Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.12.2017

Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017

Zemědělci dostanou částečnou náhradu za škody způsobené letošním suchem. Ministerstvo zveřejnilo „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017“. 25. 9. 2017 vláda ČR odsouhlasila materiál o kompenzacích za následky letošního sucha, předložený ministrem Marianem Jurečkou. Zemědělci dostanou jako náhradu za očekávanou úrodu, která byla poškozena výskytem sucha v roce 2017, celkem 2 mld. korun. V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 25. 9. 2017 č. 704 jsou zveřejněny „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017“.

Na kompenzaci budou mít nárok zemědělci, kteří utrpěli ztráty převyšující 30 % průměrných ročních tržeb v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo za průměr posledních pěti let, do kterých se ale nezapočítá nejvyšší a nejnižší roční produkce. Nezbytná podmínka dle Rámcového programu stanoví, že celková výše podpory nesmí přesáhnout 80 % skutečné výše škody.

V rámci tohoto dotačního programu bude podpora poskytnuta zemědělcům na plodiny, které byly suchem postiženy nejvíce, tj. obiloviny (pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, kukuřice na zrno, oves, žito, triticale), olejniny (řepka, slunečnice, mák), cukrová řepa, brambory a z krmných plodin u kukuřice na zeleno a siláž a trvalých travních porostů (TTP) ve vazbě na chov hospodářských zvířat. Vazba na chov hospodářských zvířat zohledňuje negativní dopady sucha na krmivovou základnu pro živočišnou výrobu. V této souvislosti MZe v Zásadách podmínilo vyplacení kompenzace pro TTP a pro kukuřici minimální intenzitou chovu hospodářských zvířat na hektar plochy, na kterou bude kompenzace poskytnuta.

Zdroj: SZIF

Příloha: Zasady_kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_poskytovani_dotaci_na_zmirneni_skod_zpusobenych_suchem_na_zemedelskych_plodinach_v_roce_2017