Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.3.2017

Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky za rok 2015

Již druhým rokem probíhá na vybraných zkušebních stanicích ekologický polní pokus, kterým Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský reaguje na rozvoj ekologického zemědělství v České republice. Pokus si klade za cíl posoudit dlouhodobou udržitelnost ekologického hospodaření na orné půdě v podmínkách České republiky.

Konkrétně se jedná o vyhodnocení vlivu různých systémů a intenzity hnojení v podmínkách ekologického zemědělství na výkonnost a zdravotní stav plodin, jakost produktů, půdní vlastnosti – fyzikální, chemické, mikrobiální, dále na edafon, výskyt škodlivých činitelů a bilanci živin.

Zkušební plodinou pěstovanou v roce 2015 byla pšenice ozimá. Výsledky prvního zkušebního roku jsou uvedeny v této výroční zprávě.

vz_ez_2015