Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.11.2023

SZIF začal rozesílat Sdělení o výsledku předběžné kontroly

V tomto týdnu spustil SZIF tzv. softwarovou kontrolu předběžných výsledků v rámci opatření BISS 2023 a v případě zjištění chyby začal žadatelům zasílat „Sdělení o výsledku předběžné
kontroly“. Toto sdělení SZIF zasílá na základě čl. 7 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1173 a jeho součástí je příloha, která obsahuje chyby plynoucí z administrativní kontroly
a z monitoringu zemědělských ploch pomocí systému AMS. Neobsahuje tedy chyby plynoucí z kontroly na místě (KNM). U jednotlivých chyb je zároveň připojena informace, zda je možné
danou chybu napravit podáním změnové žádosti, či zda to možné není.

Po obdržení Sdělení může žadatel reagovat výhradně dvěma způsoby (pakliže tak již neučinil):
1) podáním změnové žádosti
2) zasláním dodatečných důkazů

ad 1) po obdržení Sdělení má žadatel lhůtu 15 dní na to, aby případně reagoval podáním změnové žádosti přes Portál farmáře a tak svou žádost opravil, respektive ponížil o chybnou
výměru. Přitom upozorňujeme, že je vhodné správně vyplnit důvod podání.

ad 2) další možností je, že žadatel může skrze Portál farmáře (proklik přes Portál AMS) zaslat dodatečné důkazy, pokud s nálezem systému AMS nesouhlasí a je přesvědčen o tom, že nález
neodpovídá realitě. Důležité je v textu a přílohách dobře identifikovat předmětné pozemky a vyjasnit situaci (např. uvést co nejpřesnější termín seče). Tvrzení je možné,
i když ne nutné, podložit dostupnými důkazními prostředky. Vhodným dokladem je fotografie odeslaná aplikací GTFoto, kterou žadatel v textu ve formuláři zmíní. Může mít význam i v
případě, že byla pořízena po rozhodném datu. Pozor však na to, že samotné GTFoto nestačí! Naopak slouží jako doplněk/příloha k textu!

Podrobnější informace k podání dodatečných důkazů najdete zde.

Těmito způsoby může žadatel reagovat na Sdělení o výsledku předběžné kontroly a vyhnout se tak sankci za nesplnění podmínek pro udělení dotace.

Zdroj: SZIF