Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.7.2023

Zelená nafta – návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb.,

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů

Cílem návrhu je v návaznosti na novelu zákona o spotřebních daních zkrátit dobu použití vzorce pro výpočet výše nároku na vrácení části snížené spotřební daně.

V souladu s novelou zákona o spotřebních daních (sněmovní tisk č. 444), která zkracuje účinnost stávající snížené sazby spotřební daně u motorové nafty do dne předcházejícího dni účinnosti novely zákona o spotřebních daních (s ohledem na průběh legislativního procesu se předpokládá účinnost novely zákona o spotřebních daních nejdříve k 1. srpnu 2023), se zkracuje ke stejnému datu doba použití vzorce pro výpočet výše nároku na vrácení části snížené spotřební daně z minerálních olejů, uvedeného v příloze č. 4. V nadpisu a úvodní větě přílohy č. 4 proto dochází k nahrazení stávajícího data „31. prosince 2023“ datem „31. července 2023“. Platný způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedený v příloze č. 4 se návrhem vyhlášky nemění.

IV.

Část platného znění vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

* * *

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2019 Sb.

Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu od 1. června 2022 do 31. prosince 2023 31. července 2023 a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

 

Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu od 1. června 2022 do 31. prosince 2023 31. července 2023 a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte pomocí tohoto vzorce:

 

N = SS1 x VS1 + SS2 x VS2,

kde

N ……….     výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,

SS1 …….      prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 3 380 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS1 …….      sazba daně ve výši 3 380 Kč/1000 l, která odpovídá

  1. hodnotě 8 450 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4000 u minerálních olejů uvedených v 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,
  2. hodnotě 8 450 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 592 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených v 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních,

SS2 …….      prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 7 300 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS2 …….      sazba daně ve výši 7 300 Kč/1000 l, která odpovídá

  1. hodnotě 8 450 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,8639 u minerálních olejů uvedených v 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,
  2. hodnotě 8 450 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 592 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,9290 u minerálních olejů uvedených v 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.

 

Zdroj: ČMSZP