Kdo hledá, najde...

Aktuality

26.3.2024

Tisková zpráva 26. 3. 2024 – Rada EU Podpora zemědělcům: Rada schvaluje cílený přezkum společné zemědělské politiky

Zástupci členských států ve Zvláštním výboru pro zemědělství dnes schválili cílenou revizi některých základních aktů společné zemědělské politiky (SZP) navrženou Evropskou komisí v reakci na obavy vyjádřené zemědělci.Tento přezkum se zabývá problémy, které se vyskytly například při provádění strategických plánů SZP, a jeho cílem je zajistit zjednodušení, snížit administrativní zátěž a poskytnout větší flexibilitu při plnění určitých environmentálních podmínek.

Naslouchali jsme našim zemědělcům a podnikli jsme rychlé kroky k vyřešení jejich obav v době, kdy čelí mnoha výzvám. Cílená revize pravidel vytváří správnou rovnováhu mezi zajištěním větší flexibility pro zemědělce a členské státy a zmírněním administrativní zátěže při zachování vysoké úrovně environmentálních ambicí společné zemědělské politiky.

David Clarinval, belgický místopředseda vlády a ministr pro osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky a zemědělství, institucionální reformy a demokratickou obnovu

Zajištění cílené reakce

Přezkum se zabývá některými prvky nařízení o strategických plánech SZP a nařízení o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (tzv. „ horizontální nařízení “).

Text vytváří pečlivou rovnováhu mezi potřebou zachovat vysokou úroveň ambicí v oblasti životního prostředí a klimatu ve stávající SZP a zajištěním toho, aby byly obavy zemědělců řešeny.

Přizpůsobení podmíněnosti

Zvláštní výbor pro zemědělství dnes schválil změnynorem pro dobré zemědělské a environmentální podmínky (GAEC) navržené Evropskou komisí.

GAEC je soubor devíti norem prospěšných pro životní prostředí a klima, které platí pro zemědělce, kteří dostávají podporu v rámci SZP. Tyto normy se také označují jako podmíněnosti vzhledem k vazbě mezi dodržováním těchto požadavků a podporou poskytovanou zemědělcům.

Jednou z hlavních změn je zavedení obecného ustanovení, které umožňuje členským státům udělovat dočasné a cílené výjimky z určitých požadavků na podmíněnost v případě nepředvídaných klimatických podmínek , které zemědělcům brání v jejich dodržování. Jednou ročně budou muset členské státy o takových odchylkách informovat Komisi.

Kromě toho se zavádějí zvláštní výjimky z určitých norem GAEC, jako jsou:

  • pro GAEC 6 o půdním pokryvu během citlivých období : členské státy budou mít větší flexibilitupři rozhodování o tom, které půdy chránit a v jakém ročním období, na základě národních a regionálních specifik
  • pro GAEC 7 o střídání plodin: střídání plodinzůstane hlavní praxí, ale členské státy budou moci jako alternativu použít diverzifikaci plodin ; to je pro zemědělce méně náročné, zejména v oblastech se suchem nebo vysokými srážkami
  • pro GAEC 8: zemědělci budou povinni pouze udržovat stávající krajinné prvky a od nynějška budou dobrovolně podporováni, aby udržovali půdu ladem nebo vytvářeli nové krajinné prvky prostřednictvím ekologických programů.

Schválená revize rovněž vyjímá malé zemědělské podniky o rozloze do 10 hektarů od kontrol a sankcí souvisejících s dodržováním požadavků na podmíněnost v rámci SZP.

Vzhledem k tomu, že se to týká 65 % příjemců v rámci SZP, ale představuje pouze přibližně 10 % zemědělské půdy, výrazně to sníží administrativní zátěž související s kontrolami pro zemědělce i pro vnitrostátní správní orgány, a to při zachování cílů v oblasti životního prostředí.

Více flexibility pro členské státy a zemědělce

V souladu s předchozími požadavky členských státůrevize zajistí, že země EU nyní budou moci své strategické plány SZP měnit dvakrát ročně trvale, na rozdíl od současného stavu pouze jednou.
To poskytne členským státům větší flexibilitu při řešení měnících se podmínek. Kromě toho bude i nadále možné podávat tři dodatečné žádosti o změny v průběhu celého programového období.

Další kroky

Předseda Zvláštního výboru pro zemědělství nyní zašle nabídkový dopis Evropskému parlamentu.

Zemědělský výbor Evropského parlamentu se rozhodl pro tento návrh použít naléhavý postup. Očekává se, že postoj Parlamentu v prvním čtení bude přijat na plenárním zasedání ve dnech 22.–25. dubna 2024.

Nařízení má být poté formálně přijato Radou, podepsáno zástupci Rady a Evropského parlamentu a zveřejněno v Úředním věstníku. Pokud vše půjde podle plánu, nařízení vstoupí v platnost koncem letošního jara.

Vzhledem k extrémně krátké době mezi přijetím návrhu Komisí (15. března 2024) a jeho předpokládaným vstupem v platnost to svědčí o odhodlání všech tří institucí rychle řešit současnou situaci evropských zemědělců.

Pozadí

Na svém zasedání dne 26. února 2024 Rada pro zemědělství a rybolov potvrdila svou politickou vůli účinně reagovat na obavy vyjádřené zemědělci a vyzvala Komisi, aby předložila návrh na cílenou změnu nařízení o SZP.

Dne 15. března 2024 zveřejnila Komise (komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski) svůj návrh.

Zdroj: ČMSZP