Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.1.2024

Zveřejněno opatření obecné povahy – vlk

AOPK ČR dne 29. 12. 2023 vydala a dne 2. 1. 2024 uveřejnila na úřední desce veřejnou vyhlášku s opatřením obecné povahy (dále jen OOP).

Opatření povoluje výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu, vlka obecného, za účelem realizace Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného [1]. Opatření obecné povahy je tímto zveřejněním účinné.

Jeho prvořadým cílem je zajištění bezpečnosti lidí. Jedná se o způsob řešení konkrétních jedinců vlka, kteří vykazují atypické chování, odchýlené od přirozených vzorců chování volně žijících vlků ve vztahu k lidem nebo při překonávání kvalitně provedených zabezpečení hospodářských zvířat. Nejde o paušální povolení lovu vlka – jedná se o povolení provádění opatření, které je nezbytné realizovat pro odvrácení nebezpečných situací u vlka s problematickým chováním. Jeho odstřel bude vždy až poslední možností. O aplikaci konkrétních opatření bude rozhodovat pohotovostní štáb.

Pohotovostní plán a jeho naplnění by měly zajistit podmínky pro operativní řešení krizových situací při výskytu problematického jedince vlka a vychází z realizace Programu péče o vlka obecného (kap. 2.3). Problematické chování konkrétního vlka může mít různý charakter, intenzitu i příčiny. Proto je nezbytné vyhodnotit jeho chování, zintenzivnit monitoring a přijmout opatření odpovídající riziku. V pohotovostních štábech vytvořených na základě Pohotovostního plánu budou zastoupeni všichni, kterých se to týká – AOPK ČR, orgány ochrany přírody i myslivosti na úrovni krajských úřadů, Českomoravská myslivecká jednota, Policie ČR a podle konkrétního místa, kde by byl výskyt problematického jedince řešen, budou přizváni zástupci dotčených obcí, mysliveckých sdružení i odborníci na danou problematiku. Pohotovostní štáb podle charakteru nastalé situace operativně rozhodne o vhodných opatřeních, od odstranění nevhodných podnětů a zamezení vznikajícího problematického chování prostřednictvím prevence přes odstrašení až po případné odstranění problematického jedince z volně žijící populace.

Aby bylo možné jednat operativně, je třeba mít potřebná povolení vydaná předem, tedy výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – viz opatření obecné povahy zveřejněné na úřední desce AOPK ČR – a také, protože vlk je zároveň zvěř, bude třeba mít i navazující rozhodnutí dle § 39 a § 41 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti.

[1] (schváleného deklarací MŽP a MZe č. j. MZP/2023/630/1108 ze dne 5. 5. 2023 a publikovaného ve Věstníku MŽP, srpen 2023, částka 7, ke stažení na odkazu: https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp_2023, dále jen „Pohotovostní plán“), na celém území v kompetenci AOPK ČR (území CHKO, NPR a NPP ve správě AOPK ČR)