Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.4.2022

Projekt: PRO ekologické zemědělství, ochranu životního prostředí a zdraví lidí

SVAZ PRO-BIO JE PARTNEREM – POMÁHÁME ROZVOJI EZ nejen v ČR!

Důvodem k zahájení projektu „PRO ekologické zemědělství, ochranu životního prostředí a lidské zdraví“ byl velmi pomalý pokrok ve velikosti ekologicky obhospodařované půdy v rámci veškeré zemědělské půdy ve Slovinsku, který ohrožoval tolik potřebnou minimalizaci negativních dopadů konvenčního zemědělství na životní prostředí a přírodu.

Konvenční zemědělství je velkým znečišťovatelem životního prostředí a významně přispívá ke změně klimatu, neboť se podílí přibližně čtvrtinou na všech emisích skleníkových plynů. Zároveň má negativní dopad na biologickou rozmanitost a přírodní zdroje – vodu a půdu – a představuje potenciální hrozbu pro lidské zdraví, protože konvenčně pěstované potraviny často obsahují rezidua fytofarmak – pesticidů -, hormonů nebo dokonce GMO. Podíl ekologických zemědělských ploch mezi zemědělskými producenty ve Slovinsku roste příliš pomalu. To znamená, že nedosáhneme potřebného snížení negativních dopadů konvenčního zemědělství na životní prostředí a přírodu.

Právě kvůli mimořádnému významu růstu ekologického zemědělství pro dosažení klíčových cílů v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a zdraví stanovila EU v rámci své strategie Farm to Fork cíl, aby do roku 2030 bylo nejméně 25 % zemědělské půdy v EU obhospodařováno ekologicky. Jedná se o nejdůležitější dokument EU pro potravinovou politiku v rámci evropské zelené dohody, kde je ekologické zemědělství jasně zdůrazněno jako způsob, jak tyto negativní trendy zcela zvrátit. Pro dosažení tohoto cíle je důležitý plný závazek všech členských států, což pro Slovinsko představuje mimořádně velkou výzvu, neboť v roce 2020 bylo ekologicky obhospodařováno pouze 11 % půdy. Kromě obecně pomalého pokroku je obzvláště znepokojující, že počet ekologických farem v posledních letech dokonce stagnuje.

Zkušenosti nejúspěšnějších zemí v oblasti ekologického zemědělství – například Rakouska, které je s 26 % ekologické půdy na prvním místě v EU – ukazují, že pro skutečný průlom je zapotřebí silné, kvalitní a motivované podpůrné prostředí. To spočívá v silné politické a finanční podpoře ekologické produkce a spotřeby, kvalitní a motivované odborné podpoře zemědělců a dalších subjektů a v informovanosti celé společnosti.

V roce 2022, který je rokem mnoha voleb, bude proto projekt aktivně informovat státní a místní politické strany a kandidáty o celkovém významu ekologického zemědělství a vybízet je k vyjádření podpory ekologickému zemědělství a jeho rozvoji ve Slovinsku. Projekt se bude snažit získat politickou podporu před volbami, a zejména po nich, zejména pokud jde o realizaci výživové politiky v rámci všech relevantních institucí, například ministerstev.

Ve Svazu ekologických zemědělců Slovinska se budeme aktivně podílet na vytvoření nového modelu profesionální služby propagace ekologického zemědělství ve Slovinsku. Doposud byla tato služba v gesci pouze jednoho subjektu, a to Slovinské zemědělské a lesnické komory (CAFS); ta se ukázala jako příliš slabá a nedostatečně motivovaná. Chceme posílit postavení ekologických zemědělců v rámci této služby na základě pokynů poskytnutých nejúspěšnějšími zeměmi, které jasně říkají, že účast organizací, které se věnují výhradně ekologickému zemědělství, je v těchto aktivitách nezbytná. Uplatněním tohoto pokynu očekáváme výrazné zlepšení motivace, kvality a rozsahu propagačních aktivit, a tím i výkonnosti.

Spolu s posílením propagace ekologického zemědělství na veřejnosti a mezi zainteresovanými (konvenčními) zemědělci očekáváme zvýšení počtu ekologických zemědělců ve Slovinsku v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Jedním z klíčových prvků při hledání nejlepších přístupů a řešení projektových aktivit je partnerství ZDEKS s partnerem projektu PRO-BIO z České republiky a s externím odborníkem z Rakouska. Ti přispějí svým know-how a zkušenostmi ve výše uvedených otázkách ekologického zemědělství a představením svých osvědčených postupů při tvorbě politik pro ekologické zemědělství a při vytváření a fungování propagačních a poradenských služeb pro ekologické zemědělství, čímž pomohou ZDEKS dosáhnout potřebného pokroku ve Slovinsku a posílit jeho pozici.

Zdroj financování: Zdroj financování: Projekt je financován z Active Citizen Fund (ACF) ve Slovinsku 2014-2021 – Malé projekty.

Doba trvání projektu: 14. 2. 2022 až 13. 2. 2023

Vedoucí partner: SVAZ SVAZŮ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ

SLOVINSKA (ZDEKS)

Internetové stránky: https://www.zdeks.si/

Kontaktní osoba: Mgr: Uroš Brankovič, ubrankovic@gmail.com

Partner projektu: PRO-BIO (Česká republika)

Webové stránky: https://pro-bio.cz/

Kontaktní osoba: Bc.Kateřina Urbánková, katerina.urbankova@pro-bio.cz


Project: FOR Organic Farming, Environmental Protection and Human Health

Reason to start a project titled “FOR organic farming, environment protection and human helath“ was a very slow progress in the  size of land with organic farming within all farming land in Slovenia which posed a threat for a much need minimising of negative impact of conventional agriculture for environment and nature.

Conventional agriculture is a major polluter of the environment and makes an important contribution to climate change, accounting for about a quarter of all greenhouse gas emissions. At the same time, it has a negative impact on biodiversity and natural resources – water and soil – and poses potential threats to human health, as conventionally grown food often contains residues of phyto-pharmaceutical products – pesticides –, hormones or even GMOs. The share of organic farm areas among agricultural producers in Slovenia is growing too slowly. This means we will not achieve the necessary negative impact reduction of conventional agriculture on the environment and nature.

Precisely because of the paramount importance of the growth of organic farming in achieving the key environmental, conservation and health goals, the EU has set the target of at least 25% of EU agricultural land to be farmed organically by 2030 under its Farm to Fork strategy. It is the most important EU document for food policy under the European Green Deal, where organic farming is clearly highlighted as a way to completely reverse these negative trends. To achieve this goal the full commitment of all member states is important, which presents an extremely great challenge for Slovenia, since in 2020 only 11% of land was farmed organically. In addition to the general slow progress, it is particularly worrying that the number of organic farms has even been stagnating in recent years.

The experience of the most successful countries in the field of organic farming – such as Austria, ranking first in the EU with 26% of ecological land – shows that a strong, high-quality and motivated support environment is needed for a real breakthrough. This consists of strong political and financial support for organic production and consumption, quality and motivated professional support of farmers and other actors and awareness of the whole society.

In 2022, the year of many elections, the project will therefore actively inform the state and local political parties and candidates about the overall importance of organic farming, and encourage them to express their support for organic farming and its development in Slovenia. The project will try to gain political support before, and especially after the elections, especially when it comes to the implementation of nutrition policies within all relevant institutions, for example ministries.

In the Association of Organic Farmers of Slovenia we will actively participate in creating a new model of a professional organic farming promotion service in Slovenia. So far, this service has been in the domain of only one actor, the Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS); this turned out to be too weak and insufficiently motivated. We want to strengthen the position of organic farmers within this service on the basis of guidelines provided by the most successful countries that clearly say that the participation of organizations committed exclusively to organic farming is necessary in these activities. By applying this guideline we expect to see a significant improvement in motivation, quality and the scope of promotion activities, and thus also performance.

Together with enhancing promotion of organic farming to the public and among interested (conventional) farmers we are looking for a increase of the number of organic farmers in Slovenia in the short and long term.

On of the key elements in finding the best approaches and solutions for the project activities is a partnership of ZDEKS with project partner PRO-BIO from Czech Republic and with external expert from Austria. They will contribute their know-how and experiences in above mentioned matters of organic farming and by presenting their best practices with shaping policies for organic farming, and with establishment and functioning of promotion&advisery servis for organic farming, thus helping to ZDEKS to reach neccesary progress in Slovenia and strenghten it’s position.

Source of financing: Project is financed by Active Citizen Fund (ACF)  in Slovenia 2014-2021 – Small projects

Duration of project: 14.2.2022 till 13.2.2023

Lead partner: UNION OF ORGANIC FARMER ASSOCCITIONS

OF SLOVENIA (ZDEKS)

Website: https://www.zdeks.si/

Contact person: Uroš Brankovič, ubrankovic@gmail.com

Project partner: PRO-BIO (Czech Republic)

Website: https://pro-bio.cz/

Contact person: Kateřina Urbánková, katerina.urbankova@pro-bio.cz