Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.1.2022

PREZENTACE Strategie SZP

Prezentace z jednání PS k SZP, které se uskutečnilo na platformě MS Teams dne 21.1.2022. Technické parametry jednotlivých opatření budou projednávány v následujících měsících.

Kalkulačka dopadů na jednotlivé podniky bude předložena v tomto týdnu.

Zásadní body – kofinancování 65 %

Aktivní zemědělec – relevance pro I. a II. pilíř

 • Připomínka EK konstatuje, že chybí kritérium pro požadovanou úroveň zemědělské aktivity, zatím nebude v SP upraveno – nutno hledat systémové řešení, ideálně na úrovni zákona, k vypořádání na základě formálních připomínek očekávaných v IV/2022.

I.PILÍŘ

Přímé platby

 • redistributivní platba ve výši 23 % obálky PP na prvních 150 ha pro všechny zemědělce

Mladý začínající

 • Z povinných 3 % rozpočtu půjde tak 2,5 % půjde z II. pilíře (investice), 0,5 % z I.pilíře.
 • Pokud jde o sazbu, je složité ji určit, protože jsou tu 2 proměnné (počet způsobilých ha a počet nových žadatelů) – z výpočtů MZe se může sazba pohybovat od 1500 do 3000 Kč

Platba vázaná na produkci (VCS) – relevance pro I. pilíř

 • Financování 13 + 2 % obálky PP.
 • Obálka uvolněná po zrušení podpory konzumních brambor (výsledek Trialogu EU) bude přerozdělena mezi zeleninu a ovoce v poměru 2:1.

Ekoplatba – relevance pro I. pilíř

 • prvně se uvažovalo o přesunu do I.pilíře , ale extenzivního hospodaření na trvalých travních porostech bude opět v II.pilíři.
 • Obálka na ekoplatbu ve výši 30 % obálky PP bude rozdělena:
  • 200 mil. Kč ročně – precizní zemědělství
  • cca 6,1 mld. Kč ročně – celofaremní model

Nadstavbový režim k celofaremní platbě a technické parametry nastavení precizního zemědělství bude siskutováno v průběhu dalších jednání. Financování nadstavbového režimu pak bude zajištěno snížením obálky celofaremní platby.

II.PILÍŘ

Intervence Ekoschémata extenzivní údržba TTP,  AEKO – ošetřování cenných TTP,  EZ přispívající k biodiverzitě byly sloučeny do jedné intervence

AEKO – ošetřování extenzivních travních porostů.

 • očekává se účast cca 917 tis. ha
 • Celková finanční alokace intervence AEKO – ošetřování extenzivních travních porostů činí 488,7 mil. EUR.

Zdroje pro financování přesunu extenzivního hospodaření na TTP z 1. do 2. pilíře

 • dochází ke snížení sazby dotace kompenzující ponechávání nepokosených ploch z původně navrhovaných 17 EUR/ha na 15 EUR/ha.

Podmíněnost – DZES 4 (ochranné pásy podél vod) – relevance pro I. a II. pilíř

 • zůstane zachována dosavadní šíře pásů 3 m, navýšení na 6 m bude zavedeno do nadstavbového režimu ekoplatby. Pro ekoplatbu bude pás vymezen od hranice DPB, ne od břehové čáry.

Podmíněnost – DZES 5 (eroze) – relevance pro I. a II. pilíř

 • bude od roku 2024 rozšířena plocha erozně ohrožené půdy vztažené pod DZES 5 na úroveň plochy chráněné protierozní vyhláškou

Podmíněnost – DZES 7 (rotace plodin) – relevance pro I. a II. pilíř

 • dosavadní podmínka maximální plochy plodiny 30 ha rozšířena o zvláštní povinnost pro DPB v kategorii SEO (silně erozně ohrožené) na maximálně 10 ha jedné plodiny.
 • DPB v kategorii MEO nebo NEO (mírně erozně ohrožené nebo neohrožené) budou ošetřeny v nadstavbovém režimu ekoplatby

Přechodné vnitrostátní podpory (top-up) – relevance pro I. a II. pilíř

 • Obálka zatím předpokládaná na financování PVP ve výši cca 0,6 mld. Kč ročně bude s ohledem na povinné postupné snižování a tím danou nízkou efektivitu platby využita ve prospěch kofinancování II. pilíře, tzn. PVP budou po 2022 ukončeny.

