Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.6.2024

Spuštění upraveného centrálního registru de minimis

Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM) Upravený RDM umožnuje záznam podpor podle nových nařízení (EU) 2023/2831 a 2023/2832 s navýšenými limity a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období.

Od tohoto data je tedy možné poskytovat a zapisovat do RDM podpory malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení 2023/2831 a 2023/2832, která nahradila nařízení (EU) č. 1407/2013 a č. 360/2012 o podporách de minimis.

Dle nařízení 2023/2831 lze jednomu podniku poskytnout podporu de minimis do maximální výše 300 000 EUR za tříleté období, které se posuzuje průběžně (tj. při poskytnutí podpory se sledují podpory de minimis, které jeden podnik obdržel v období tří let předcházejících dni poskytnutí podpory).

Jednomu podniku pověřenému poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu může být poskytnuta podpora de minimis dle nařízení 2023/2832 do maximální výše 750 000 EUR v tříletém období, které se též posuzuje průběžně.

Naopak podmínky pro poskytování podpor v oblasti zemědělské prvovýroby a rybolovu (prvovýroby produktů rybolovu a akvakultury) podle nařízení (EU) č. 1408/2013 a č. 717/2014 zůstávají beze změny. Pro podpory v těchto oblastech nadále platí stávající limity stejně jako sledování rozhodného období na bázi tří účetních období.

Kromě nového počítání rozhodných období a nových limitů podpory de minimis RDM obsahuje také funkci umožňující zaznamenávat podpory poskytnuté finančním zprostředkovatelům ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení 2023/2831.

Současně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství zveřejnil aktualizované metodické dokumenty k podpoře de minimis a RDM. Dostupné jsou na webových stránkách MZe a ÚOHS.