Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.12.2017

Stále více spotřebitelů zajímá aspekt výroby potravin, a proto volí značku BIO, kde si mohou být jisti vysokými standardy v oblasti animal welfare

V nedávno zveřejněné tiskové zprávě přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming (CIWF) bylo odhaleno, v jakých podmínkách musí žít krávy produkující mléko pro výrobu italských sýrů Parmazán a Grana Padano. CIWF zjistila, že krávy jsou nejen vyhublé, ale jsou často nuceny žít ve špinavých stájích, kde zároveň nemají možnost přístupu na pastvu.

„Průzkum na několika italských farmách zdokumentoval extrémně vyhublé, vyčerpané krávy, s nimiž se zachází jako se stroji na mléko. Některé kulhají tak, že sotva chodí, mnohé mají různá poranění,‘‘ prozrazuje Emma Slawinski, ředitelka kampaní CIWF. „Je načase vrátit zvířata zpátky na pastvu, kam patří.”

„Sýry Parmazán a Grana Padano jsou kladně hodnoceny z hlediska kvality a mají vynikající pověst, bohužel realita chovů, které poskytují mléko pro výrobu těchto sýrů, tomu často neodpovídá. Je to smutné. Naštěstí stále více spotřebitelů zajímá i tento aspekt výroby potravin, a proto volí značku BIO, kde si mohou být jisti vysokými standardy v oblasti animal welfare. O BIO mléčné výrobky tak stabilně roste zájem. V současné době je mnoho ekologických mléčných farem na svém produkčním stropu. I proto realizujeme projekt Ministerstva zemědělství ČR na podporu produkce a odbytu biomléka, díky kterému chceme konvenčním mléčným podnikům pomoci s přechodem na ekologickou produkci a motivujeme je k tomuto kroku. Přístup krav na pastvu je pak jedním ze základních aspektů, které v rámci všech aktivit sedlákům vysvětlujeme,“ doplnila Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Pro řadu farem je navíc přechod na ekologickou produkci mléka také nejlepší cestou k zefektivnění výroby. „Tím, že jsme přešli na biomléko, se naše firma ekonomicky stabilizovala. Byl to krok, kterého nelitujeme. Kvalita chovu skotu, ale také ekonomika farmy šla jednoznačně nahoru,“ říká Ing. Nová z farmy Kyselov.

Ekologická produkce mléka rozhodně není jen pro malé rodinné farmy. I zemědělci s větším počtem zvířat se chovají eticky a přístup na pastvu skotu poskytují. To dokládá ostatně i příklad Zemědělského družstva Oslavice, které na 478 ha chová kolem 150 dojnic. V systému ekologického zemědělství hospodaří od roku 2010 a dnes je pro ně pastva pro mléčný skot naprosto automatickou záležitostí. Nebylo tak tomu ale vždy.

Když jsme byli konvenčními zemědělci, krávy prostě zůstávaly v kravíně. Bylo to jednodušší z hlediska organizace práce. Nyní je tomu jinak a určitě je to lepší – jak pro dobytek, tak pro kvalitu mléka,” říká pan Hanák, ředitel ZD Oslavice.

Mezi základní legislativní požadavky na chov skotu v ekologickém zemědělství patří například tyto:

 • Podmínky chovu a ustájení skotu v ekologickém zemědělství musejí splňovat fyziologické a etologické požadavky všech věkových kategorií zvířat. V ekologických chovech je proto zakázáno trvalé vazné ustájení, bezstelivové a roštové ustájení.
 • Ustájená zvířata musejí mít možnost volného pohybu a přístup k předmětům, o které se mohou drbat. Samozřejmostí je také vzájemný kontakt mezi zvířaty a přístup do venkovního výběhu.
 • Stavby pro ustájení zvířat musejí umožňovat přirozenou ventilaci a osvětlení.
 • Budovy pro ustájení zvířat, kotce, zařízení a nářadí se musí řádně čistit a dezinfikovat pouze povolenými prostředky, v ekologických chovech se kvůli pohodě chovaných zvířat pravidelně s využitím povolených přípravků potlačuje obtížný hmyz a hlodavci.
 • Prioritním požadavkem je zabezpečení kvalitního krmiva pro chovaná zvířata, zejména objemného krmiva (seno, siláž, sláma a čerstvá píce) – ideálně z ekofarmy, kde zvířata žijí.
 • Všechna zvířata musí mít přístup na pastvu nebo do výběhu!
 • Z pohledu léčení a prevence chorob sedláci v ekologickém režimu dávají přednost přírodním a homeopatickým přípravkům.
 • Reprodukce v chovu funguje na principu uzavřeného obratu stáda a s přednostním využitím přirozené plemenitby – tedy býka. Inseminace zakázána není, nicméně oproti konvenčním chovům je zakázáno podávat zvířatům léčivé přípravky a hormony k synchronizaci říje, stejně jako používat metody přenosu embryí.
 • Počet dojnic a krav ve volném ustájení nesmí být větší než počet lehacích míst ve stáji – prostě každá kráva musí mít prostor na ležení, nastlaný přírodním materiálem.
 • Ekologický sedlák je povinen zajistit, aby novorozené tele přijalo co nejdříve po porodu dostatečné množství mleziva – ideálně od svojí matky. Telata musejí být napájena mlékem nejméně dvakrát denně, a to nejméně do tří měsíců věku.
 • V ekologickém chovu telat není dovoleno podávat náhražky mléka a mléčné krmné směsi, podávat telatům mléko z neekologického chovu, s výjimkou případů úhynu matky a nedostupnosti jiného zdroje mléka ekologického původu.
 • Na biofarmách není povoleno chovat telata starší sedmi dnů v individuálních boxech.

