Kdo hledá, najde...

Aktuality

31.10.2022

VÚRV: Model OH pro ekoplatbu 2023

V návaznosti na připravovanou celofaremní ekoplatbu (od roku 2023) v rámci nové Společné zemědělské politiky jsme pro Vás připravili vyhodnocovací tabulku (verze 3). Můžete si tedy snadno ověřit, zda ve sledovaném hospodářském roce 2022/2023 splníte podmínky z hlediska hospodaření s organickou hmotou na orné půdě, ve chmelnicích i na plochách s víceletými produkčními plodinami.

Ke stažení jsou dvě varianty, včetně příkladů:

  • základní (verze 3, z 19. 10. 2022, s nově vloženými listy ve formátu vyhodnocovacích tabulek pro účely kontroly připravovaných do nařízení vlády; tabulky č. 1–6 se automaticky vyplní podle údajů z prvního listu „výpočet“, do tabulky č. 7 bude třeba nejpozději do 31. 7. 2023 uvést DPB s provedenými půdoochrannými technologiemi – strip-till a přímé setí)
  • kompletní (verze 2, ze 17. 10. 2022, pro vložení údajů o obsahu sušiny hnojiv, na základě rozboru; tato možnost pravděpodobně nebude akceptována v nařízení vlády, ale je vhodná z praktických důvodů, zejména při používání kejdy nebo digestátu s nižším obsahem sušiny…)

Změny ve verzi 2 proti verzi 1 jsou pouze v tom, že vzniká nová kultura P, do které budou zařazeny „víceleté produkční plodiny“ (chřest, reveň rebarbora a křen, který byl původně zařazen do kultury standardní orná půda a v tabulce verze 1 byl mezi vyjmenovanými plodinami ovlivňujícími rozsah potřebných opatření).

Podmínky ekoplatby je nutné splnit i ve chmelnicích (kultura C) a na plochách s víceletými produkčními plodinami (kultura P), avšak na nižší úrovni (opatření nejméně na 30 % ploch). Proto jsme připravili vyhodnocovací tabulku i pro tyto kultury (verze 1, ze 17. 10. 2022), přičemž seznam hnojiv je převzat ze základního modelu pro ornou půdu a jejich reálné využití závisí na specifických podmínkách uvedených kultur (výběr vhodných opatření je nyní předmětem diskuze v rámci přípravy nařízení vlády):

Při vyplňování údajů používejte, prosím, desetinnou čárku, nikoliv desetinnou tečku; v listech nepřetahujte buňky myší. Tabulku s výsledným hodnocením si můžete i vytisknout, je naformátována k tisku. Pokud Vás zajímá postup výpočtu, je umístěn vedle tabulky, ve sloupcích K až Q. Např. ve sloupci M jsou uvedeny směrné dávky, jako optimální s ohledem na přívod dusíku a jeho využitelnost rostlinami. Ale ani z hlediska dodávání organické hmoty do půdy nemá smysl uvedené dávky příliš překračovat. Raději tedy organicky hnojit na větší ploše, opatření meziročně střídat na celé výměře orné půdy i je vhodně kombinovat (dvoj- nebo trojkombinace, např. sláma + kejda + meziplodina).

Důležité informace:

  • pro ekoplatbu za rok 2023 se hodnotí hospodaření v hospodářském roce 2022/2023
  • základní rozsah potřebných opatření (pro střední půdy nejméně na 35 % výměry orné půdy) je nastaven na aplikaci hnoje v dávce 30 t/ha (koeficient 1); ostatní hnojiva jsou přepočtena nejen podle obsahu organických látek, ale i podle jejich účinnosti (např. sláma má koeficient 0,5; pokud by to bylo jediné opatření, tak je třeba ji ponechat nejméně na 70 % výměry orné půdy)
  • pokud zatím v LPIS nenajdete zařazení DPB podle půdního druhu, napište nám, plochu lehké nebo těžké půdy do tabulky doplníme
  • struktura kultur (vč. úhorů, tedy kultury U) a plodin vychází z údajů, které budete vkládat do žádosti o dotace v roce 2023 (květen)
  • všechny vstupy organické hmoty se vztahují k období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023
  • statková hnojiva rostlinného původu (sláma, řepný chrást, …) pocházejí z plodin sklizených v roce 2022
  • plochy zasetých a vzešlých meziplodin se vztahují k období od léta 2022 do jara 2023
  • připomínáme, že podle zákona o hnojivech (novela v roce 2021) je nutné evidovat nejen použití hnojiv (vč. statkových hnojiv rostlinného původu, tedy slámy obilnin, olejnin a luskovin, řepného chrástu, zeleného hnojení, mulče apod.) a upravených kalů, ale i pěstování hlavních plodin a meziplodin; případná kontrola požadavků ekoplatby tedy bude z uvedených evidencí vycházet

Pokud žadatel s výměrou orné půdy nižší než 30 ha v hospodářském roce podání žádosti o ekoplatbu nesplnil požadavky, neboť organicky nehnojil, tak se hospodaření s organickou hmotou vyhodnotí v průměru sledovaného a předchozího hospodářského roku nebo sledovaného hospodářského roku a předchozích dvou hospodářských let.

V případě nejasností se neváhejte zeptat, klidně pošlete i tabulku ke kontrole správnosti vyplnění a pro vyhodnocení výsledku.
Kontakty:
Ing. Jan Klír, CSc., tel. 603 520 684, e-mail: klir@vurv.cz
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D., tel. 607 060 301, e-mail: wollnerova@vurv.cz

Model vznikl v rámci projektu QK21020155 „Nástroj pro hospodaření se živinami a organickými látkami“

Tabulky pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 najdete zde.

Zdroj: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.