Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.7.2023

Přijetí zákona o obnově přírody dává naději pro zemědělství a potravinářství

BRUSEL, 12. července 2023 – IFOAM OE vítá přijetí zákona o obnově přírody.

Jan Plagge, prezident IFOAM OE, uvedl: „Toto pozitivní hlasování o obnově přírody dává naději, že Evropané mohou společně zlepšit zemědělství ve prospěch přírody. Ekologické zemědělství je důkazem, že můžeme produkovat dostatek potravin a zároveň zachovat biologickou rozmanitost, půdu a vodu a není důvod polarizovat ochranu přírody a zemědělství.“

A dodal: „Poslanci Evropského parlamentu, kteří hlasovali proti zákonu o obnově přírody, nechrání zemědělce, ale připravují těžší budoucnost a činí naše potravinové systémy zranitelnějšími. V současné době dochází ke sterilizaci naší evropské krajiny, kdy toxické pesticidy a ničení biotopů vedou k masivnímu úbytku populací ptáků a hmyzu. Naše přežití a potravinová bezpečnost závisí na zdravých ekosystémech.“

Hnutí za ekologické potraviny a zemědělství zaslalo poslancům Evropského parlamentu před hlasováním dopis, v němž je vyzvalo, aby hlasovali pro obnovu přírody.

Související informace

Ekologické zemědělství přináší řadu výhod pro klima a biodiverzitu, na které upozorňuje dokument o přínosech ekologického zemědělství, který zveřejnila organizace IFOAM OE.

Proměna způsobu produkce potravin může mít velký vliv na zmírnění změny klimatu, pomoci zemědělcům přizpůsobit se a přispět k ochraně biologické rozmanitosti. Ekologické zemědělství nabízí systémový přístup ke zvyšování sekvestrace uhlíku v půdě při zachování zdravé půdy a ochraně biodiverzity.

Ekologické zemědělství spotřebovává méně energie a snižuje emise skleníkových plynů:

 Místo závislosti na externích hnojivech nebo pesticidech, které jsou náročné na fosilní paliva, se ekologické zemědělství spoléhá na vytvoření uzavřených cyklů živin a minimalizaci ztrát dusíku. To může snížit globální emise skleníkových plynů v zemědělství přibližně o 20 %;

 Upuštění od používání syntetických hnojiv snižuje emise oxidu dusného z půdy o 40 % na hektar v systémech ekologické produkce;

 Zvířata v ekologických chovech mají přístup na pastvu a otevřená prostranství a 60 % krmiva musí pocházet z farmy nebo ze stejného regionu. Díky sníženému počtu zvířat a systému ekologického zemědělství založeného na pastvě se snižují emise a zlepšují se zásoby uhlíku v půdě;

 Ekologické zemědělství často využívá lepší hospodaření s hnojem, například kompostování hnoje, které může snížit emise oxidu dusného o 50 % a metanu o 70 %;

 Ekologické zemědělství má vyšší energetickou účinnost a nižší spotřebu energie na hektar. Ve srovnání s konvenčním zemědělstvím spotřebuje na jednotku produkce přibližně o 15 % méně energie.

 Při ekologickém hospodaření se ukládá více uhlíku

Mnoho běžných postupů ekologického zemědělství, jako je střídání plodin včetně zařazení luštěnin nebo omezené obdělávání půdy, pomáhá zlepšovat kvalitu a úrodnost půdy a významně přispívá ke zvýšené sekvestraci uhlíku o dalších 450 kg C/ha ročně ve srovnání s půdou obhospodařovanou konvenčním způsobem.

Ekologické zemědělství chrání rozmanitost druhů a stanovišť

Zákazem syntetických hnojiv a pesticidů a používáním postupů podporujících biologickou rozmanitost, jako je pestré střídání plodin, zavádění krajinných prvků nebo omezené obdělávání půdy, je důvodem, že se na ekologicky obhospodařovaných plochách vyskytuje v průměru o 30 % více druhů a o 50 % více jedinců.

Ekologické zemědělství podporuje funkce ekosystému

Ekologické zemědělství podporuje zdraví půdy a snižuje její erozi o 22 %. Chrání vodní útvary tím, že snižuje vyplavování dusičnanů o 28-39 %. Ekologické zemědělství má také pozitivní vliv na opylování plodin a zvyšuje přirozenou ochranu proti škůdcům.

Ekologické zemědělství zvyšuje odolnost zemědělských systémů

Lepší struktura půdy v ekologickém zemědělství snižuje erozi, podporuje zdraví rostlin a zvyšuje odolnost ekologického zemědělství vůči měnícím se povětrnostním podmínkám. Ekologické zemědělství není závislé na syntetických hnojivech a pesticidech, což činí tento systém méně závislým na vnějších vstupech. Zvýšená biologická rozmanitost v ekologickém zemědělství podporuje stabilní výnosy v obdobích sucha a přizpůsobení se budoucím podmínkám prostředí.

Užitečné odkazy:

Ekologické zemědělství a jeho přínosy pro klima a biologickou rozmanitost

Ekologické zemědělství a biodiverzita

Péče o zdraví rostlin v ekologickém zemědělství

Práce organizace IFOAM OE v oblasti biologické rozmanitosti, ochraně půdy a vody a změny klimatu

Zdroj: ČTPEZ