Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.7.2024

Zjednodušení systému a požadavků podmíněnosti k roku 2024 – účinnost nařízení vlády č. 185/2024 Sb. od 1.července 2024 a doplnění informací k tiskové zprávě ze dne 13. června 2024

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 185/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, které zejména odkládá úpravu podmínek standardu DZES 5 (eroze půdy) a ruší povinnost vyčlenění neprodukčních ploch v rámci standardu DZES 8. O zmírnění podmínek u výše uvedených standardů DZES jsme informovali tiskovou zprávou ze dne 13. 6. 2024 „Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií“. V návaznosti na tuto tiskovou zprávu doplňujeme informaci ke zrušení povinnosti vyčlenění neprodukčních ploch a k systému kontrol a sankcí podmíněnosti.

Vyčlenění neprodukčních ploch

  • Upozorňujeme, že povinnost vyčlenit určité procento neprodukční plochy zanikla pouze pro plnění standardů DZES 8. Podmínky Celofaremní ekoplatby nadále tuto povinnost zahrnují a pro úspěšné získání této platby je nadále vyčlenění neprodukčních ploch požadováno.

Změna u kontrolního a sankčního systému podmíněnosti

  • Návazně na tyto změny dále doplňujeme, že zjednodušení se dotýká i samotného provádění kontrol podmíněnosti, neboť s účinností od letošního roku jsou z kontrol i sankcí podmíněnosti vyjmuti žadatelů do 10 hektarů výměry zem. půdy. Tím dojde ke snížení administrativní a kontrolní zátěže pro zemědělce i státní orgány.

Tato úprava v systému kontrol vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1468 ze dne 14. května 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2115 a (EU) 2021/2116, pokud jde o standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu, schémata pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat, změnu strategických plánů SZP, přezkum strategických plánů SZP a osvobození od kontrol a sankcí.

Od účinnosti tohoto nového nařízení EU jsou z kontrol podmíněnosti vyjmuti žadatelé, u kterých je k datu  podání Jednotné žádosti evidována výměra zemědělské půdy do 10 hektarů včetně. To znamená, že tito žadatelé s výměrou do 10 hektarů nebudou nadále zahrnováni do výběru kontrol podmíněnosti. O tyto žadatele v počtu přibližně 12 000 se tak sníží objem žadatelů ke kontrole, a dojde tak k celkovému snížení počtu kontrol podmíněnosti.

Malí žadatelé s výměrou do 10 hektarů musí samozřejmě nadále plnit požadavky podmíněnosti, které představují základní požadavky na hospodaření v oblastech ochrany vody, životního prostředí a welfare zvířat, ale jejich plnění bude ověřováno v rámci jiných kontrol, například kontrol národních právních předpisů.

Zproštění se týká i případného uložení sankce podmíněnosti u těchto žadatelů. Se zpětnou účinností již od počátku roku 2024 jsou tito žadatele do 10 hektarů zproštěni i případných sankcí za nedodržení požadavků podmíněnosti. Pokud v letošním roce bylo u žadatele do 10 hektarů zjištěno porušení některého z požadavků podmíněnosti, nebude u něj uplatněna sankce za toto porušení formou snížení příslušných podpor.