Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.11.2016

TZ Ekovín: Opětovné povolení fosfonátu draselného v ekologických vinicích je žádoucí

Spolková země Badensko-Würtenbersko spolu s Lucemburskem, Rakouskem a Českou republikou, jakož i poslanci Evropského parlamentu a spolky ekologických vinařů jednotlivých spolkových zemí SRN, České republiky a Svazem vinařů SRN podporují vedle mědi opětovné povolení fosfonátu draselného k ochraně ekologických vinic v roce 2017.
Ministr zemědělství Peter Hauk: Evropská Komise nemůže vytvářet situaci, kdy jsou ekologické vinařské podniky střední Evropy vystaveny ztrátám produkce z důvodu nedostatku ochranných prostředků, které mohou biovinaři používat k ochraně před chorobami révy.

V posledních letech postupně, krok za krokem narůstala ve střední Evropě produkce ekologicky vyprodukovaných vín. Vznikl také stabilní a kontinuálně rostoucí trh biovín s potenciálem dalšího růstu. Tento vývoj je ale na základě zásadních problémů v ochraně vinic ohrožen.

„Pokud máme poskytnout ekologicky hospodařícím vinařům ve specifických středoevropských podmínkách trvalou perspektivu rozvoje, musí požadavkům ochrany vinic odpovídat i rámcové legislativní podmínky“, řekl při jednání v Bruselu minulý týden ministr zemědělství, regionálního rozvoje a ochrany spotřebitele Peter Hauk. Účastníci jednání zastupující biovinaře z Lucemburska, České republiky, Rakouska a jednotlivých německých spolkových zemí, jakož i členové Evropského Parlamentu, pánové Norbert Lins a Martin Häsling, poslanec Zemského Parlamentu Bádenska Würtenberska Reinhold Pix a zástupci Německého svazu vinařů přijali pozvání ministra Petera Hauka přijet do Bruselu k jednání s ředitelem příslušného oddělení Evropské Komise, panem Diego Canga Fano. Cílem tohoto jednání bylo prodiskutování situace a příčin komplikované situace v oblasti ochrany biovinic ve střední Evropě.

Zástupci středoevropských vinařských regionů proto přivítali nabídku Evropské Komise zorganizovat v lednu roku 2017 vědeckou konferenci k problematice „Alternativy ošetřování biovinic mědí“ a požadují, aby téma využití fosfonátů v ekologickém vinohradnictví bylo znovu projednáno gremiem expertů EK (EGTOP).

„Pozitivním signálem pro biovinařské podniky je i iniciativa Evropské Komise posílit výzkumné projekty zaměřené na hledání alternativních prostředků pro ochranu biovinic,“ zdůraznil ministr Hauk.

Příčinou krizové situace, která nastala v ekologickém vinohradnictví, byl na jedné straně vyšší infekční tlak plísně révy způsobený intenzivnějšími srážkami v první polovině roku 2016 a zároveň skutečnost, že biovinaři nově nesmí k ochraně vinic použít fosfonát draselný. Fosfonát draselný byl po mnoho let až do roku 2013 legálně používán biovinaři jako pomocný prostředek. Poté byl na úrovni EU zařazen mezi přípravky na ochranu rostlin a doposud není dokončen proces jeho povolení pro použití v ekologickém zemědělství. Tím pádem vypadl z palety prostředků, které biovinaři smějí používat k ochraně vinic.

Ekologicky hospodařícím vinařům ze středoevropských regionů, které bývají v některých letech srážkově bohatší, tak byla odňata možnost efektivně ochránit své vinice. Pouze s použitím mědi není možné v takových letech biovinice účinně ochránit. A kromě mědi a fosfonátů zatím neexistují žádné další, vysoce účinné alternativy.

„Z toho důvodu je nezbytné znovu povolit použití fosfonátů pro ekologické vinohradnictví“ zdůraznil Hauk.

