Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.7.2021

Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí (240/2021) neboli „Protierozní vyhláška“

Vyhláška stanovuje přípustnou ztrátu půdy, kterou je potřeba dodržovat. V systému zemědělských dotacích se dosud vymezuje erozně ohrožená půda na přípustnou ztrátou 17 tun z hektaru za rok, s platností vyhlášky, tedy od 1.7.2021 to bude 9 tun z hektaru za rok.

K evidenci problematických ploch, na nichž je limit překračován, bude sloužit aplikace Monitoring eroze (spravovaná SPÚ a VÚMOP, v.v.i.).

 1. První záznam erozní události zaznamenaný v  v Monitoringu je pro zemědělce varovný a znamená, že je třeba zajistit určitá opatření v hospodaření.
 2. Opakované záznamy znamená zajištění efektivnějších protierozních opatření. Nástroj – Protierozní kalkulačka pomůže sestavit plán protierozních opatření, která budou pod kontrolou příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tedy obecními úřady obcí s rozšířenou působností (ke kontrolní činnosti MŽP zpracovává podrobný metodický pokyn).Opatření ke snížení erozního ohrožení jsou ve vyhlášce vyjmenovány:

  a) organizační opatření, jimiž jsou
  1. vhodné umístění pěstovaných plodin, včetně ochranného zatravnění,
  2. pásové střídání plodin,

  b) agrotechnická opatření, jimiž jsou zejména
  1. vrstevnicové obdělávání,
  2. ochranné obdělávání, kterým se rozumí hospodaření, při kterém se na povrchu půdy
  udržuje nejméně 30 % rostlinných zbytků v době vzcházení pěstovaných plodin, a které
  spočívá ve zmenšování počtu operací při obdělávání  půdy a jejich slučování, kdy je vynechána orba a plodiny se sejí buď přímo do podmítnuté půdy, nebo se půda místo orby pouze kypří kypřiči; při bezorebném zpracování strništních ploch se rostlinné zbytky zapravují do půdy jen částečně, na povrchu se tvoří mulč,
  3. podrývání,
  4. hrázkování nebo důlkování,

  c) technická opatření, jimiž jsou
  1. příkopy,
  2. průlehy,
  3. zatravněné údolnice se stabilizovanou dráhou soustředěného odtoku,
  4. polní cesty s protierozní funkcí,
  5. ochranné hrázky,
  6. ochranné nádrže,
  7. terénní urovnávky,
  8. terasy,
  9. protierozní meze nebo
  10. asanace erozních výmolů.

  Pokud přípustnou míru erozního ohrožení nelze na posuzované ploše docílit opatřeními ke snížení erozního ohrožení uvedenými výše, je na posuzované ploše aplikováno ochranné zatravnění, má se za to, že přípustná míra erozního ohrožení není překročena.

  Za porušení nastaveného protierozního plánu hrozí fyzickým osobám pokuta až 100 000 Kč, právnickým osobám a podnikatelům až milion korun. Zemědělci také mohou přijít o část dotací vyplácených Státním zemědělským intervenčním fondem.

  Odkaz na Vyhlášku naleznete ZDE

  Zdroj: ČMSZP