Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.8.2023

Společnost PGRLF, a.s., otevře na konci září nový program Potravinář

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v úterý 26. září 2023 zcela nový program ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, který je určen pro výrobce potravin.

Cílem podpory u tohoto titulu je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin anebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh. Podporována je i realizace dlouhodobých investičních záměrů za účelem restrukturalizace, zvýšení efektivnosti, modernizace, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a dalšího rozvoje potravinářských podniků.

Nově otevřený program je v souladu s programovým prohlášením vlády, které zdůrazňuje podporu zkracování odbytových řetězců a motivaci zemědělců k tomu, aby suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh. A obdobně jako v případě dalších programů PGRLF očekáváme i u tohoto titulu výrazný multiplikační efekt,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Smyslem nového programu je podpora odvětví zabývající se výrobou potravin ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, kdy příjemce podpory hradí celou jistinu úvěrů a část úroků předepsaných bankou, se kterou úvěr na pořízení investic k dosažení popsaným cílů sjednal,“ doplnil předseda  představenstva PGRLF, Josef Kučera.

U titulu Potravinář se jedná o podporu v režimu de minimis, kdy maximální výše podpory pro jeden podnik představuje korunový ekvivalent částky 200 000 EUR za tři po sobě jdoucí účetní období. Dále celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude PGRLF poskytnuta podpora  v  rámci programu Potravinář, nesmí překročit částku 50 mil. Kč za jeden kalendářní rok.

Sazba podpory bude stanovena vždy za každé ukončené kalendářní čtvrtletí daného roku, a to na základně ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly v daném kalendářním čtvrtletí registrovány. Procentní sazba podpory může činit až 5 % p. a., přičemž úrokové zatížení žadatele plynoucí z úvěru musí činit vždy minimálně 0,5 % p. a.

Žádost bude možné podat spolu s čestným prohlášením a přílohami pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Veškeré detaily programu a k nim potřebné informace naleznou žadatelé na webových stránkách společnosti PGRLF na www.pgrlf.cz.