„Věřím, že biomléko je správná cesta jak pro sedláky, tak pro skot. Ekologické farmy také musí fungovat ekonomicky – stejně jako ty konvenční, ale dbají i na to, aby zvířata měla přirozené podmínky pro svůj chov. Respektují tak jejich základní životní potřeby, a to je moc dobře. Velmi si toho vážíme a víme, že to není snadné. Určitě je jednodušší zavřít dojnice do stáje, ale pro ně to lepší cesta není. Pro řadu podniků to zpočátku znamená mnoho změn a komplikací, ale časem si zvyknou a zpětně tento krok hodnotí kladně,“ uzavřela Kateřina Urbánková.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v rámci tříletého projektu Ministerstva zemědělství nabízí konvenčním podnikům podporu při přechodu na ekologickou produkci biomléka – prostřednictvím individuálního ale komplexního poradenství, ukázek příkladů dobré praxe, seminářů, exkurzí a vzdělávacích materiálů. Ekologickým podnikům pak nabízí možnost optimalizace hospodaření, poradenství v oblasti zpracování a produkce.

Více o projektu na http://eagri.cz/public/web/biomleko

 

Poznámky:

Projekt na podporu produkce a odbytu BIO mléka v ČR probíhá v letech 2017 – 2019.  Akci finančně podporuje Ministerstvo zemědělství. V rámci tohoto projektu plánuje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců realizovat široké spektrum vzdělávacích a poradenských aktivit zaměřených na:

 • PORADENSTVÍ PRO KONVENČNÍ PODNIKY (posouzení, zda jsou vhodné pro ekologické zemědělství, navržení vhodných opatření na orné půdě, v chovech zvířat z hlediska animal welfare & zdravotního stavu & krmivové základny, na TTP apod. s cílem optimalizovat ekonomickou situaci podniku a kvalitu chovu zvířat, a to za využití stávajících podpor a možností, kalkulace transakčních nákladů, zlepšení výnosové stránky podniku, navržení odbytových kanálů pro mléko z přechodného období a následně biomléko, popř. pomoc s vybudováním vlastního zpracování atd.)
 • PORADENSTVÍ PRO STÁVAJÍCÍ EKOLOGICKÉ PODNIKY (optimalizace odbytových možností, hospodaření dle vyšších standardů, vybudování vlastního zpracování, marketingu atd.)
 • VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ MEZI SEDLÁKY (exkurze na mléčné podniky v režimu EZ v ČR, v Německu, na Slovensku, vzdělávací semináře ke zpracování, chovu skotu, ovcí, koz atd.)
 • VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍRUČEK A MATERIÁŮ PRO MLÉČNÉ EKOLOGICKÉ PODNIKY (metodické listy k chovu, animale welfare, homeopatii, krmivářství, orné půdě atd., praktické příručky ke zpracování, analýzy stavu produkce trhu s BIO mléčnými produkty atd.)
 • POSOUZENÍ DOPADU EKOLOGICKÉHO HOSPODAŘENÍ NA KVALITU VODY A PŮDY (u zapojených podniků)

Pro další informace o projektu či možnosti zapojení se, nás kontaktujte na tel. +420 606 040 999 nebo e-mailem na jan.smesny@pro-bio.cz.

 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO  Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 615 ekologických zemědělců, 68 bioprodejen a 220 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku.

Komentáře poskytne Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, 725 571 027, katerina.urbankova@pro-bio.cz).

Compassion in World Farming (CIWF) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic Peter Roberts, který byl znepokojen intenzifikací zemědělské výroby. Dnes je CIWF přední nevládní organizací na ochranu hospodářských zvířat, která usiluje o ukončení průmyslových velkochovů a podporuje humánní a udržitelnou výrobu potravin. Ústředí má ve Spojeném království a své kanceláře v řadě evropských zemí, v USA, v Číně a v Jihoafrické republice. Pro více informací navštivte www.ciwf.org.uk.

CIWF zahájil mezinárodní kampaň žádající prostřednictvím petičních dopisů výrobce Parmazánu a Grana Padano, aby se co nejdříve zavázali, že poskytnou kravách svých dodavatelů mléka pobyt na pastvě. CIWF žádá, aby v roce 2018 zavedli program monitorování a zlepšování životní pohody (welfare) zvířat, který bude zahrnovat pobyt nejméně 100 dní ročně na pastvě a úplný zákaz vazného ustájení.

Více o kampani CIWF se dozvíte na www.syry-bez-soucitu.cz

Pro více informací a videozáznam prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, zástupkyni CIWF v ČR: Romana.Sonkova@ciwf.org, 778 000 288.

 

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Andrea Vizinová