Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.11.2020

Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření a doplnění informace pro PS MV ve věci Zařazení kmínu kořenného v titulu EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin

Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření

konané dne 23. 10. 2020 online
1. Obecné

* Úvodem představil Ing. Kuna informace k vyjednávání SZP, na které navazují i představované změny v nařízeních vlády. Dne 21. 10. 2020 proběhla rada ministrů zemědělství, kde byl schválen obecný přístup k legislativě SP SZP i horizontálnímu nařízení.

* Diskutuje se přechodné nařízení, mělo by se jednat o dvouleté přechodné období, tzn. 2021 -2022, nová SZP tedy od roku 2023.

*Dne 25. 11. 2020 se uskuteční zasedání MV PRV opět formou video konference.

2. Prezentace

Legislativní změny AEKO/NAEKO
* Přechod na elektronickou formu ukládání souhlasných stanovisek OOP v LPIS.
* Umožněno vápnění na zatravněných DPB – optimalizace pH půdy, podpora kořenového systému a růstu rostlin důležité pro plnění protierozní funkce.
* Aktualizace v návaznosti na novelizaci NV 262/2012 Sb. („malá nitrátovka“) – technická legislativní změna.
* Od r. 2021 pouze jednoletý závazek: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, krmné biopásy: 1. 4.2021 – 31.3.2021, nelze nektarodárné biopásy koncipované na období dvou až tří let. Vstup do jednoletého závazku je podmíněn zařazením DPB v opatření AEKO k 31. 12. 2019 nebo 31. 12. 2020.
* Z důvodu zkráceného jednoletého závazku došlo ke snížení POR u IP révy vinné, změna je provedena také u souvisejících sankcí.

* Upravena sazba v podopatření OTP titul HSLH, sazba se mění ze 147 EUR/ha na 121EUR/ha, odpovídající změna je promítnuta do odpočtu při souběhu s EZ.

Legislativní změny EZ/NEZ
* Možnost změny zlepšujících netržní plodin (varianta letní vs. ozimá, DPB), podmínkou je zákres.
* Navržen přesun kmínu kořenného z titulu Pěstování zeleniny a speciálních bylin na orné půdě do Pěstování ostatních plodin na orné půdě.
* Aktualizace v návaznosti na novelizaci NV 262/2012 Sb. (technická legislativní změna).

* Omezen vstup do dvouletého závazku, od roku 2021 bude umožněn jednoletý závazek, a to bez podmínky předchozího zařazení do EZ. Jedná se o konverzi i zachování postupů EZ.

Přechodně podporované oblasti

* Možnost podat Žádost o platbu i v roce 2021 se sazbou 25 EUR/ha pro XOA, XOB. Příjem žádostí bude uzavřen od roku 2022.

3. Diskuze
* Jednohlasná shoda na zavedení možnosti uzavírání závazků v EZ bez podmínky předchozího zařazení v opatření. Možnost vstupu do EZ reaguje na evropské strategie – 25 % zemědělské půdy obhospodařováno v režimu EZ do r. 2030.
* Doporučeno zvážit možnost uzavírání nových závazků u AEKO, vysvětlena problematika finančního rámce.
* Elektronizace souhlasných stanovisek je vítána, nicméně je nutné zabezpečit komunikaci mezi všemi zapojenými orgány a předejít případným chybám. Dohoda na další spolupráci s MŽP (Bc. Roman Scharf).
* Upozornění, že nově zavedená možnost vápnění (pouze na zatravněných DPB vč. údržby) se nesmí dotknout stanovené sazby (Ing. Pavel Povolný).
* Přesun kmínu kořenného z titulu Pěstování zeleniny a speciálních bylin na orné půdě do titulu Pěstování ostatních plodin na orné půdě. Ing. Štefl navrhuje ponechat v současném titulu alespoň do roku 2023. Ing. Ulrich – požadavek na možnost seznámit se závěrem šetření ÚZEI k ekonomice pěstování kmínu kořenného.

4. Závěr
Účastníkům bude zaslána prezentace a zdůvodnění k ekonomice pěstování kmínu kořenného. Další možnost vyjádření k navrhovaným změnám bude v rámci MPŘ.

Zapsaly: Ing. Monika Hortová, Mgr. Lenka Svobodová

 


Doplnění informace pro PS MV ve věci Zařazení kmínu kořenného v titulu EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin

 Podíl pěstování LAKR na produkci ekologického zemědělství v ČR se stále zvyšuje. Podle statistického šetření ekologického zemědělství ÚZEI byly roce 2019 LAKR v EZ pěstovány na 1 961 ha, což oproti roku 2018 představuje 7% nárůst plochy ekologicky pěstovaných LAKR (Obrázek 1).

Dle aktuálních údajů z LPIS z roku 2020 činí celková výměra kmínu v ČR 3 466 ha, přičemž více než polovina z ní (1 851 ha, tj. více jak 53 %) je pěstována v režimu ekologického zemědělství.

Pro porovnání tržeb v režimu ekologického a konvenčního pěstování kmínu kořenného byla uvažována cena zemědělských výrobců publikovaná v Situační a výhledové zprávě LAKR z roku 2018. Průměrný výnos je v ekologickém zemědělství nižší téměř o jednu desetinu tuny na hektar a z něj plynoucí tržby vychází proto o cca 4,5 tisíce Kč/ha nižší (Tabulka 1).

Obrázek 1: Vývoj osevních ploch kmínu pěstovaného v ČR v rozlišení dle  systému pěstování

Zdroj: ČSÚ, Statistické šetření ekologického zemědělství ÚZEI

Tabulka 1: Porovnání tržeb v režimu ekologického a konvenčního pěstování kmínu kořenného

Rok

Ø CZV1)

(Kč/t)

Výnos KZ2)(t/ha) Výnos EZ3)(t/ha) Tržby KZ4)(Kč/ha) Tržby EZ4)(Kč/ha)
2012 22 500 0,79 1,10 17 775 24 750
2013 23 500 0,65 0,74 15 275 17 390
2014 41 000 0,92 0,71 37 720 29 110
2015 60 000 1,05 0,79 63 000 47 400
2016 67 500 0,79 0,75 53 325 50 625
2017 45 000 0,80 0,69 36 000 31 050
2018 26 500 0,85 0,53 22 525 14 045
Průměr 40 857 0,84 0,76 35 089 30 624

Zdroj: SVZ LAKR 2018 – ČESKÝ KMÍN, z.s., Statistická šetření ekologického zemědělství ÚZEI, zpracování ÚZEI

  • Průměrná cena zemědělských výrobců dle SVZ LAKR z roku 2018, zdroj ČESKÝ KMÍN z.s.
  • Výnos dle SVZ LAKR z roku 2018, zdroj ČESKÝ KMÍN z.s.
  • Výnos dle Statistického šetření ekologického zemědělství ÚZEI
  • Tržby jsou vypočítány jako výnos v daném režimu × průměrná cena zemědělských výrobců v daném roce

Závěr:

Na základě připomínek členů PS MV konané dne 23. 10. 2020 provedlo UZEI doplňkové šetření. Jak bylo zjištěno v provedeném nákladovém šetření (Spolkem PRO BIO poradenství pro ÚZEI), situace je odlišná. Významně se lišil především hektarový výnos dosažený v jednotlivých letech, ale také cena, za kterou byla produkce prodávána. Průměrný hektarový výnos činil 0,33 t/ha, což je oproti konvenci pouze 30% výnos z hektaru.

Na základě těchto zjištění MZe rozhodlo, že vyjmutí kmínu kořenného z titulu Pěstování zeleniny a speciálních bylin na orné půdě by mohlo způsobit znevýhodnění ekologických zemědělců BIO kmínu, a proto k navrhovanému přesunu v tomto programovém období nedojde.

Dne 3. 11. 2020 schválil Ing. David Kuna

Zdroj: ČMSZP