Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.2.2017

Legislativa: Zkrácení lhůty pro podání hlášení o zvířatech do ústřední evidence

Pozor: platí nová úprava posuzování lhůty pro hlášení pohybů skotu, ovcí a koz ze 14 na 7 dnů.

Týká se hlášení o:

  • narození,
  • označení,
  • úhynu,
  • ztrátě,
  • utracení,
  • přemístění
  • přemístění na dočasné hospodářství

do ústřední evidence (ÚE) pro účely kontroly podmíněnosti a dalších podpor cílených přímo na hospodářská zvířata (v rámci dobrovolné podpory na produkci: dojnice, masná telata a bahnice a kozy; v rámci podpor PRV: dobré životní podmínky zvířat a další). Důvodem změny je harmonizace s platnou legislativou.

Od letošního roku  k 7denní legislativní lhůtě pro podání hlášení nepřipočítává zv. „technická lhůta“ pro doručení hlášení od chovatele k pověřené osobě (do ústřední evidence). Za pozdní se budou považovat všechna hlášení, která žadatel doručí ke zpracování počínaje 8. dnem ode dne hlášené události.

Podání pozdního hlášení je posuzováno jako porušení podmínek pro poskytnutí dotace a žadateli může být dotace snížena, neposkytnuta vůbec či může vzniknout sankce do dalších let.

V systému kontrol podmíněnosti jsou požadavky evidence zvířat známé pod označením PPH 7 (požadavky na chovatele skotu) a PPH 8 (požadavky na chovatele ovcí a koz). Tato změna se promítne též do posuzování požadavků pro hodnocení způsobilosti u plateb na přežvýkavce a do posuzování včasnosti hlášení v rámci národních kontrol prováděných Českou plemenářskou inspekcí.

Apel na chovatele

Hlášení neodkládejte a zvláště v případě elektronického způsobu komunikace jej odesílejte ihned po pořízení záznamu do stájových registrů.

Možnosti podání hlášení:

  • Elektronicky (Portál farmáře) – elektronická hlášení pohybů individuálně a skupinově evidovaných zvířat lze podat prostřednictvím aplikace Registr zvířat na Portálu farmáře (registrovaní uživatelé) nejpozději 7. den od hlášené události. Pro snadnější používání jsou k dispozici uživatelské příručky na portálu eAGRI.cz/Portál farmáře/Registr zvířat/Uživatelské příručky. http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/IZR/uzivatelske-prirucky/
  • Elektronicky (z komerčních programů pro vedení stájových registrů) – prostřednictvím webových služeb nebo zasíláním datového souboru prostřednictvím e-mailu nejpozději 7. den od hlášené události.
  • Písemně – lze zaslat poštou, přičemž doporučujeme zasílat hlášení doporučeně. V případě listinné podoby hlášení bude rozhodující, zda chovatel zásilku odeslal v této 7denní lhůtě, v takovém případě bude brán zřetel na datum uvedené na podacím lístku. Pokud konec 7denní lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty pro včasné nahlášení nejbližší další pracovní den.

Uvedená změna v rámci požadavků podmíněnosti je provedena novelou nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, kterou se mění znění požadavků PPH 7/5 a PPH 8/4.