Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.9.2023

ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu

Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 22. září na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů na hektar při aplikaci do nor.

Vývoj počasí na podzim nadále přispívá k navyšování populace hraboše polního. ÚKZÚZ v první polovině září eviduje nejvyšší hodnoty populace hraboše ve Zlínském kraji (1 768 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), Olomouckém kraji (1 448 AVN/ha)  a v Jihomoravském kraji (1 027 AVN/ha). V těchto krajích byla na 39 % sledovaných lokalit zjištěna populace hraboše na úrovni pětinásobného překročení prahu škodlivosti.

Vysoké hodnoty populací hraboše jsou dále zjišťovány např. na Třebíčsku, Lounsku, Nymbursku a Kolínsku (zde dosahují lokálně hodnot 2 000 – 8 000 AVN/ha).

V důsledku vysokého výskytu hraboše polního existuje zvýšené riziko vzniku značných hospodářských škod, a to zejména v porostech vzcházejících ozimých plodin a krmných plodin.

ÚKZÚZ v reakci na pokračující nárůst populací hraboše polního zejména ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji, ale i dalších oblastech ČR, přistoupil k vydání nařízení o povolení kontrolovaného použití přípravku na ochranu proti hraboši. Platnost nařízení je omezena na dobu od 22. září 2023 do 20. ledna 2024.

Tímto nařízením je umožněno zemědělcům provádět na pozemcích s kalamitním výskytem hraboše aplikace rodenticidu STUTOX II ve zvýšené dávce do 10kg na hektar při aplikaci do nor.

Aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ bude provádět kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.

V souvislosti s vydaným nařízením připomínáme zemědělcům, že aplikace musí být provedena v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, např.  zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy a prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolená k nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Průběžná data z monitoringu hraboše zveřejňuje ÚKZÚZ na Rostlinolékařském portálu, vyhodnocení měsíčních dat jeho výskytu formou Aktualit nebo tiskových zpráv na webu ÚKZÚZ.

Ivana Kršková
tisková mluvčí
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský