Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.1.2024

VLK: podrobněji rozepsaný standard pro chovatele ovcí

Níže naleznete doporučená ochranná opatření na zabezpečení hospodářských zvířat v souladu s nově schváleným standardem, který pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR zpracovala Česká zemědělská univerzita ve spolupráci s chovateli a dalšími spolupracovníky a který vychází z praxe českých i zahraničních chovatelů.

Technická zabezpečení – elektrický ohradník a pevná ohrada

Zabezpečení zvířat přenosným elektrickým ohradníkem nebo pevnou ohradou v kombinaci s elektrickým ohradníkem a pasteveckým psem:

 • minimální výška oplocení na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem je 120 cm (s výjimkou oplocení u kozlů, kde je minimální výška 150 cm)
 • v oblasti se zvýšeným počtem útoků je vhodná výška minimálně 140 cm. Stávající oplocení je tedy většinou třeba vhodným způsobem doplnit a opticky zvýšit do požadované minimální výšky v návaznosti na jeho technické možnosti a konstrukci.
 • přenosná vodivá síť s ideální výškou min. 120 cm, lépe 140 cm (Obr. 1). je tvořena vodorovnými vodivými lanky a svislými řadami o rozestupu 15 nebo 30 cm z nevodivého materiálu. Spodní vodorovná řada je nevodivá z důvodu kontaktu s terénem. Vzdálenost vodorovných řad je proměnlivá, odspodu se zvětšující v rozmezí 10-20 cm. Pozor na umístění v kopci, svažitý terén umožňuje snažší překonání ohradníku, v těchto případech je možné ochranu zdvojit (Obr. 2). Vhodné je použití v kombinaci s pasteveckým psem.
 • přenosný víceřadý elektrický ohradník je tvořen min. 5 pásky, spodní tři vodiče jsou od sebe vzdáleny 15-20 cm (Obr. 3), další řady vodiče potom 20-30 cm. Pod vodiči oplocení se nesmí nacházet žádné díry ani terénní deprese, které by umožňovaly jejich podlezení. Úpravou vzájemné vzdálenosti sloupků je třeba docílit toho, aby spodní řada vodiče měla stále stejnou vzdálenost od povrchu země. Vhodné je použití v kombinaci s pasteveckým psem.

Obr. 1.prenosna_vodiva_sit.JPG  Obr. 2. proti-preskakovani-zdvojena_vodiva_sit.JPG  Obr. 3.prenosne_vicerade_oploceni.JPG

Obr.1: Přenosná vodivá síť; Obr.2: Zdvojená přenosná vodivá síť – ochr. proti přeskakování; Obr.3: Přenosný víceřadý el. ohradník

 • pevné oplocení (výška min. 120 cm) na základě dřevěných, plastových, betonových nebo kovových sloupků s rozestupem 3-8 m by mělo být doplněno:
  1. Textilní páskou 10-20 cm nad ohradníkem, která opticky zvyšuje výšku ohrady (Obr. 4) nebo tzv. zradidly/fladry (látkové či plastové pásky). Tento typ bariéry lze považovat pouze za dočasný a je třeba ho po cca 4 týdnech obměňovat (Obr. 5).
  2. Elektrickým vodičem (min. 5000 V) předsunutým o vzdálenosti 10-20 cm před oplocení. Vodič je umístěn max. 15-20 cm nad zemí jako ochrama proti podhrabání (Obr. 6, 7). Jedná se o nejúčinnější formu ochrany proti podhrabání.
  3. Podhrabání lze také zabránit ohnutím a položením části pletiva v šířce min. 60 cm na zem před oplocení – oplocení s ochranou proti podhrabání by tak mělo tvořit tvar písmene L, ohnutou položenou část pletiva je třeba k zemi připevnit např. kotvami, háčky (ideálně 50 cm do země) či zatížit větvemi tak, aby nedocházelo k jeho nadzvedání (Obr. 8, 9). U trvalých instalací je možné jako prevenci proti podhrabání uložit spodní část pletiva/sítě do země do hloubky 40 cm. I toto opatření by mělo být pro zvýšení účinnosti doplněno předsunutým elektrickým vodičem.