 

Intenzita chovu hospodářských zvířat – relevance pro II. pilíř

 •  intenzity chovu hospodářských zvířat bude 0,3 VDJ/ha.
 • Jedná se o hodnotu na úrovni PRV 2014-2020, nedochází k žádné faktické úpravě, vše je způsobeno pouze úpravou přepočítávacích koeficientů.
 • Jedná se o intervence ANC, AEKO – ošetřování extenzivních TTP, Ekologické zemědělství.
 • Do výpočtu intenzity budou zahrnuty následující kategorie hospodářských zvířat – skot, ovce nad 1 rok, kozy nad 1 rok, koně a jelenovití (při zajištění evidence dle národní legislativy).

Ošetřování travních porostů – ponechávání nepokosených ploch na TTP – relevance pro II. pilíř

 • Součástí podmínek pro poskytnutí dotace je ponechávání nepokosených ploch v rozsahu 3 – 15 % na nově DPB o výměře  větší než 10 ha.
 •  dle odborného odhadu budou v souvislosti s touto změnou ponechávány nepokosené plochy na dalších cca 25 tis. ha TTP (tj. 375 tis. EUR/rok).

Intenzita chovu hospodářských zvířat – úprava zatížení – relevance pro II. pilíř

 • Z dojde k rozšíření území, které by nebylo zahrnuto do výpočtu minimální intenzity chovu hospodářských zvířat, o území s vymapovanými travními biotopy ve Vrstvě mapování biotopů v rozsahu cca 15 tis. ha, a to z důvodu snížení rizika ohrožení zachovalých biotopů na trvalých travních porostech.
 • Tato úprava předpokládá součinnost ze strany MŽP, aby byly biotopy jasně promítnuty/provázány v LPIS.
 • Výše uvedená úprava se týká pouze intervencí AEKO – ošetřování extenzivních travních porostů a Ekologické zemědělství.

 

Nadstavbový titul AEKO OTP – ochrana chřástala polního – relevance pro II. pilíř

 • Jednou z klíčových podmínek pro poskytnutí dotace v rámci titulu ochrana chřástala polního je dodržení zákazu aplikace hnojiv s výjimkou vápenatých hnojiv, přičemž pastva hospodářských zvířat se nepovažuje za aplikaci hnojiva. Zákaz hnojení je následně i zohledněn v kalkulaci sazby dotace.
 • Na základě jednání MZe a MŽP bude jednorázové přihnojení travního porostu se souhlasným stanoviskem OOP umožněno, nicméně dojde k následnému snížení sazby dotace v roce přihnojení porostu.

 

Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací – relevance pro II. pilíř

 • Na základě připomínek vybraných NNO bude umožněn vstup nejen konvenčním chovatelům prasat, ale také chovatelům hospodařícím v režimu ekologického zemědělství.

 

Pásové střídání plodin – relevance pro II. pilíř

 • Aktuálně nejsou k dispozici disponibilní finanční prostředky pro implementaci této intervence.

 

Investice do zemědělských podniků – relevance pro II. pilíř

 • Zachování původního návrhu limitu částky dotace 30 000 000 Kč, tj. max. limit způsobilých výdajů ve výši 50 000 000 Kč (při max. míře dotace 60 %).

 

Investice do zpracování zemědělských produktů – relevance pro II. pilíř

 • Navýšení limitu částky dotace na dvojnásobek oproti původnímu návrhu, tedy na 30 000 000 Kč, tj. max. limit způsobilých výdajů ve výši 60 000 000 Kč (při max. míře dotace 50 %).
 • Rozšíření způsobilých žadatelů i o velké podniky, a to pouze v případě vybraných investic, zaměřených zejména na zmírňování změn klimatu, udržitelný rozvoj a účinné hospodaření s přírodními zdroji, zlepšování životních podmínek zvířat či ekologickou produkci.

PS k SZP 21_1_2022 prezentace UZEI

PS k SZP 21_1_2022 prezentace MZe

Zdroj: ČMSZP