Tuto pozici podpořili mimo jiné i předseda spolku českých biovinařů Ekovín, Dr. Ing. Milan Hluchý a Ing. Anna Mládková zastupující české Ministerstvo zemědělství, viceprezident lucemburského svazu vinařů, pan Aly Leonardy, zástupce rakouských biovinařů, ředitel agrární komory Josef Glatt, Prezident Svazu německých vinařských organizací, pan Norbert Weber a tajemník svazu německých ekologických vinařů Ecowin, pan Ralph Dejeas. Dále předsedové spolku Ecovin z Bádenska a Würtenberska, pánové Paulin Köpfer a Andreas Stultz, prezident vinařských spolků Würtenberska Hermann Hohl, tajemník Bádenského Svazu vinařů Peter Wohlfahrt a Dr. Michael Koehler, vedoucí oddělení „Vína, piva a nápojového hospodářství“ Spolkového ministerstva zemědělství a výživy. Ti všichni podpořili pozice zástupců ekologických vinařů. My všichni jsme přijeli do Bruselu, abychom hledali společně s Evropskou Komisí řešení tohoto zásadního problému, zdůraznili účastníci tohoto setkání.

Touto společnou akcí apelovali všichni zúčastnění na zástupce Evropské Komise, aby znovu zásadním způsobem přehodnotila svou pozici k zatím nepovoleným fosfonátům. Pro udržení a další rozvoj ekologického vinohradnictví je zcela nezbytné na dobu, než se najde jiné řešení tohoto problému, fosfonáty, například zonálně, pro středoevropské regiony povolit. V úvahu přichází i časově omezené povolení fosfonátů do doby, než se zavedou do praxe účinné alternativy k aplikacím mědi.

„Kromě toho potřebujeme podporu i ve výzkumu dalších alternativ, abychom ve střednědobém horizontu získali další, v praxi použitelné alternativy“, zdůraznili účastníci diskuze.

Informace k problému:

Plíseň révy, lidově zvaná peronospora, je patogen napadající za vlhka révu vinnou. Tento patogen je schopen, v závislosti na intenzitě napadení, způsobit až totální ztrátu výnosu hroznů.

Častější deště spojené s dostatečně vysokými teplotami v první polovině roku 2016 vytvořily ve střední Evropě velmi dobré podmínky pro šíření a masové infekce révy vinné tímto patogenem. Obdobné problémy lze očekávat i v příštích letech.

Zatímco v konvenčním vinohradnictví mají vinaři v ochraně vinic k dispozici řadu různých fungicidních prostředků, je ekologické vinohradnictví v případě plísně révy velmi omezeno. Do roku 2013 byly v ekologickém vinařství používány fosfonáty jako tradiční podpůrné prostředky. Díky podstatnému zvýšení odolnosti révy vůči houbovým chorobám, k němuž docházelo po použití fosfonátů, tyto látky vhodně doplňovaly paletu ochranných prostředků nejen vůči plísni révové, ale i proti padlí révovému. V současnosti jsou jediným povoleným účinným prostředkem ochrany biovinic před plísní révy měďnaté fungicidy. Jejich aplikační dávka je limitována úrovní 6 kg Cu/ha a rok, přičemž ekologické spolky vinařů v německy mluvících zemích dobrovolně již před mnoha lety přijaly právě díky existenci fosfonátů snížení aplikační dávky mědi na 3 kg Cu/ha a rok. Ve střední Evropě byla v posledních 15 letech vyvinuta „dvojitá“ strategie použití mědi a fosfonátů, která přinášela při snížení negativních dopadů aplikací mědi pro ekosystém vysoce spolehlivou ochranu vinic.

Avšak na základě, z našeho pohledu neodůvodněného a nelogického rozhodnutí Evropské Komise odvolávajícího se na expertízu odborné komise EGTOP (Expert Group for Technical Advice in Organic Production) bylo v roce 2014 rozhodnuto nezařadit fosfonáty na pozitivní seznam prostředků ochrany rostlin povolených k použití v ekologickém zemědělství. Díky tomu je nesmí biovinaři od roku 2014 použít.

Další informace k ekologickému vinohradnictví v ČR najdete na www.ekovin.cz,

Informace k vinařství v Bádensku – Würtenbersku najdete na http://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/landwirtschaft/weinkultur-foerdern  
Více na:  http://www.ekovin.cz/pro-media/fosfonaty-v-ochrane-ekologickych-vinic-v-roce-2017