Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.6.2024

Zemědělci letos podali 30 513 Jednotných žádostí. Fond rozdělí okolo 30 miliard korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ukončil přijímání Jednotných žádostí. Zemědělci již druhým rokem podávali formulář s žádostí výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře a stejně jako v předešlých letech využívali poradenského servisu pracovníků Fondu na 65 regionálních pracovištích a infolince SZIF.

Prostřednictvím Jednotné žádosti (JŽ) je možné žádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost Fond přijímal v řádném termínu do 15. května 2024 a následně do 10. června 2024 se sankcí 1 % za každý den prodlení.

„Jednotná žádost pro letošní rok doznala řadu změn i zmírnění podmínek pro žadatele. Přechod na elektronické podání zvládli žadatelé s přehledem, přesto jsme i letos uspořádali 32 seminářů v regionech, na které přišlo 3 899 zájemců z řad zemědělské veřejnosti. Navíc jsme realizovali i čtyři online webináře, kam se připojilo téměř 2 000 účastníků“, říká generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.

„Cílem a posláním Fondu je vyplatit žadatelům co největší objem peněz a toho dosáhneme tak, že žádosti k nám přijdou bezchybně vyplněné. Fond proto žadatelům poskytuje profesionální edukativní servis a poradenství. A nedostal-li se žadatel osobně na prezentační seminář, mohl si následně přehrát záznam z webináře na YouTube“, dodává Dlouhý.

„Počet podaných žádostí 2024 je 30 513, od 29 640 žadatelů, rozdíl je způsoben v chybně vyplněné, či opakovaně podané žádosti. Pro srovnání s loňským rokem mohu uvést, že loni bylo za celé období, tedy v řádném termínu i v termínu se sankcí podáno 31 218 žádostí od 29 827 žadatelů“, říká Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT.

Novinky v JŽ 2024:

• Pro opatření CIS Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka byla zavedena povinnost zapojení hospodářství k 31. březnu minimálně do jednoho ze schémat kvality. Žadatel splňuje schéma kvality i tehdy, pokud má alespoň jedno hospodářství s mléčnou produkcí (prvovýrobou mléka) evidované Státní veterinární správou. Tato povinnost platí pro žadatele, kteří podají žádost na více než 10 kusů dojnic.

• U Opatření Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce došlo ke změně lhůty pro zahájení zemědělského podnikání z 24 měsíců na max. pět let před podáním žádosti o poskytnutí Doplňkové podpory příjmu pro mladé zemědělce. Strana 1/2

• Zavedeny dvě nové dotační deklarace půdních bloků – deklarace pro Malého zemědělce, deklarace pro Základní ekoplatbu.

• V rámci Deklarace plodin žadatel uvádí nové údaje: – meziplodiny a jejich datum výsevu a zapravení – pomocnou plodinu – plodinu podsevu

• Změna podmínky týkající se požadavku na minimální procento plochy neprodukčních ploch pro DZES 8 a Základní ekoplatbu:

– DZES 8: 4 % libovolných neprodukčních ploch

– Základní ekoplatba: 5 % libovolných neprodukčních ploch

Zdroj: SZIF