Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.2.2024

SZIF začal vydávat rozhodnutí týkající se čtyř podpor

Od 9. února, v předstihu oproti harmonogramu, začal SZIF vydávat rozhodnutí týkající se Mladých zemědělců – dobíhající. Konkrétně Mladého zemědělce (1503 žádostí za více než 93 milionů korun). Od 12. února pak Doplňkové podpory příjmu pro mladého zemědělce (499 žádostí za 47,4 milionu korun) a Podpory příjmu vázané na produkci bílkovinné plodiny (7410 žádostí za takřka 415 milionů korun) a Ekologické zemědělství, kdy se vydávají rozhodnutí přednostně starých závazků ze SZP 2015+ za 297 milionů korun.

Podpora Mladý zemědělec (dobíhající schéma) je určena mladým zemědělcům, kteří podnikají v zemědělství, ať již jako fyzická nebo právnická osoba, a již žádali o tento dotační titul v rámci předchozího období společné zemědělské politiky. Podpora usnadňuje založení a rozvoj zemědělského podniku v počátečních letech podnikání. V novém v programovém období je vyplácena formou příplatku k opatření BISS. V rámci tohoto dobíhajícího dotačního titulu není podmínkou splnění minimální požadované zemědělské kvalifikace.

Doplňková podpora příjmu pro mladého zemědělce je určena mladým zemědělcům, kteří začínají podnikat v zemědělství, ať již jako fyzická nebo právnická osoba. Cílem podpory je usnadnit založení zemědělského podniku a jeho rozvoj v počátečních letech podnikání. Vyplácena je formou příplatku k opatření BISS. Podmínkou tohoto dotačního titulu je splnění minimální požadované zemědělské kvalifikace, musí splnit podmínku „vedoucího podniku“. Žádost o tento dotační titul je určený pouze žadatelům, kteří ke dni podání nedosáhli věku 41 let.

Podpory příjmu vázané na produkci (CIS) představují dobrovolný nástroj napomáhající konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Ze strany EU jsou nastaveny maximální platby/stropy u jednotlivých titulů z důvodu zabezpečení rovných podmínek. Nově nastavené platby navazují na platby VCS a podporují vybrané citlivé komodity. A to bylo 12.2.

Ekologické zemědělství podporuje systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí. Cílem opatření je také navýšit podíl ekologického zemědělství na výměře zemědělské půdy obhospodařované v režimu přechodného období nebo ekologického zemědělství s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost na orné půdě, trvalá kultura ovocný sad, vinice a chmelnice. Opatření je realizováno formou pětiletých závazků. V podmínkách platných pro programové období 2023–2027 je v rámci Ekologického zemědělství možné hospodařit souběžně i v režimu konvenční produkce.