodejen a zpracovatelů biopotravin). Hlavním cílem projektu byla schopnost lepší reakce všech zapojených účastníků na měnící se podmínky trhu a zefektivněním jejich práce zajistit vyšší kvalitu práce.

Realizace projektu byla zahájena v červnu 2011 mezinárodní konferencí Bioakademie, která byla věnována problematice regionálních biopotravin ve spojení s rozvojem území a snižováním dopadů na klimatickou změnu. Zúčastnilo se jí přes 130 zájemců z ČR, Slovenska, Polska, Rakouska, Belgie a dalších zemí. Účastníci se v rámci programu konference mohli zúčastnit některého ze 4 workshopů (Zemědělství a strategie pro klimatickou změnu, Definice „Regionální produkt“, Regionální produkce v EU a Koncepty bioregionů v ČR, Polsku a Rakousku) a během 4 různých tras exkurzí navštívit zemědělské podniky, vzdělávací centrum Hostětín, biorestaurace, apod. Konference byla pořádána za podpory Evropského sociálního fondu (ESF).

V listopadu 2011 byla v rámci výběrového řízení na realizaci vzdělávacích seminářů vybrána firma TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. (TTC). Firma TTC realizovala semináře v rámci obecného vzdělávání, vzdělávání v odborných dovednostech, komunikačních a obchodních dovednostech, v oblasti IT a v oblasti financí. Manažer projektu spolu se zástupci firmy TTC navštívil všechny subjekty zapojené do projektu, kde byly konzultovány možnosti vzdělávání, zájem o semináře, termíny školení, atd.

Následně byl sestaven kalendář vzdělávacích akcí pro rok 2012, který se průběžně aktualizoval na základě komunikace mezi zapojenými podniky, manažerem projektu a vzdělávací agenturou TTC.

S vlastní realizací vzdělávacích akcí bylo započato, vzhledem k situaci se schválením Žádosti o podstatnou změnu, až v květnu 2012. První seminář na téma „Vedení pracovního týmu“ proběhl 18.5.2012 v Českých Budějovicích.

V září 2012 byl v Lednici na Moravě uspořádán již 12. ročník konference Bioakademie na téma Společná zemědělská politika a její vliv na ekologické zemědělství. Na 130 zájemců mělo možnost zúčastnit se jedné za tří tras, zaměřených na témata Živočišná produkce, Rostlinná produkce a Zpracování na farmách. Konference byla opět podpořena z Evropského sociálního fondu (ESF).

Ke konci prvního monitorovacího období (30.11.2012) bylo proškoleno celkem 465 osob (380 žen, 85 mužů) a proběhlo 36 seminářů.

V monitorovacím období č. 2 (prosinec 2012 – květen 2013) prošlo celkem 87mi školícími akcemi 1121 osob (937 žen, 184 mužů).

V srpnu 2013 bylo ukončeno posledních 24 školení firmou TTC, kterého se v období od června do srpna 2013 zúčastnilo 289 osob (256 žen, 33 mužů).

Díky spolupráci se vzdělávací agenturou TTC bylo možno provést statistiky všech zúčastněných, kteří mimo jiné po ukončení každého semináře odevzdávali dotazník spokojenosti, který byl pro firmu TTC důležitou zpětnou vazbou pro zkvalitnění jejích služeb. Vzdělávací agentura TTC také vypracovala pro svá školení vzdělávací materiály v tištěné i elektronické podobě, které je možné shlédnout na webu Svazu PRO-BIO.
Vzdělávacích akcí se tedy v rámci projektu zúčastnilo celkem 1875 osob (1573 žen a 302 mužů) na 147 seminářích.

esf_eu_oplzz_-cervenapodpora_horizont_cmyk