Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.11.2020

Spuštění Databáze zvířat pro EZ

Ministerstvo zemědělství představilo novou funkcionalitu Registru ekologických podnikatelů.

Jedná se o registr koncipovaný formou inzertního portálu, kde mohou podnikatelé v ekologickém zemědělství dobrovolně inzerovat svá zvířata.

Zavedení tohoto registru vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které nabude účinnosti od 1. 1. 2022. Toto nařízení v článku 26 udává členským státům povinnost zavést systém, jež umožní hospodářským subjektům uvádějícím na trh ekologicky chovaná zvířata či ekologicky chované mladé jedince pocházející z akvakultury, na dobrovolném základě a bezplatně zveřejňovat informace týkající se množství zvířat, která jsou k dispozici (k prodeji) a to včetně všech ostatních chovatelsky významných údajů. Ministerstvo zemědělství se rozhodlo tuto povinnost splnit formou představovaného inzertního registru.

Cílem tohoto systému je vytvořit jednoduchý a v praxi použitelný nástroj, který bude spojovat zájemce o ekologicky chovaná zvířata na jedné straně s nabídkou chovatelů těchto zvířat na straně druhé. Editační část pro vytváření jednotlivých inzerátů je dostupná všem zemědělcům, kteří jsou registrování v systému ekologického zemědělství, a to po přihlášení na stránkách eagri.cz – portál farmář. Prohlížení jednotlivých inzerátů je dostupné široké veřejnosti.

Detailnější informace o tom, jak se systémem pracovat, najdete na webových stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/.

Cílem Ministerstva zemědělství není pouze naplnit povinnosti vyplývající z legislativy, ale vytvoření opravdu životaschopného systému, který bude pro farmáře a další podnikatele v ekologickém zemědělství přínosem.