Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.3.2017

Rozhodnutí pro Ošetřování travních porostů v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na podopatření Ošetřování travních porostů v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření a také na Podporu na produkci brambor určených pro výrobu škrobu.

Dnem 6.3.  2017 začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí k platbám hned na dva dotační tituly. Jedním z nich je podopatření Ošetřování travních porostů v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření, druhým pak Produkce brambor určených pro výrobu škrobu. Zemědělci o tyto podpory žádají prostřednictvím Jednotné žádosti.

Na ošetřování travních porostů by mělo být vyplaceno 2,9 miliardy korun, pro žadatele o podporu škrobových brambor je vyčleněno téměř 85 milionů korun. Podopatření Ošetřování travních porostů je součástí Agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO), které spadá do Programu rozvoje venkova.

Podopatření se dělí na základní titul, cílený na údržbu travních porostů ve volné krajině a na tzv. „nadstavbové tituly“ cílené na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a v oblastech soustavy Natura 2000. O tuto dotaci zažádalo celkem 11777 zemědělců, mezi které bude rozděleno 2,913 miliardy korun.

Dalším dotačním opatřením, na které začíná SZIF vydávat rozhodnutí k platbě od 6. března, je Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu. Brambory pro výrobu škrobu jsou zařazeny mezi tzv. citlivé komodity a patří do Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS), o které zemědělci žádají prostřednictvím Jednotné žádosti. O dotaci na pěstování těchto brambor zažádalo celkem 279 zemědělců, mezi které bude rozděleno 84,78 milionu korun.

Pro výplatu uvedených podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se práva odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz /JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Zdroj: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF