Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.8.2023

PROKÁZÁNÍ VÝNOSŮ/PŘÍJMŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY STRATEGICKÝ PLÁN SZP NA OBDOBÍ 2023 – 2027

Dne 15. srpna 2023 byla na Portálu farmáře spuštěna funkcionalita pro možnost vygenerování, vyplnění a nahrání pdf formuláře pro prokázání výnosů/příjmů ze zemědělské prvovýroby v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.

Pro 1. kolo příjmu žádostí slouží pdf formulář pro prokázání výnosů/příjmů ze zemědělské prvovýroby jako podklad:
– intervence 33.73 – Investice do zemědělských podniků k bodovému zvýhodnění za preferenční kritérium „Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 50 % a více“
– intervence 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů ke splnění kritéria přijatelnosti, resp. definice žadatele.

Funkcionalita je k dispozici na Portálu farmáře → Nová podání → část „Žádosti PRV“ → dlaždice „Další přílohy k žádostem“ → dlaždice „Zemědělská prvovýroba“.

Upozorňujeme, že formulář není nutné dokládat ke každé žádosti o dotaci. Doložený formulář bude použit při posuzování všech podaných žádostí relevantních intervencí.

Postup pro vygenerování a zaslání pdf formuláře je uveden v modrém poli v horní části obrazovky každého kroku podání na Portálu farmáře.

Státní zemědělský intervenční fond
Odbor projektových opatření rozvoje venkova