Obr.4.opticka-bariera_textilni_paska.JPG  Obr.5.vodivasit+zradidla01.JPG

Obr.4: Textilní páska jako optická bariéra (zde i na přenosné vodivé síti); Obr.5: Zradidla/fladry (zde i na přenosné vodivé síti)

                               Obr.6.proti-podhrabani_predsunuty_drat_napevnemoplocenizpletiva.JPG  Obr.7.proti-podhrabani-predsunuty_drat_napevnemoplocenizpletiva-detail.JPG

       Obr.6: Pevné oplocení a předsunutý el. vodič jako ochrana proti podhrabání; Obr.7: Detail předsunutého el. vodiče

                               Obr.8.proti-podhrabani-polozene_zatizene_pletivo.jpg  Obr.9.proti-podhrabani-polozene_zatizene_pletivo_detail.jpg

 Obr.8: Položené pletivo jako ochrana proti podhrabání zatížené kulatinou a větvemi proti nadzvednutí; Obr.9: Detail na zem položeného pletiva pod odhrabaným sněhem

 

Změna organizace pastvy, mobilní košár a pastevecký pes

 • Změna organizace pastvy (např. prosté častější přehánění stáda na různé pastviny).
 • Zahánění stáda na noc do salaší, mobilních košárů, chlévů, obehnaných elektrickým ohradníkem nebo pevnou ohradou. Pro zvýšení účinnosti lze ještě ohradníky doplnit zradidly/fladry.
 • Střežení stáda člověkem – pastýřem, v alternaci s pasteveckým psem.
 • Trvalá přítomnost pasteveckých psů, zejména u stád s větším počtem zvířat, nebo v kombinaci s technickými opatřeními pro co jejich nejlepší fungování (Obr. 10, 11, 12). Na stádo o velikosti do 100 kusů hospodářských zvířat je vhodné mít minimálně dva pastevecké psy. Na dalších cca 100 kusů zvířat ve stádě připadá 0,5-1 pastevecký pes navíc. Počet psů záleží i na lokalitě (členitosti krajiny), ve větším počtu jsou psi při případné obraně stáda sebevědomější. Více v kapitole Pastevečtí psi.

Obr.10.pes+vodivasit.JPG  Obr.11.pes+prenosne_vicerade_oploceni02.JPG  Obr.12.pes+pevne_pletivove_oploceni.JPG

Obr.10: Pastevecký pes v kombinaci s vodivou sítí; Obr.11: Pastevečtí psi v kombinaci s přenosným víceřadým oplocením; Obr.12: Pastevecký pes v kombinaci s pevným oplocením a předsunutým el. vodičem jako ochranou proti podhrabání

Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pomohou s přípravou projektů na preventivní opatření před útoky šelem z Operačního programu Životní prostředí. Z tohoto Programu lze zpětně hradit náklady na vodivé sítě (síťové elektrické ohradníky) nebo zdvojení elektrického ohradníku (o vodič), víceřadý elektrický ohradník včetně zdroje a příslušenství, zdvojení pevné ohrady nebo doplnění o elektrický ohradník, pevnou ohradu na nechráněných pastvinách včetně ochranných prvků. pevnou ohradu pro zahnání stáda na noc (tzv. košár), mobilní košár, zradidlový ohradník, zabezpečení ohrad proti podhrabávání (předsazený vodič), pořízení fotopastí, pořízení psa pasteveckého plemene.

Podívejte se na naše video s popisem a ukázkou vylepšeného oplocení pastvin hospodářských zvířat:

Inspiraci ze zahraniční praxe můžete nalézt ve videu ze Švýcarska níže. Kromě obecných informací o preventivní ochraně před útoky vlků se v něm dozvíte, jak postavit elektrický ohradník a správně jej udržovat.

K problematice využívání pasteveckých psů jako ochrany před útoky vlka uspořádala AOPK ČR ve spolupráci se Svazem chovatelů ovcí a koz 8. 9. 2022 seminář.

 

Foto: Dana Bartošová (úvodní), Tomáš Krajča, Linda Zachystalová

Zdroj: ČMSZP