Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.11.2020

Výpočty škod způsobených chráněnými živočichy nově

Po dvou letech příprav se konečně schyluje k zahájení standardního připomínkového řízení k nové vyhlášce, která stanovuje způsob výpočtu náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. V případě chovatelů masného skotu se jedná zejména o škody způsobené vlkem a rysem, ale také bobrem, vydrou či výjimečně losem, neboť vyhláška bude nově řešit i škody na polních plodinách a travních porostech. Hlavním smyslem připravované vyhlášky je reagovat na neutěšený stav zvyšujících se ztrát hospodářských zvířat a škod na majetku a zahrnout do výše náhrady i vedlejší náklady vzniklé ve spojitosti se škodou.

Ačkoliv se nám už před léty podařilo s Ministerstvem životního prostřední (MŽP) úspěšně domluvit na úpravě ceníku, podle něhož se škody na telatech masného typu hradí, dlouho jsme volali i po změně úpravy právního dokumentu, na který se ceník odvolává. Tím je právě nová vyhláška MŽP o stanovení způsobu výpočtu výše náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Ta dosavadní (č. 360/2000 Sb.) je již zastaralá, neboť neobsahuje bližší specifikaci způsobu výpočtu výše škody v jednotlivých případech (např. při poranění a léčbě zvířat) a nereflektuje poznatky ani postupy, jež byly za posledních 20 let v této oblasti učiněny a jsou dosud využívány jen v metodické rovině.

Jak již bylo zmíněno, vyhláška nově zahrnuje i nutné vedlejší náklady spojené s usmrcením při poraněním jedince (veterinární péče, posudky, náklady na bezpečné odstranění usmrceného jedince do kafilérie atd.), ale rovněž náhrady škod na majetku, které vznikly ve spojení s působením zvláště chráněného živočicha (například zničení ohrad, vybavení stáje atd.).

I nadále zůstává možnost zohlednit ztráty na plemenných zvířatech vyšší sumou, než tou, která je uvedena v ceníku a to na základě znaleckého či odborného posudku. V případě, že dojde k usmrcení či poranění plemenného telete, oznamte tento fakt příslušnému Krajskému úřadu, který s vámi škodu řeší a domáhejte se přiznání adekvátní ceny podložené posudkem vydaným naším svazem. Pokud se aktivně neozvete, Krajské úřady se tuto informaci nedozví a škody vyčíslují zpravidla bez přihlédnutí k tomu, že šlo o plemenné tele (za užitkové tele – býčka do 10 měsíců stáří se dle ceníku vyplácí 24.000 Kč, za neplemennou jalovici 15.000 Kč). Jak postupovat v případě vzniku škody najdete zde.

Hradit by se poškozeným chovatelům měl rovněž ušlý zisk. V případě vzniku škody na nově narozeném nebo mladém jedinci, jež nedosahuje tržní (jateční) velikosti, vyhláška hovoří o tom, že se hradí škoda ve výši, která nejblíže odpovídá ceně stanovené podle ceníku zveřejňovaného na internetových stránkách MŽP nebo tržní ceně vyčíslené odborným nebo znaleckým posudkem.

Vyhláška pamatuje i na škody vzniklé na travních porostech a nesklizených polních plodinách. V případě škodní události na polních plodinách a travních porostech se výše náhrady stanoví jako tržní cena dosažená v době předchozí sklizně (seče). Z ceny sena se při stanovení výše škody na travních porostech vychází i v případě, kdy je produkce travní hmoty využívána jiným způsobem (zelené krmení, senáž atd.).

Vyhláška nyní projde legislativním připomínkovým procesem. Její účinnost se předpokládá na začátku dubna 2021.

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu