Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.1.2017

Zpřesnění Pravidel na projekty PPV ČR, operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, pro 3. kolo příjmu žádostí.
Konkrétně byla upravena příloha č. 1 Specifických podmínek Pravidel (Preferenční kritéria), kde došlo k upřesnění obecného preferenčního kritéria č. 14 pro záměry c) – l) „Žadatel je členem organizace producentů, registrované Státním zemědělským intervenčním fondem. Kritérium musí být naplňováno od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace minimálně po dobu vázanosti projektu na účel.“

S ohledem na fakt, že v praxi je běžným jevem nejen vznik organizací producentů, ale také jejich zánik, mohla by nastat situace, že žadatel, který si v žádosti o dotaci požádal o preferenční body za to, že je členem organizace producentů, nebude schopen svůj závazek splnit, ačkoliv se tak nestalo jeho vlastním zaviněním. Pro tyto případy tedy byla do uvedeného preferenčního kritéria doplněna toleranční lhůta v délce 60 dní za dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, po kterou žadatel nemusí být členem organizace producentů. Tím bude žadatelům umožněno vstoupit do jiné organizace producentů bez jakýchkoliv sankcí plynoucích z přechodného neplnění podmínek kritéria.

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro 3. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků  je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.
Specifické podmínky Pravidel – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků