Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.8.2018

Reakce SZIF na článek o dotacích

Praha 7. srpna 2018 – Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
považuje za nutné reagovat na článek vydaný Asociací soukromého zemědělství ČR
(ASZ) minulý týden „Výklady SZIF popírají účel dotací i zdravý selský rozum“. Autor
zde vytrhává věci z kontextu a velmi hanlivým způsobem osočuje SZIF. Obviňuje ho z
vytváření nesmyslných podmínek pro čerpání zemědělských dotací v rámci Programu
rozvoje venkova.
Na začátku bychom chtěli připomenout, že je SZIF vázán především evropskou legislativou a
pravidly, které schvaluje členský stát. Uvědomujeme si, že pravidla a podmínky pro získání
dotací nejsou vždy jednoduché, ale rozhodně popíráme, že bychom k jejich zhoršení přispívali.
Pokud bychom totiž zbytečně zatěžovali naše žadatele, mělo by to dopad i na zaměstnance SZIF,
kteří žádosti administrují. Jinými slovy – každé zjednodušení dotačních podmínek je pozitivní
nejenom pro žadatele, ale také pro nás jako platební agenturu.
SZIF i Ministerstvo zemědělství (MZe) dlouhodobě usilují o zjednodušování podmínek a postupů
pro žadatele, ať už přípravou řady elektronických nástrojů, které omezují „papírování“ a zvyšují
uživatelský komfort, nebo úpravou Pravidel pro žadatele. Vždy však v rámci mantinelů
stanovených evropskými i národními právními předpisy. Zároveň SZIF a MZe musí zohledňovat
nálezy kontrolních orgánů, které jejich činnost pravidelně auditují. Právě zadávání zakázek bývá
často předmětem kontroly národních i evropských auditních orgánů a například chybějící zákaz
nákupu od osoby blízké, pokud nebylo provedeno otevřené výběrové řízení, jak je zmiňováno v
článku, byl jedním z kontrolních nálezů.
V článku ASZ se píše o nejnovějším „kreativním“ výkladu SZIF, co se týká nákupu zvířat nebo
strojů od osoby blízké či majetkově nebo personálně propojené. Autor tím zřejmě reagoval na
informaci k přímému nákupu, kterou jsme zveřejnili na našich webových stránkách 24. 7. 2018.
Nejde o žádnou novinku, ale o rekapitulaci toho, co již dlouhodobě platí. Tuto informaci jsme
publikovali v dobré víře proto, že se na ni žadatelé velmi často ptají, a zároveň abychom předešli
jejich chybnému postupu, což by mohlo zbytečně ovlivnit výši dotace.
Mladý začínající zemědělec si zvířata i stroje od rodičů koupit může, pokud bude jejich nabídka
ve výběrovém řízení nejvhodnější. Veřejné zakázky vedou k transparentnosti, rovnému
zacházení a zamezení diskriminace. Je třeba si uvědomit, že v rámci Programu rozvoje venkova
jsou žadatelům poskytovány veřejné prostředky. A právě proto, že tyto prostředky žadatelé
využívají pro své soukromé investice, musí dodržovat řadu zásad, které by jinak v rámci běžných
soukromoprávních vztahů dodržovat nemuseli. Nakonec je i v zájmu samotného žadatele, aby
jeho nákupy proběhly co nejhospodárněji.
SZIF, jako poskytovatel dotace, má povinnost dodržování těchto principů kontrolovat. Zároveň
ověřuje i přiměřenost výdajů, na které je požadována dotace. K tomu jako jeden z klíčových
nástrojů slouží právě výběrové řízení. A právě proto, že zákon o zadávání veřejných zakázek
blíže neupravuje pravidla pro zakázky malého rozsahu, ani pro zakázky, kde dotace nepřesahuje
Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: info@szif.cz
50 %, musí být tato pravidla nastavena. Nelze očekávat, že by žadatelé mohli získat 100 %
dotaci, tak jak je tomu například v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, na přímý
nákup statisícových investic bez jakéhokoli transparentního výběru a pravidel, jak by si autor
článku představoval. A nákup od osoby blízké v tom nemůže být výjimkou, ba právě naopak.
Většina čtenářů nám dá jistě za pravdu, že i v běžném životě (nemusí jít právě o žádosti o
dotace) si děláme průzkumy a porovnáváme, co je kde levnější a v jaké kvalitě. Obzvlášť u
nákupů, které jsou cenově nákladnější.
ASZ dále uvádí, že SZIF aktivně diskriminuje rodinné farmy. Přitom speciálně o operaci 6.1.1.
Zahájení činnosti mladých zemědělců mohou žádat pouze mikro a malé podniky a v posledním 6.
kole PRV byl největší zájem právě o tuto operaci. SZIF přijal 377 žádostí a všechny doporučil
k další administraci.
Co se veřejných zakázek týká, je třeba zdůraznit, že k nim SZIF přistupuje vždy individuálně,
protože také každý projekt je jedinečný. Platební agentura se snaží žadateli v rámci klientské
podpory poradit nejvhodnější možné řešení v jeho konkrétním případě. Žadatel má však vždy
možnost své řešení (dělení či slučování v rámci zakázek) obhájit, a pokud dodrží zmíněné
základní principy a podmínky Pravidel, jsou tato řešení akceptována.
V případě nesouhlasu s postupem se může žadatel obrátit na Přezkumnou komisi nebo podat
podnět na Antibyrokratickou komisi.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF