Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.2.2022

Vlastníci lesů dostanou od Ministerstva zemědělství další významnou pomoc pro obnovu lesů. Příspěvek může být až 4,1 miliardy korun ročně

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) spouští nový program na podporu adaptace lesů na změny klimatu. Příspěvky až do 4,1 miliardy korun za rok budou moci získat vlastníci, kteří připravují lesy na dopady klimatické změny, hospodaří přírodě blízkým způsobem, podporují přirozenou obnovu lesa, zvyšují jeho druhovou pestrost a pečují o lesní půdu. Program je určený pro soukromé i státní vlastníky lesů do roku 2026.

Nové příspěvky na podporu adaptace lesů mohou získat vlastníci, kteří těží a obnovují lesní porosty takovými způsoby, které zajistí, aby les zůstal zdravý, stabilní a plnil všechny své funkce i v případě klimatických změn.

„Program jsme připravili do roku 2026. Navazuje na kůrovcový příspěvek z předešlých let a po něm máme v plánu spustit další programy, které pomohou s obnovou našich lesů. Adaptační změny jsou nezbytné, je nutné připravovat se průběžně, aby i v dalších letech a v jiném klimatu mohly lesy v České republice zajišťovat ochranu půdy, zadržování vody v krajině a rekreační i produkční funkce, “ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Program má dvě části, jedna je určená pro soukromé, druhá pro státní vlastníky lesů. Platba je plošná, může dosáhnout až 1 540 korun za hektar a rok (denní sazba na hektar je 4,22 korun). Celková roční podpora může podle počtu žádostí dosáhnout až 4,1 miliardy korun. Vlastník získá dotaci na celou plochu svého majetku. Musí ale splnit podmínky správného hospodaření nad rámec lesního zákona. Například těžit les za vzniku výrazně menších holin a tam, kde není smrk vhodnou dřevinou, ho nahrazovat jinými stromy a zakládat druhově pestré výsadby.

Jedním z požadavků je, aby průměrná velikost holin po kácení nebyla v daném roce větší než 0,3 hektaru, zatímco lesní zákon umožňuje z běžné těžby většinou holiny do 1 hektaru. Vlastník také musí sázet více druhů dřevin, například na kalamitní ploše nad 1 hektar musí vysázet minimálně 3 různé druhy stromů. Záměrem je podpořit větší zastoupení listnáčů a jedlí nebo modřínů jako melioračních a zpevňujících dřevin a pestrou druhovou skladbou, která vede ve srovnání s monokulturami k větší stabilitě lesů. Při těžbě v lese starším než 60 let musí vlastník lesa na každém hektaru ponechat 3 stromy k zetlení. Tím se zlepší půdní a biologické podmínky i zadržování vody. Tato podmínka samozřejmě neplatí u kůrovcového dřeva.

„Pro větší lesní majetky nad 50 hektarů budou platit ještě další podmínky, a to upřednostňování šetrných technologií vyvážení dřeva, jako jsou například koně, lesní lanovky či lehčí vyvážecí stroje. Majitelé těchto majetků budou muset také více využívat přirozenou obnovu lesů,“ uvedl ministr Nekula.

Před zahájením prací, které budou splňovat požadavky programu, musí vlastník lesa podat ohlášení krajskému úřadu. Příspěvek Adaptace se mu pak bude vypočítávat od podání ohlášení do konce roku. Letos bude ohlášení podle předpokladů umožněno od 3. února, takže vlastníci lesa budou moci získat příspěvek maximálně za 332 dnů. Žádosti o dotaci se budou podle předběžného plánu přijímat vždy od března do května počínaje rokem 2023 za splnění podmínek v předchozím roce.

Podmínky programu budou postupně upravovány podle toho, jaké podněty a zkušenosti přinese jeho uplatnění v praxi. Na přípravě programu MZe spolupracovalo se zástupci státních i nestátních lesů, odborníků z lesnických universit, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a zástupců vybraných krajů. Výsledek pak projednalo s Ministerstvem životního prostředí. Materiál zašle MZe ke schválení Evropské komisi.

MZe přispívá vlastníkům lesů na obnovu a správné hospodaření přívětivé ke krajině i prostřednictvím dalších podpor. Příspěvek na hospodaření v lesích je možné využít například na nákup listnatých sazenic nebo asanaci kůrovcového dříví. Celková výše příspěvku každoročně stoupá.

rok 2019 2020 2021 2022 2023 a násl.
mil. Kč 678 966 1 700 3 300 4 600

 

Významný byl i kůrovcový příspěvek v letech 2017-2020, který majitelům lesů kompenzoval ztráty za nutné těžby kůrovcového dříví v době, kdy ceny dříví na trhu byly minimální a nepokrývaly tak výdaje nutné ke správě lesních majetků pro potřeby společnosti.

fáze I (2017/2018) II (2019) III (2020) celkem
mld. Kč 2,7 6,5 3,6 12,8

 

Peníze budou moci majitelé lesů získat rovněž ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023-2027.

program rozpočet
technologické investice

(lesnická technika, školkařská technika, dřevozpracující technologie)

1,250 mld. Kč
investice do lesnické infrastruktury

(lesní cesty, sklady dříví)

2,000 mld. Kč
obnova lesů po kalamitách 0,437 mld. Kč
oplocenky 0,101 mld. Kč
vodohospodářská opatření v lesích 0,156 mld. Kč
neproduktivní investice v lesích

(návštěvnická infrastruktura)

0,195 mld. Kč
přeměna porostů náhradních dřevin 0,380 mld. Kč
CELKEM ZA PROJEKTOVÁ OPATŘENÍ 4,519 mld. Kč

 

Celé znění programu adaptace lesů na změny klimatu najdete zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/adaptace/.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy