Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.4.2020

Pracovníci kritické infrastruktury

English English version

Výjimka pro pracovníky kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci servisující kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. – viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV – platná od 14. dubna 2020 od 0:00

Pro osoby platí:

 • Povinná nařízená karanténa, pokud doba předpokládaného pobytu na území ČR je delší než 14 kalendářních dní, nebo pokud doba vycestování trvala déle než 14 kalendářních dní.
 • Povinnost maximálního omezení přímého osobního kontaktu na cizím území.
 • Zákaz volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů, pokud se osoba nepodrobila povinné nařízené karanténě.
 • Potvrzení pro pracovníky servisu kritické infastuktury (vzor na webových stránkách Ministestva vnitra).

Pro pracovníky cestující z ČR do zahraničí platí:

 • Povinnost potvrzení formou nóty zastupitelského úřadu cílové země, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu na území ČR, a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Pro pracovníky ze zahraničí cestující na území ČR platí:

Subjekty, které na území ČR přijímají pracovníky kritické infrastruktury, mají povinnost zajistit, aby zahraniční pracovníci dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády ČR č. 332 z 30. 3. 2020, usnesení vlády č. 377 ze dne 1. 4. 2020 se nepoužije. Zejména se nařizuje všem kritickým zaměstnancům, za které lze považovat všechny zahraniční pracovníky po vstupu na území ČR, aby se zdržovali výhradně na místech určených jejich zaměstnavatelem a omezili jakýkoliv možný rizikový kontakt.

Kritickou infrastrukturou v České republice je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení, jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu1.

Jedná se o tato odvětví2:

ENERGETIKAVODNÍ HOSPODÁŘSTVÍPOTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍZDRAVOTNICTVÍDOPRAVAKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMYFINANČNÍ TRH A MĚNANOUZOVÉ SLUŽBY a VEŘEJNÁ SPRÁVA.

Subjekt, který je svou povahou označen za subjekt kritické infrastruktury, si potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury může vystavit sám, ale musí být opatřen razítkem subjektu a podpisem styčného bezpečnostního pracovníka.

Pro subjekty, které nejsou samy o sobě označeny za subjekt kritické infrastruktury, ale jejich činnost je významná pro fungování subjektu kritické infrastruktury (např. pracovníci čistící stanice, kteří čistí cisterny) může potvrzení pro dotčené pracovníky vystavit subjekt kritické infrastruktury, pro který bude činnost zajišťována pracovníky jiného subjektu.

 • Pod výjimku tedy spadají ti pracovníci, jejichž přítomnost je nezbytně nutná k zajištění řádného chodu kritické infrastruktury.
 • Jde o nárazovou nepravidelnou činnost, nikoliv každodenní výkon práce, na nezbytně dlouhou dobu.
 • Nemusí se vždy nutně jednat pouze o zaměstnance, ale pod výjimku spadnou rovněž osoby, které pro prvky kritické infrastruktury vykonávají služby/práce, které jsou pro zajištění chodu této infrastruktury nezbytné.
 • Umožňuje se výjezd servisních pracovníků z ČR za účelem servisu v jiném státě.

Příklady:

 • pracovníci firem pro zajištění klíčových práci na jaderných elektrárnách,
 • pracovníci inspekce turbín a jiných částí elektráren či tepláren (např. filtry), bez nichž elektrárny nemohou být provozovány,
 • pracovníci firem zajišťující najíždění technologických celků tepláren a elektráren
  neodkladné servisy kotlůturbíngenerátorů,
 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu technologií kotlů na biomasu, který je v případě zahraniční technologie prováděn servisními pracovníky přímo výrobců technologií pro zdroje na biomasu, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích (primárně Německo),
 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu větrných elektráren, který je z převážné většiny prováděn servisními pracovníky přímo výrobců větrných elektráren, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích,
 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu bioplynových stanic, který je prováděn servisními pracovníky přímo výrobců technologií pro bioplynové stanice – kogenerační jednotky (např. technologie Jenbacher a MAN), kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích,
 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu fotovoltaických elektráren, který je prováděn v závažných stavech servisními pracovníky přímo výrobci či výhradními dovozci do EU fotovoltaických elektráren, baterií  a střídačů, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích pro závažnější zásahy,
 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu tepelných čerpadel, který je prováděn v závažných stavech servisními pracovníky přímo výrobci či výhradními dovozci do EU tepelných čerpadel (např. technologie Stiebel Eltron, Nibe, Viessmann, IVT, AEG, Toshiba), kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích pro závažnější zásahy,
 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu vodárenské a telekomunikační (datové ústředny, optické kabely) infrastruktury,
 • specialisté na řídicí systémy kritické infrastruktury a servisy vozidel IZS, vrtulníků IZS, IZS techniky apod,
 • pracovníci opravující a servisující v nezbytně nutných případech výrobní technologie v zemědělské a potravinářské výrobě (včetně výroby obalů),
 • pracovníci řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy (např. výroba ochranných prostředků, dezinfekce, hygienických potřeb),
 • pracovníci povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti zajišťující informační a komunikační systémy nezbytné např. pro zajištění funkčnosti kritické infrastruktury, telekomunikační služby, domény CZ, nemocnic, datacenter (např. výpadek fungování datového centra nebo součástky, informační systém pro řízení ropovodů, výpadek serveru, routeru, switche, selhání součástky technického prvku, zasažení informačního systému nemocnice).

 

1) § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb.

2) § 2 nařízení vlády č. 432/2010 Sb.

MV-2020/04/10-V1