Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.4.2018

Zpřesnění Zásad MZe- 1.I. „Podpora vybudování kapkové závlahy“ a 1.R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“

Dne 3.4. 2018 bylo na webových stránkách MZe zveřejněno Zpřesnění Zásad MZe, které se týká dotačních programů 1.I. „Podpora vybudování kapkové závlahy“ a 1.R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“, viz následující odkaz:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zpresneni-zasad-kterymi-se-stanovuji.html

Změny byly realizovány z důvodu probíhající notifikace obou dotačních programů u Evropské komise a vyplývají ze souvisejícího dokumentu „Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014-2020“ Nejdůležitější změny jsou následující:

Změny platné pro oba dotační programy 1.R. a 1.I:

zohlednění požadavku na motivační účinek podpory, kdy uznatelné náklady projektu mohou vznikat až po podání žádosti (předběžné žádosti). Za tímto účelem byla vytvořena předběžná žádost (motivační formulář), kterou musí žadatelé o dotační programy 1.I. a 1.R. zasílat před zahájením prací na projektu (zahájení prací na projektu je definováno v části 2.4. Definice, bodě 25 Pokynů EU). Datum podání motivačního formuláře tak musí minimálně o 1 den předcházet předpokládanému datu zahájení konkrétních prací týkajících se předmětu dotace  – vyplněný motivační formulář se zasílá emailem na adresy martin.leibl@mze.cz a zuzana.pribylova@mze.cz, originál motivačního formuláře bude poté doložen jako příloha vlastní žádosti o dotaci podávanou ve standardních termínech na příslušné pracoviště OPŽL SZIF

doplnění čestného prohlášení, že poskytnutou dotací nedojde ke zvýšení vnitřní míry návratnosti projektu nad běžnou míru návratnosti uplatňovanou v obdobných projektech – čestné prohlášení budou vyplňovat pouze velké podniky při podávání žádosti o dotaci na příslušné pracoviště OPŽL SZIF ve standardních termínech.

Změna platná pouze pro dotační program 1.I.

-podmínkou vybudování kapkové závlahy bude instalace zařízení na měření spotřeby vody – tato podmínka bude kontrolována v rámci kontroly na místě OPŽL SZIF

Bližší informace podá:

Ing. Martin Leibl, Ph.D., odbor rostlinných komodit, oddělení speciálních plodin

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

tel. 221 81 2832, mobil 773 791 445, www.eagri.cz