Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.12.2022

Předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP 2023–2027

Dne 15. 12. 2022 byl Monitorovacímu výboru Strategického plánu SZP 2023-2027 představen rámcový harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023.

Harmonogram příjmu žádostí je rozdělen na tři tematické celky: přímé platby a na ně navázané environmentální intervence pilíře 2 SZP (rozvoj venkova), projektové intervence rozvoje venkova a odvětvové intervence.

Tematické oblasti Termín příjmu žádostí
Přímé platby a plošné platby předkládané v rámci jednotné žádosti 15. 4. – 15. 5. 2023
 • 01.21 Základní podpora příjmu pro udržitelnost (= BISS) a 03.29 Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost
 • 02.28 Platba pro malé zemědělce
 • 04.30 Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
 • 05.31 a 06.31 Režimy pro klima a životní prostředí (= Ekoplatba)
 • 07.32 až 15.32 Podpory příjmu vázané na produkci
 • 16.70 až 22.70 AEKO (22.70 až od roku 2024)
 • 23.70 Ekologické zemědělství
 • 27.70 Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (= Antimikrobiální rezistence)
 • 28.70 Dobré životní podmínky zvířat
 • 29.70 a 30.70 Lesnicko-environmentální platby
 • 31.71 ANC
 • 32.72 Natura 2000
 
52.77 LEADER Červen 2023
 • Zahájení příjmu programových rámců Místních akčních skupin se předpokládá v červnu 2023
 • Příjem projektů realizovaných prostřednictvím MAS bude probíhat kontinuálně od roku 2024
 
Projektové intervence – letní kolo Červen/červenec 2023
 • 33.73 Investice do zemědělských podniků
 • 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů
 • 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce
 • 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů
 • 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP
 
Projektové intervence – podzimní kolo  
 • 35.73 Technologické investice v lesním hospodářství
 • 36.73 Investice do lesnické infrastruktury
 • 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3
 • 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch
 • 39.73 Investice do ochrany MZD
 • 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích
 • 43.73 Neproduktivní investice v lesích
 • 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 45.73 Investice do nezemědělských činností
Říjen 2023
 • 41.73 Zalesňování zemědělské půdy + žádost o zařazení na péči
 • 42.73 Agrolesnické systémy + žádost o zařazení na péči
Do 30. 11. 2023
Projektové intervence – kontinuální příjem  
 • 54.78 Podpora poradenství
Od dubna 2023
 • Vzdělávání
Od 2024 (v roce 2023 PRV)
 • Leader – projekty předkládané prostřednictvím Místních akčních skupin (ještě z PRV)
Od 2024 (v roce 2023 PRV)
 • Pozemkové úpravy
Od 2024 (v roce 2023 PRV)
Odvětvové intervence  
 • 57.55 až 61.55 SOT včelařství
1. 4. – 31. 7.
 • 63.58 Investice do výroby vína
1. 6. – 31. 8.
 • 62.58 Restrukturalizace a přeměna vinic
1. 6. – 31. 12.
 • 64.47 až 78.47 SOT ovoce a zelenina
 • 79.47 až 86.47 SOT vejce
 • 87.47 až 93.47 SOT okrasné rostliny
 • 94.47 až 97.47 SOT brambory
Od 1. 5. pro uznání organizace producentů

Do 15. 8. pro schválení operačního programu (pouze schválené organizaci producentů)

Pro projektové intervence rozvoje venkova si dovolujeme upozornit, že v rámci dokládání povinných příloh po podání Žádosti o dotaci bude muset žadatel, stejně jako v rámci Programu rozvoje venkova, doložit platné stavební povolení (tj. do cca do 3 – 4 měsíců od ukončení příjmu žádostí).

Příslušná nařízení vlády a na ně navazující metodická doporučení, stejně tak jako Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro projektové intervence SP SZP budou postupně zveřejňována po svém schválení na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Ministerstvo zemědělství bude před jednotlivými koly příjmu žádostí na projektové intervence organizovat online školení k podmínkám Pravidel. Všechny termíny a pokyny pro přihlášení budou zveřejňovány na výše uvedených internetových stránkách.

Zdroj: Předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP 2023–2027 (Dotace, eAGRI)