Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.9.2019

Zelená nafta 2019

Daňové přiznání Nárok na vrácení daně se uplatňuje podáním DAP – stejně jako doposud.

Pro uplatnění nároku budou nově dva druhy formulářů DAP

– formulář pro DAP za kalendářní čtvrtletí (rybníkáři, lesy, prokazování spotřeby evidencí),

– formulář pro DAP za kalendářní rok (rostlinná a živočišná výroba při prokazovaní spotřeby normativem).

Poznámka: Nárok na uplatnění vratky vzniklý před 1. 1. 2019 se uplatňuje na původních „starých“ formulářích DAP za zdaňovací období kalendářní měsíc roku 2018.

Lhůta pro podání řádného daňového přiznání Nárok se uplatňuje ve lhůtě do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl.

– DAP za 1. čtvrtletí se podává do konce června (3 měsíce po březnu) – další čtvrtletí obdobně (30. 6. 2019 je neděle – tudíž za 1. čtvrtletí 2019 lze DAP podat ještě v pondělí 1. 7. 2019),

– DAP za kalendářní rok 2019 – do úterý 31. 3. 2020 (konec 3 kalendářního měsíce po konci roku 2018).

Pokud v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, tento nárok zaniká; tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit její navrácení v předešlý stav.

Změna oproti dosavadnímu stavu: Není zde „podává poprvé do 25 dne následujícího měsíce, nejpozději však do 6 měsíců“.

DAP se podává do konce třetího kalendářního měsíce po skončení zdaňovacího období. Všechna DAP za první čtvrtletí 2019 se vyměřují až od 2. července 2019, a to ke dni 1. 7. 2019. Všechna DAP za zdaňovací období kalendářní rok 2019 se vyměřují až od 1. dubna 2020, a to ke dni 31. 3. 2020. Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání Dodatečné DAP na zvýšení nároku na vrácení daně se podává nejpozději do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období (jinými slovy do 2 měsíců po lhůtě pro podání řádného DAP).

Zjednoduší vykazování spotřeby zelené nafty.

Lze prokazovat vykazování jako doposud. Nově zemědělci mohou využít minimální normativ spotřeby nafty bez nutnosti vedení dodatečných evidencí.

Délka zdaňovacího období bude 3 měsíce a u prokazování dle normativu (minim.spotř.) až na 1 rok.

Vratka činí 4380,- Kč na 1000l minerálních olejů. Pokud však k 15.5. máte zatížení hosp. zvířaty nad 0,3 VDJ bude moci uplatňovat vratku 9500,- Kč, to samé i u citlivých plodin(10% a více procent ku TTP+OP)

Zdroj: převzato od partnerské organizace – ČMSZP