Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.7.2018

Sucho 2018 – Výjimka pro používání konvenčních objemných krmiv

Vzhledem k mimořádně nepříznivé meteorologické situaci v České republice v průběhu měsíců května, června a poloviny července tohoto roku, kdy kombinací faktorů velmi vysokých teplot a zároveň výrazně nízkého úhrnu srážek, došlo k významným ztrátám na produkci pícnin, avizuje Ministerstvo zemědělství možnost ekologických zemědělců žádat o výjimky podle článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008 bez nutnosti dokládání dalších důkazů prokazujících rozsah, místo a typ katastrofy, jejichž doložení je k žádosti o výjimku vyžadováno Metodickým pokynem č. 4/2016.

Toto opatření však platí výhradně pro žádosti o výjimky pro používání konvenčních
objemných krmiv.

Žádost o výjimku musí v každém případě obsahovat kompletní informace o identifikaci žadatele a zejména pak o specifických kritériích požadované výjimky, mezi které patří:

• informace o druhu a kategorii zvířat, kterým bude konvenční krmivo zkrmováno;
• počet kusů, kterým bude konvenční krmivo zkrmováno;
• druh a množství konvenčního krmiva, pro jehož zkrmování je žádáno o výjimku;
• specifikace období, po které bude konvenční krmivo zkrmováno včetně uvedení předpokládaného data obnovy ekologického režimu (tedy datum, kdy bude žadatel opět plnit všechny podmínky ekologického zemědělství);
• popis opatření, která budou přijata k obnovení ekologického režimu.

Formulář pro podání žádosti o výjimku, který je potřeba kompletně vyplnit, podepsat a zaslat na Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentální a ekologického zemědělství.

Zároveň Ministerstvo zemědělství prosí o akcentaci povinnosti ekologických zemědělců informovat o využití této výjimky svoji kontrolní organizaci, která je zodpovědná za kontrolu dodržení všech podmínek udělené výjimky a kontrolu dodržení opatření pro následné obnovení ekologického režimu.