Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.7.2024

Úpravy pachtovného u pozemků v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu

Vážení,

ráda bych Vás tímto dopisem informovala o důležitých změnách týkajících se úpravy pachtovného u pozemků v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

SPÚ, stejně jako každá organizační složka státu, si musí počínat tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah, hodnotu anebo výnos  tohoto majetku. Vzhledem k rostoucím cenám zemědělských nemovitostí musel SPÚ přistoupit k navýšení sazby v procentuální výši určené dle výrobních oblastí.

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) byla Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) vypracována odborná analýza možného vývoje cen zemědělských pozemků a pachtovného pro období 2023-2024.

ÚZEI tuto analýzu vypracoval a SPÚ ji předložil k projednání na Poradě vedení MZe.
Na základě jednání s Vámi, profesními organizacemi, a konzultací u ministra zemědělství vznikl požadavek jejího doplnění. Dne 29. 2. 2024 ÚZEI předložil SPÚ doplněnou verzi materiálu Analýza a predikce možného vývoje cen zemědělských pozemků a pachtovného pro období 2023-27. Takto doplněná verze byla schválena Poradou vedení MZe a byla podkladem pro aktualizaci Metodického pokynu SPÚ část 2/4. s účinností od 1. 3. 2024.

V souladu s výše uvedeným si Vás i Vaše členy dovoluji informovat, že s účinností od 1. 3. 2024 jsou v souladu se schváleným Metodickým pokynem 2/4 uzavírány nové pachtovní nájemní smlouvy s nově stanovenou sazbou v procentuální výši určenou dle výrobních oblastí (dále jen „VO“), viz tabulka níže, a to z ceny pozemků dle vyhlášky MZe č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění účinném k aktuálnímu datu vyhotovení návrhu pachtovní/nájemní smlouvy (dále jen „průměrná cena“).

S ohledem na poměr maximálního pachtovného vůči průměrnému pachtu je pro VO horskou nastaven tzv. strop, tj. v této oblasti bude pro výpočet výše pachtu použita nejvýše průměrná cena 5,13 Kč/m2.

Co se postupu týče, SPÚ nejprve aktualizuje všechny dříve uzavřené pachtovní/nájemní smlouvy tak, aby odpovídaly aktuální sazbě stanovené dle VO s výjimkou smluv viz níže. Aktualizací se rozumí uzavření dodatku k pachtovní smlouvě nebo její ukončení a uzavření nové pachtovní smlouvy. V případě nájemních smluv pro zemědělské účely se bude jednat o ukončení stávající smlouvy a uzavření smlouvy nové.

Aktualizace se bude týkat nájemních/pachtovních smluv, jejichž předmětem jsou pozemky náležející do zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) propachtované/pronajaté pro zemědělské účely nebo i jiné pozemky (např. některé s druhem pozemku ostatní plocha), u kterých bylo doposud pachtovné/nájemné stanoveno sazbou 1 %, 2,2 %, 5,8, % počítané z průměrné ceny pozemků dle vyhlášek MZe a dále těch smluv, kdy výše pachtu/nájmu bude nižší než nově stanovená cena dle VO.

V případě rozšíření předmětu pachtu o další zemědělské pozemky dodatkem k pachtovní/nájemní smlouvě pro zemědělské účely, bude propachtovatel provádět přepočet výše pachtovného/nájemného u všech propachtovaných/pronajatých pozemků (i s aktualizací průměrných cen).

V případě, že pachtýř/nájemce nebude souhlasit s aktualizací formou dodatku či ukončení dosavadní smlouvy a uzavření nové, bude smlouva po posouzení ze strany SPÚ vypovězena a SPÚ přistoupí k vyhlášení výzvy všem zájemcům k podání nabídek na uzavření nové pachtovní/nájemní smlouvy.

Pro aktualizaci smluv bylo stanoveno několik výjimek:
– Aktualizovány nebudou speciální pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou
za účelem výsadby trvalých porostů (vinice, chmelnice a sady).
–  Aktualizovány nebudou pachtovní/nájemní smlouvy, jejichž pachtovné/nájemné bylo
sjednáno ve výši přesahující cenu aktuálně vypočtenou dle % VO (např. na základě
uskutečněné výzvy k podání návrhů na uzavření smlouvy).
– Aktualizovány nebudou ani speciální pachtovní smlouvy na dobu určitou pro PRV AEKO a EZ, které byly již uzavřeny do 1. 3. 2024 se sazbou ve výši 5,8 %.

Rovněž informuji, že co se týče zpětně účtovaných úhrad za užívání zemědělských pozemků v příslušnosti hospodaření SPÚ bez právního důvodu, je nutné si uvědomit, že výše sazby za konkrétní období účtovaná uživateli, odpovídá vždy výši sazby stanovené platnými metodickými pokyny pro takové období.

V jednom vyúčtování se pak mohou vyskytovat vedle sebe rozdílné procentní sazby
za různá období:
 do 19. 3. 2014 sazba 1 %
 20. 3. 2014 – 31. 7. 2023 sazba 2,2 %
 1. 8. 2023 – 29. 2. 2024 sazba 5,8 %
 od 1. 3. 2024 sazba dle VO

Dále uvádím, že v případě pozemků po nedostatečně identifikovaných vlastnících (dále jen „NIV“), které připadly do vlastnictví státu, a které SPÚ převezme od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, bude SPÚ vyčíslovat úhradu za užívání pozemků počínaje dnem 2. 1. 2024.

Základní informace pro uživatele jsou dostupné na webových stránkách SPÚ:
Informace pro zájemce o užívání nemovité věci / Majetkoprávní vztahy a správa nemovitostí / Správa nemovitostí | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)

Případné dotazy Vám rovněž zodpoví i zaměstnanci našich krajských pracovišť.

Dovolte mi závěrem uvést, že SPÚ si plně uvědomuje důležitost spolupráce se zemědělskou veřejností a transparentní vztahy a otevřená komunikace je pro nás prioritou. Věřím proto, že Vám výše uvedené pomůže se v problematice zorientovat.

S pozdravem

Ing. Svatava Maradová, MBA
ústřední ředitelka
Státního pozemkového úřadu