Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.1.2021

Zákaz kastrace samců a zkracování ocasků zaškrcením od 1.2.2021

Novelizovaný zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týraní zakazuje s účinností od 1. 2. 2021 kastraci samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo částí ocasu hospodářských zvířat.

Nejdůležitější body:

 • Novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti 1. února 2021.
 • Ochrana hospodářských zvířat je upravena v § 9 – 12h zákona na ochranu zvířat.
 • Nově zákaz provádět kastraci samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo části ocasu u hospodářských zvířat po 1. únoru 2021.
 • V praxi se týká zejména ovcí a koz metodou používající gumové kroužky.
 • V ostatních členských státech EU je problematika kastrací samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo části ocasu přísně regulována.

Jaké možnosti KASTRACE bude mít chovatel ovcí a koz po 1. 2. 2021?

 • Kastrace samců ovcí a koz mladších 8 týdnů může provést osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona bez znecitlivění.
 • Kastrace samců ovcí a koz starších 8 týdnů může provést osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona pouze se znecitlivěním.
 • Další možnost: nekastrovat samce vůbec a porážet v mladším věku.

Jaké možnosti ZKRACOVÁNÍ OCASŮ bude mít chovatel ovcí po 1. 2. 2021?

 • Krácení ocasu u jehňat mladších 8 dnů může provést osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona bez znecitlivění.
 • Krácení ocasu u jehňat starších 8 dnů může provést osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona pouze se znecitlivěním.
 • Další možnosti: zvýšit úroveň hygieny v chovu, pravidelně odstraňovat výkaly, zajistit asanaci luk a pastvin, předcházet parazitárním onemocněním pravidelným odčervováním, provádět dezinsekční a deratizační opatření, chovat krátkoocasá plemena ovcí.
 • V ekologickém zemědělství je zkracování ocasů u ovcí a koz primárně zakázáno, je však možné požádat Ministerstvo zemědělství o udělení výjimky z pravidel ekologické produkce a zkracování ocasů v individuálních a odůvodněných případech povolit; v případě udělení výjimky se chovatel řídí podmínkami popsanými výše.

Kdo je osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona?

 • Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti jsou dále osoby, které získaly odborné způsobilosti podle §59a odst. 1 písm. a) až e) zákona č.166/1999 Sb. – minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve veterinárním oboru, nebo v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti (lékařství, chemie, biologie nebo zootechnika).
 • Odbornou způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností získaly specializovanou odbornou průpravou podle veterinárního zákona – specializovaná průprava: odborný kurz pořádaný Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně v rozsahu 10 hodin specializované odborné průpravy.
 • Chovatel, který se zúčastní této specializované průpravy, musí mít odbornou způsobilost podle prvního bodu – minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve veterinárním oboru, nebo v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti (lékařství, chemie, biologie nebo zootechnika).

Související odkazy

Dovolujeme si zároveň informovat, že v únoru proběhne KURZ PRO CHOVATELE, aby zásahy mohli udělat. Více zdeSpecializovaná průprava chovatelů

Svaz PRO-BIO: “VE SPOLUPRÁCI S MZe CHCEME, ABY BYLA PŘIPRAVENA METODIKA, JAK MAJÍ ZÁSAHY V PRAXI VYPADAT, VČETNĚ INSTRUKTÁŽNÍCH VIDEÍ Z PRAXE.“