Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.3.2018

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na chov bahnic, koz a škrobové brambory

Od pondělí začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí pro chovatele bahnic a koz a zároveň pro producenty škrobových brambor.

O dotaci na bahnice a kozy si požádalo téměř 2 900 chovatelů, mezi které bude rozděleno přes 73 milionů korun. O podporu na produkci brambor určených pro výrobu škrobu mělo zájem 307 žadatelů, pro něž je určeno téměř 82 milionů korun.Podpora chovu bahnic a koz spadá pod Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) a zájemci o ni žádají prostřednictvím Jednotné žádosti.

Cílem tohoto dotačního opatření je podpořit chov uvedených zvířat pasených na travních porostech, jež jsou evidovány na žadatele v LPIS v období nejméně od 15. května do 11. září 2017. Žádat lze minimálně na 2 velké dobytčí jednotky (VDJ), přičemž přepočítávací koeficient na ovci nebo kozu je 0,15 VDJ a započítávají se pouze zvířata starší 12 měsíců. Na chov bahnic a koz si zažádalo v rámci Jednotné žádosti 2017 celkem 2 890 zemědělců, mezi ně bude rozděleno 73,4 milionu korun. Dalším dotačním opatřením, na které začíná SZIF vydávat rozhodnutí k platbě od 5. března, je Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu. Škrobové brambory jsou zařazeny mezi tzv. citlivé komodity a patří také do Dobrovolných podpor vázaných na produkci. O dotaci na pěstování těchto brambor zažádalo celkem 307 zemědělců, mezi které bude rozděleno 81,7 milionu korun.

Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:

1. prostřednictvím Portálu farmáře

2. přes datovou schránku

3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF

4. poštou

5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.