Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.2.2023

Rozšíření možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlin proti hraboši polnímu

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 21. února na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů do nor.

Zejména v reakci na pokračující nárůst populací hraboše polního v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji přistupuje ÚKZÚZ k umožnění adresné aplikace zvýšenou dávkou do nor, a to vydáním nařízení o povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravků na ochranu rostlin. Platnost nařízení je v trvání od 21. února do 21. června 2023.

Vzhledem k vývoji počasí, které přispívá k navyšování populace hraboše polního, eviduje ÚKZÚZ nejvyšší hodnoty populace hraboše v Jihomoravském 1 874 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), Olomouckém 1 379 AVN/ha a Zlínském kraji 1 234 AVN/ha. V těchto  krajích představuje podíl výskytů pětinásobného prahu škodlivosti přes 30 %, v Olomouckém kraji 42 % monitorovaných pozemků.

V důsledku výše uvedeného vysokého výskytu hraboše polního dochází ke značným hospodářským škodám, které budou v průběhu jara ještě stoupat se zvýšenou rozmnožovací aktivitou tohoto škůdce.

V souvislosti s vydanými nařízeními připomínáme zemědělcům, že aplikace musí být  provedena v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, např.  zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy a prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolená k nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ bude provádět kontroly dodržování podmínek nařízení.

Průběžná data z monitoringu zveřejňuje ÚKZÚZ na Rostlinolékařském portálu, vyhodnocení měsíčních monitoringů zveřejni formou Aktualit nebo tiskových zpráv na webu ÚKZÚZ.

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Přílohy:

Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku Stutox II 
Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku Ratron GW