Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.8.2018

Zpráva o stavu zemědělství 2017: rostly ceny zemědělských výrobců, počet pracovníků v zemědělství se téměř nezměnil

Meziroční vývoj tržních podmínek byl pro české zemědělství příznivý. V roce 2017 rostly
ceny zemědělských výrobců v průměru o 8 procent, v živočišné výrobě pak o více než
14 procent. Zisk zemědělského sektoru se udržel na relativně vysoké úrovni posledních
roků, v loňském roce byl 21,3 miliardy Kč. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství za
rok 2017, kterou dnes schválila vláda.
V meziročním srovnání vykazuje rok 2017 podle souhrnného zemědělského účtu mírný pokles,
avšak ve srovnání výsledků odvětví za posledních 5 let patřil rok 2017 k úspěšnějším.
Výsledek zemědělského odvětví byl 133 miliard Kč, tedy stejný jako v roce 2016. Rostlinná
výroba poklesla ze 79,8 miliardy korun na 73,7 miliardy korun v roce 2017. Živočišná výroba
vzrostla z 45,5 miliardy Kč na 51,4 miliardy Kč. Tzv. ostatní produkce, tedy např. poskytování
služeb, byla v roce 2017 ve výši 7,9 miliardy korun. Na celkové hrubé přidané hodnotě České
republiky se zemědělství podílelo 1,78 %, tedy zhruba stejně jako v předchozím roce.
Celkové podpory, které šly přímo zemědělcům, se meziročně zvýšily o 5,7 % na 45,5 miliardy
Kč v roce 2017. V přepočtu to představuje téměř 13 tisíc Kč na jeden hektar zemědělské půdy.
Zaměstnanost v zemědělství se v posledních letech snižuje jen velmi mírným tempem a lze ji
považovat za stabilizovanou. V roce 2017 poklesl počet pracovníků v zemědělských podnicích
přibližně na 100 tisíc, meziroční úbytek činil 0,2 % (v předchozím roce 0,7 %). Jde o celkový
počet pracovníků v zemědělství, tedy zaměstnanců a ostatních pracovníků (např. vlastníků
farem).
Mzdy v zemědělství, včetně lesnictví a rybářství, dlouhodobě setrvávají pod úrovní mezd v
průmyslu i v národním hospodářství celkem. V zemědělství loni vzrostla mzda o 5,4 % a
dosáhla 23 713 Kč.
Produkce obilovin sklizených loni v České republice dosáhla výše 7 456,8 tisíce tuny, což je
proti předchozímu roku pokles o 13,3 % procenta. Na celkové produkci se největším objemem
podílela tradičně pšenice (63,3 %), dále ječmen (23 %) a zrnová kukuřice (7,9 %).
Stavy skotu celkem v meziročním srovnání nepatrně vzrostly o 0,4 % (5,6 tisíce kusů) a
dosáhly 1 421,2 tisíce kusů, z toho stavy krav se zvýšily o 0,4 % (2,2 tisíce kusů). Na celkovém
počtu skotu chovaném v EU se ČR v roce 2017 podílela 1,6 %. Průměrná roční mléčná
užitkovost se zvýšila o 2 % na 8 222,5 litru na dojnici.
Chov skotu je v ČR tradičně soustředěn především do větších zemědělských podniků. Podle
údajů Ústřední evidence hospodářských zvířat se chovem skotu k 31. 12. 2017 zabývalo v ČR
celkem 18,5 tisíce podniků. Ve srovnání s předchozím rokem se jejich počet snížil o 43
podniků.
Trh s vepřovým masem v České republice byl v roce 2017 silně ovlivněn vývojem tohoto
odvětví v celé EU. Pokles produkce v Unii provázený nárůstem cen vepřového masa se promítl
do oživení cen jatečných prasat v ČR a pozitivně ovlivňoval u tuzemských chovů jejich
rentabilitu. Celkové stavy prasat i prasnic nadále klesaly, snížila se i celková výroba a počet
porážek, což se projevilo pokračujícím růstem dovozů vepřového masa.
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz
Ke konci roku 2017 hospodařilo v ČR 4 399 ekologických zemědělců, jde o nárůst o 3,7 %
oproti předchozímu roku. Výrazně vzrostl počet výrobců biopotravin, kterých bylo k 31. 12.
2017 registrováno 672, tedy meziročně o 10,7 % více. Výrazný meziroční nárůst byl
zaznamenán u podílu ekologicky obhospodařované půdy k celkové výměře zemědělské půdy,
a to již na 12,37 %.
Obrat českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) v roce 2017 meziročně nepatrně
poklesl o 0,2 %. Hodnota vývozu se snížila o 4,5 miliardy Kč na 197,1 miliardy Kč. Hodnota
dovozu vzrostla o 3,7 miliardy Kč na 228,3 miliardy Kč.
Zpráva o stavu zemědělství ČR je vydávána od roku 1994. Jde o statisticko-informační
materiál představující dění v rezortu v předcházejícím roce.
Václav Tampír
vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva zemědělství